TBB DUYURULARI

Duyuru No Tarih Konu
2010/64 13.10.2010 MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nden alınan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları” konulu yazı hk.
2010/63 13.10.2010 Meslektaşlarımızın eş ve çocukları ile baro personellerine İngilizce ve Bilgisayar kurslarında indirim uygulanacağını bildiren “MEB Özel Altın Grup İngilizce ve Bilgisayar Kursu” hk.
2010/61 04.10.2010 "HSYK Kanunu Tasarısı"nın ön taslağı hk.
2010/60 28.09.2010 5892 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Gereğince Baro Başkanlarının Seçecekleri Anayasa Mahkemesi Üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı Kararı
2010/59 22.09.2010 Ulusal Baro Ağı Projesi'nin (UBAP) hayata geçirilebilmesi ve bu bağlamda VPN bağlantısının yapılması hk.
2010/58 14.09.2010 Baro Olağan Genel Kurul toplantısından sonra Birliğimize gönderilmesi istenen belge ve bilgiler hk.
2010/57 13.09.2010 Birliğimiz tarafından bastırılan “Stajyer Kimlik Belgesi” hk.
2010/56 08.09.2010 TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hk.
2010/55 06.09.2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan değişiklik hk.
2010/54 02.09.2010 17 Eylül 2010 günü yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Hk.
2010/53 25.08.2010 “Tutuklama Raporu” hk.
2010/52 23.08.2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkındaki Baronuz görüşlerinin 8 Eylül 2010 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi
2010/51 19.08.2010 Baro aidatlarını ödemeyen avukatların, Baro Genel Kurullarına katılıp katılamayacakları hk.
2010/50 22.07.2010 “İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı” taslağı hk.
2010/49 21.07.2010 CMK kapsamında Barolarımız ve meslektaşlarımız tarafından yapılan hizmetleri ilgilendiren Ceza Muhakemesi Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde değişiklik yapılması çalışmalarında değerlendirilmek üzere Barolarımızdan istenen görüş hk.
2010/48 20.07.2010 Avukatlık Yasası’nın Baroların Kuruluş ve Niteliklerini düzenleyen 76.maddesinin son fıkrası uyarınca Muğla Barosu Başkanlığı tarafından Bodrum Kaymakamlığı aleyhine Muğla 1.İdare Mahkemesinde açılan davalara ilişkin kesinleşmiş kararlar hk.
2010/47 09.07.2010 “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik” in iptali istemiyle Danıştay 8.Dairesi’nin E.2008/8169 sayılı dosyasında açtığımız davada Dairece tesis edilen 31.05.2010 tarih K.2010/3111 sayılı iptal kararı hk.
2010/46 07.07.2010 “Gelir Vergisi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” na bir madde eklenmesine ilişkin teklif metni hk.
2010/45 07.07.2010 İrfan CAN'ın ruhsatnamesinin iptali hk.
2010/44 22.06.2010 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 69.maddesinde yer alan “Disiplin Kovuşturmasının Sonuçlanmasından Veya” ibaresi hk. Anayasa Mahkemesi’nin kararı
2010/43 04.06.2010 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin, “11 inci maddesinin birinci fıkrası”nda yapılan ve 04.05.2010 günlü 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tarife değişikliği hk.
2010/42 01.06.2010 Dışişleri Bakanlığı, Uluslar arası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 06.05.2010 günlü 1970 sayılı “KSYÖ-Münhal Kadro” konulu yazı ve eki tercüme metinleri hk.
2010/41 29.05.2010 “Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hk. Barolarımızdan istenen görüş ve öneriler
2010/40 27.05.2010 Barolarımızın talep etmeleri halinde posta pulu satım işi yapabilecekleri konusu hk.
2010/39 27.05.2010 Maliye Bakanlığı’nın "UYAP VERİLERİ VE RİSK ANALİZ MODELİ İLE RİSKLİ AVUKATLARIN TESPİTİ PROJESİ" kapsamında TBB tarafından meslektaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmemesi yönünde yapılan çalışmalar
2010/38 24.05.2010 TBB Meslek Kurallarının 23. maddesi hk.
2010/37 21.05.2010 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün “İhtiyati Tedbir Kararları İçin Özel Faks Hattı” konulu 19 Nisan 2010 günlü yazısı
2010/36 21.05.2010 Belediyeler tarafından avukat büroları için alınması zorunlu tutulan “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı”
2010/35 21.05.2010 24.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Birinci, İkinci Kısımlarında düzenlenen avukatlık ücretleri ile ilgili kısımlarının iptali hakkında Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay 8.Daire Başkanlığı’na açılan dava hk.
2010/34 20.05.2010 Birlik Keseneği ve Ölüm Yardımı hk.
2010/33 10.05.2010 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri kapsamında, tapu ve kadastro işlemlerine dayanak teşkil eden ve son şekli verilerek yeniden düzenlenen vekaletnameler ile ilgili olarak yayımlamış oldukları genelgeler
2010/32 07.05.2010 12-13 Haziran 2010 tarihlerinde yapılacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nun Olağanüstü Toplantısı hk..
2010/31 19.04.2010 Figen Eruçar hakkında Kadıköy 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen karar hk.
2010/30 12.04.2010 Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 08.04.2010 günlü yazı hk.
2010/29 08.04.2010 “Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hk.
2010/28 31.03.2010 Adli Yardım Dengeleme Fonu Hk.da.
2010/27 31.03.2010 2010 yılına ait CMK Ödenekleri hk.
2010/26 31.03.2010 2010 yılına ait Adli Yardım ödeneği hk.
2010/25 29.03.2010 17-18 Nisan 2010 günleri yapılacak Baro Başkanları toplantısı hk.
2010/24 19.03.2010 TBB İnsan Hakları Merkezi tarafından 28.3.2010 Pazar günü düzenlenecek toplantının gündemi hk.
2010/23 16.03.2010 Barolarımız tarafından Birliğimize gönderilen görüş/bilgiler ışığında hazırladığımız ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunduğumuz CMK Yönetmeliği'nde yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin görüşümüz hk.
2010/22 16.03.2010 UYAP sisteminde gerekli kolaylık ve düzenlemeler yapılması konusunda Adalet Bakanlığı'na gönderdiğimiz yazı hk.
2010/21 16.03.2010 “Nitelikli Elektronik Sertifika Ücretleri Banka Dekontları” hk.
2010/20 15.03.2010 Staj kredi miktarının artışı hk.
2010/19 12.03.2010 TBB İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi hk.
2010/18 09.03.2010 Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ile önemli hususlar hk.
2010/16 05.03.2010 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 04.02.2010 günlü (1) sayılı kararı hk.
2010/15 05.03.2010 Avukatlık stajının tamamını kapsayan dönemde nezdinde staj yaptığı ve çalıştığı avukat tarafından sigortalı yapıldığı gerekçesiyle TBB'nin avukat stajyeri hakkında tesis ettiği levhaya yazılma ısrar kararının iptali istemiyle açılan dava süreci hk.
2010/14 05.03.2010 01.03.2010 tarihinde yapılan Basın Açıklaması metni ile, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle yapılan Basın Açıklaması metni hk.
2010/13 01.03.2010 Cevaplı Telgraf hizmetinin tekrar verilmesi ve telgraf hizmetlerinin elektronik ortamda verilmesi yönünde yapılan yasal değişiklikler ve uygulama hk
2010/12 24.02.2010 Faruk Erem Ödüllü Yarışması hk.
2010/11 11.02.2010 “Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri 2009” hk.
2010/10 11.02.2010 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Enformasyon Genel Koordinatörlüğü’nden alınan 02.02.2010 günlü yazı hk.
2010/9 10.02.2010 "5680 sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi" hk.
2010/8 05.02.2010 TBB Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından açılan davanın Danıştay tarafından reddi hk.
2010/7 03.02.2010 Sigorta Bilgi Merkezi Müdürlüğü’nden alınan 22.01.2010 günlü 2010/30016 sayılı yazı ve eki tanıtım broşürü
2010/7 20.01.2010 Damga Vergisi değişikliği hk.
2010/6 20.01.2010 Anayasa Mahkemesi'nin avukatlık sınavına ilişkin gerekçeli kararı hk.
2010/5 19.01.2010 Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK’den alınan 13.01.2010 günlü faks hk.
2010/4 18.01.2010 26-28 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak “Adalet ve Hukuk 2010” tarihli uluslararası toplantı hk.
2010/3 11.01.2010 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor hk.
2010/2 04.01.2010 Vekalet Pulu Hk.
2010/1 02.01.2010 AB Ayrımcılıkla Mücadele Hukukuna İlişkin Seminer
2009/102 29.12.2009 2009-2010 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hk.
2009/101 07.12.2009 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Baronuza kayıtlı avukat sayılarının Birliğimize bildirilmesi hk.
2009/100 07.12.2009 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler
2009/99 07.12.2009 TBB Meslek Kurallarının 23. maddesi hk.
2009/98 19.11.2009 Avukatlık Kanununa ve Reklam Yönetmeliğine aykırı tabelalar konusu hk.
2009/96 16.11.2009 22 Kasım 2009 günlü Baro Başkanları Toplantısı (İVEDİDİR)
2009/95 13.11.2009 İlhan APAYDIN'ın ruhsatnamesinin iptali hk.
2009/94 10.11.2009 “Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hk. Baronuz görüşlerinin Birliğimize bildirilmesi
2009/93 10.11.2009 TODAİ eDevlet Merkezi Elektronik Devlete Geçişte Deneyimlerin Paylaşımı Uluslararası Konferansının (eGOVSharE2009) Duyurusu
2009/92 02.11.2009 Alman Uluslararası Hukuk İşbirliği Vakfı (IRZ-Stiftung) Alman Federal Barosu ve Alman Avukatlar Birliği ile ortaklaşa olarak düzenlenen “Avukatlar için 2010 yılı çok taraflı staj-eğitim programı” hk.
2009/91 28.10.2009 Mehmet Fatih TEZCAN'ın ruhsatnamesinin iptali hk.
2009/90 21.10.2009 AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel sayısının arttırılması amacıyla düzenlenen “2010-2011 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı” hk.
2009/89 19.10.2009 (İVEDİDİR) Türkiye’de hukuk öğretiminin sorunları hk. Baronuz görüşlerinin Birliğimize bildirilmesi
2009/88 05.10.2009 Av. Filiz ÇAKALOĞLU’nun mezuniyet belgesinin sahte olması ve avukatlık ruhsatnamesinin iptali hk.
2009/87 11.09.2009 10 Ekim 2009 Cumartesi günü “Yargı Reformu Stratejisi” konulu Baro Başkanları toplantısı hk.
2009/86 10.09.2009 Hüseyin Fahri ATALAY’ın ruhsatnamesinin iptali hk.
2009/85 07.09.2009 Baronuz tarafından İnsan Ticareti ile Mücadele kapsamında herhangi bir faaliyet gösterilip gösterilmediği hk.
2009/84 07.09.2009 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” konu başlıklı yazı hk.
2009/83 07.09.2009 7 Eylül 2009 tarihinde Yargıtay’da gerçekleştirilen 2009- 2010 Yargı Yılı Açılış Konuşması, TBB Dergisi’nin 84. sayısı ile “Söz Savunmanın” 40.Yıl Belgeseli CD’si hk.
2009/82 02.09.2009 PTT'den gönderilen ve "gönderici ve alıcı tarafından teslimine kadar her aşaması takibine olanak sağlayan e-Telgraf hizmeti" konulu yazı hk.
2009/81 24.08.2009 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi Yönerge No:1 ve Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler
2009/78 20.08.2009 Avrupa Komisyonu tarafından “Gençlerin Hareketliliğini Özendirmek” amacıyla hazırlanan “Yeşil Bildiri” hk.
2009/77 20.08.2009 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili Baronuz görüşlerinin 07 Eylül 2009 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hk.
2009/76 14.08.2009 TBB İle Med-Line arasında imzalanan sözleşmenin sona ermesi ile ilgili bilgilendirme
2009/75 10.08.2009 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler
2009/74 10.08.2009 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan yazı ile Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun 31 Mart 2009 günlü toplantısına Birliğimiz adına Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bilgi Notu” hk.
2009/73 10.08.2009 “Vergi borcuna mahsuben müdafi ücretinden kesinti yapılması” hk. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı
2009/72 10.08.2009 02-06 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek “4.Özürlüler Şurası” hk.
2009/71 10.08.2009 Türkiye Barolar Birliği’nin “40.Kuruluş Yıldönümü” nedeniyle 09.08.2009 günü yapılan Basın Açıklaması
2009/70 29.07.2009 Türkiye Barolar Birliği Faruk Erem Ödüllü Yarışması
2009/69 24.07.2009 Barolara kayıtlı avukat ve stajyer avukat sayılarının bildirilmesi
2009/68 22.07.2009 ÇOK İVEDİ - Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında, CMK gereğince müdafi-vekil görevlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve ödemeler konusunda yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti amacıyla yapılan çalışmalar
2009/67 22.07.2009 CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenmesi gereken birikmiş alacaklar hk.
2009/66 22.07.2009 Avukatlık Meslek Mevzuatı ile ilgili davalar hk.
2009/65 14.07.2009 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler hk.
2009/64 26.06.2009 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un Rize Barosunca 19.06.2009 günü düzenlenen “İletişimin Denetlenmesi ve CMK” konulu seminer konuşması ile Maltepe Ü. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezince 24.06.2009 günü düzenlenen etkinlik konuşması
2009/63 26.06.2009 CMK ödeme ve uygulama sorunlarına ilişkin çalışmalar ve CMK Alacakları hakkında Adalet Bakanlığı tarafından 24.06.2009 tarihinde gönderilen yazı hk.
2009/62 26.06.2009 Vekaletnamelere, vekil tayin edilenlerin T.C. Kimlik Numaralarının yazılması gerektiği yönündeki görüş birliğinin genel yazıyla noterliklere duyurulduğu hk.
2009/61 26.06.2009 TBMM Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı hakkında Baronuz görüşleri
2009/60 17.06.2009 Baronuz bünyesinde görev yapan İnsan Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları ve Çevre Komisyonlarının çalışmaları hk.
2009/59 16.06.2009 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler hk.
2009/58 16.06.2009 Ölüm Yardımı Hk.
2009/57 15.06.2009 “Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalar hk.
2009/56 12.06.2009 CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenmesi gereken birikmiş alacaklar hk.
2009/55 01.06.2009 Staj kredisi başvuru formu değişikliği hk.
2009/54 04.06.2009 7 Ağustos-16 Ağustos tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Avukatlar Spor Oyunları (futbol, basketbol, voleybol, plaj voleybolu, tenis ve satranç) Hk.
2009/53 03.06.2009 2009 Yılı TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü Şartnamesi ve Başvuru Formu Hk.
2009/52 03.06.2009 TBB Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk.
2009/51 28.05.2009 Birlik Keseneği ve Ölüm Yardımı hk.
2009/50 11.05.2009 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok’un, Danıştay'ın kuruluşunun 141. yıldönümü ve “İdari Yargı Günü” nedeniyle yaptığı konuşma
2009/49 06.05.2009 Müdafi ve vekil olarak görev yapan avukatlara ödenmek üzere Baronuz bölgesi Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilen miktarın tüketilip tüketilmediğinin Birliğimize bildirilmesi
2009/48 28.04.2009 TBB Avukatlık Kimliği ve CCBE Kimlikleri bedellerinin arttırılması hk.
2009/47 28.04.2009 23-24 Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye Barolar Birliği XXX. Olağan Genel Kurul Gündemi
2009/46 20.04.2009 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un 17-18 Nisan 2009 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “NORM KOYMA VE HÜKÜM VERME” konu başlıklı toplantıda yaptığı konuşma
2009/45 20.04.2009 4 – 5 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Hukukun Üstünlüğü: Adli Makamlar (Hakimler ve Savcılar) ile Avukatlar için Önem ve Anlamı” konulu TAIEX Semineri hk.
2009/44 13.04.2009 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yapılan basın açıklaması ve TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un 6 Nisan 2009 günlü “Türk Ceza Hukuku Reformu Bağlamında Adli Birimler Alanında Bilirkişilik” sempozyumunda yaptığı konuşma
2009/43 03.04.2009 Türkiye Barolar Birliği hizmet binasının açılışı ve avukatlık mesleğinde 40 ve 50 yıllarını dolduran meslektaşlarımıza verilecek plaket töreni hk.
2009/42 03.04.2009 Türkiye Barolar Birliği'nce gerçekleştirilecek olan Avukatlar Spor Oyunları hk.
2009/41 31.03.2009 CMK Alacakları hk. İlgi: 2009/27 no.lu duyuru
2009/40 26.03.2009 Adalete Daha İyi Erişim İçin Teknik Destek Projesi Ulusal Anket Çalışması
2009/39 25.03.2009 TÜBİTAK-UEKAE aracılığı ile Nitelikli Elektronik Sertifika (elektronik imza) Temini
2009/38 20.03.2009 Meslektaşlarımızın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdindeki girişimlerimize alınan yanıt hk.
2009/37 20.03.2009 “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açılan dava hk.
2009/36 19.03.2009 2009 yılı Adli Yardım ödeneği hk.da
2009/35 19.03.2009 2009 CMK Ödeneği hk.da
2009/34 18.03.2009 Avukatlık Kimlik Belgesinin 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde geçerli kimlik olarak kabul edilmesi hakkında
2009/33 12.03.2009 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 65 inci maddesinde değişiklik yapılmasına ve Geçici 22.madde eklenmesine ilişkin Kanun 28 Şubat 2009 günlü 27155 (Mükerer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2009/32 12.03.2009 Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar” ı düzenleyen TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK aleyhine açılan davalar
2009/31 12.03.2009 TBB ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK aleyhine Adalet Bakanlığı tarafından açılan dava.
2009/30 11.03.2009 Vekaletnamelerde adı soyadı ve TC kimlik numarası dışında başka bir bilgiye ihtiyaç olmadığı hk.
2009/29 09.03.2009 UYAP sisteminin kapalı olması gerekçe gösterilerek tutuklular ile avukatların görüşmelerinin sadece hafta içi saat 17.00'ye kadar yapılmasının “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı olması nedeniyle yapılan girişimler hk.
2009/28 09.03.2009 Bilgi İşlem Birimimizce hazırlanan MUHASEBE programları hizmete girmiştir
2009/27 06.03.2009 CMK Alacakları hk.
2009/26 06.03.2009 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesi hakkındaki Danıştay kararı
2009/25 06.03.2009 Avukatlık Kanunu kapsamında bir yıl süre ile avukatlık stajını yapmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenceye tabi olmayan stajyer avukatların bu bir yıllık süre içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında değerlendirilmeleri hk.
2009/24 04.03.2009 Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı aleyhine Danıştay 8. Dairesinde açılan 2008/8169 E. sayılı dava üzerine 23.8.2008 gün ve 26976 sayılı R.G.'de yayınlanan Yönetmelik hakkında "yürürlüğü durdurma" kararı verilmesi üzerine CMK ödenekleri hakkında
2009/23 25.02.2009 “CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 10.maddesinin 8.fıkrasının uygulanması hk.
2009/22 23.02.2009 16. Baro Başkanları Toplantısı ve TBB Dergisi 81. sayısı hk.
2009/21 23.02.2009 Kesinleşmiş Danıştay Kararı uyarınca avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların   avukatlık ruhsatnamesi isteklerinin yerine getirilemeyeceği hakkında
2009/20 23.02.2009 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un “Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim” konulu uluslararası konferansta 13 Şubat 2009 günü yaptığı konuşma
2009/19 11.02.2009 Nitelikli Elektronik Sertifikalar hakkında Birliğimizce Başbakanlık'a gönderilen yazıya Başbakanlık Müsteşarlığı'ndan gönderilen cevabi yazı hk.
2009/18 10.02.2009 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Özel Yaşamın Gizliliği, TBB Başkanı Av.Özdemir Özok’un Yargı Yılı Açılış Konuşmaları 2001-2008 kitapları ve, TBB Dergisi 80. sayısı hk.
2009/17 10.02.2009 Kimlik Paylaşımı Servisi'nin Baroport üzerinden hizmete girmesi
2009/16 10.02.2009 BaroPort tanıtım dosyası
2009/15 09.02.2009 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2009 günlü 1 sayılı kararı
2009/14 06.02.2009 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri ile Koruma Kurulları Kanunu Hk.
2009/13 04.02.2009 E-İmza kullanmak isteyen avukat sayısı hk.
2009/12 30.01.2009 Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ile önemli hususlar hk.
2009/11 21.01.2009 Yabancı Hukuk Büroları
2009/10 19.01.2009 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden gönderilen "Vergi borcuna mahsuben müdafi ücretinden kesinti yapılması" konu başlıklı yazı
2009/9 19.01.2009 Dava ve iş takipçilerinin sayısı
2009/8 14.01.2009 Türkiye Barolar Birliği’nin 30.Olağan Genel Kurulu
2009/7 07.01.2009 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı
2009/6 06.01.2009 İsrail tarafından Gazze’ye gerçekleştirilen çirkin saldırı nedeniyle 30.12.2008 tarihinde yaptığımız Kamuoyu Duyurusu
2009/5 06.01.2009 2008 yılında uzlaştırıcı avukat olarak görev alan meslektaşlarımızın sayısı ve “Kamu Avukatları Komisyonu” nun isim ve iletişim bilgileri hk.
2009/4 05.01.2009 Elektronik İmza
2009/3 05.01.2009 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor
2009/2 02.01.2009 2008 yılında doğum yapan bayan avukatların dikkatine
2009/1 02.01.2009 2009 yılı sosyal yardım tutarları belirlendi
2008/108 26.12.2008 Baroların kendi web sitesine özel "Avukat Arama" formu hizmeti
2008/107 24.12.2008 “Yerel Seçime Katılacak Belediyelerin Belirlenmesi” tartışmaları nedeni ile 25.12.2008 tarihinde yaptığımız Kamuoyu Açıklaması
2008/106 24.12.2008 Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti hk.
2008/105 22.12.2008 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un İnsan Haklari Evrensel Bildirisinin 60.yılı Etkinliği Açılış Konuşması
2008/104 22.12.2008 Vekalet Pulu Hk.
2008/103 19.12.2008 Barolara kayıtlı avukat sayılarının Birliğimize bildirilmesi
2008/102 19.12.2008 2008-2009 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
2008/101 19.12.2008 Staj kredi imza örneği formu hk.
2008/100 18.12.2008 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik Hk.
2008/99 18.12.2008 10 Ocak tarihinde yapılacak baro başkanları toplantısı Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilecektir.
2008/98 16.12.2008 Faruk Görür'ün ruhsatnamesinin iptali
2008/97 05.12.2008 "İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" hakkında Baronuz Görüşleri
2008/96 03.12.2008 Baro Başkanları Toplantısı (10.01.2009)
2008/95 03.12.2008 Metin Yücel'in ruhsatnamesinin iptali
2008/94 01.12.2008 Ali Macar'ın ruhsatnamesinin iptali
2008/93 27.11.2008 Prime esas kazancın beyanı ile ilgili açıklama
2008/92 21.11.2008 Baro ve birlik keseneklerinin ödenmemesi nedeniyle baro levhasından kaydı silinen avukatlar
2008/91 19.11.2008 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla yapılan değişikliklerle ilgili merak edilen konular
2008/90 18.11.2008 Baro Çevre Hukuk Komisyonları Çalışmaları
2008/89 17.11.2008 TBB Yönetim Kurulu’nun son günlerde gündemde olan Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi tartışmaları ve bireysel şiddeti destekleyen beyanlar karşısındaki kamuoyu açıklaması
2008/88 17.11.2008 H.Ü. Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı hk.
2008/87 07.11.2008 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 05.11.2008 B.07.1.GİB.0.06.38/3802-93/107069 sayılı yazı
2008/86 07.11.2008 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un 7–8 Kasım 2008 Günü “Iı. Sağlık Hukuku Kurultayı Açış Konuşması
2008/85 07.11.2008 16.06.2008 günlü 2008/50 sayılı Duyurumuz.
2008/84 04.11.2008 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla yapılan değişiklikler Hk.
2008/83 04.11.2008 Kesinleşen idari yargı kararlarının emsal niteliğinin dikkate alınması gerektiği.
2008/82 03.11.2008 Sanık ve Vekilinin Duruşmalarda Yan Yana Oturması ile Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekil Görevlendirmeleri konulu yazı Hk.
2008/81 03.11.2008 Mustafa Ergun SÖZEN'in Avukatlık Yasası'nın 74.maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinmesi Hk.
2008/80 23.10.2008 Özel Yaşamın Gizliliği konulu Panel'de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Özdemir Özok'un yaptığı konuşma metni
2008/79 23.10.2008 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi mezunları Hk.
2008/78 23.10.2008 Türkiye Barolar Birliği Olağan Genel Kurullarında verilmekta olan geleneksel meslekte 40-50 yıl plaketleri Hk.
2008/77 17.10.2008 'Alındı Belgelerinin' Birliğimize gönderilmesi HK.
2008/76 13.10.2008 Avukatlık Mesleğine Yönelik Akademik Çalışmaları Özendirme Programı
2008/75 10.10.2008 Topluluk Sigortasına Tabi Avukatlar Hk.
2008/74 18.09.2008 Ceza Muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılan ödemeler...
2008/73 11.09.2008 Staj Kredisi Hk.
2008/72 08.09.2008 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamından yapılacak işlemler
2008/71 08.09.2008 Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2008 günlü 26989 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği”
2008/70 03.09.2008 Danıştay'ın “Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerekir” ibaresinin İPTALİ kararı
2008/69 02.09.2008 Avulatlık Asgari Ücret Tarifesi hk. Barolardan istenen bilgi
2008/68 25.08.2008 CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmeliğin 23.8.2008 tarih 26976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması
2008/67 25.08.2008 CMK uyarınca atanan müdafi ve mağdur vekilleri tarafından sunulan hizmete ait bedel tahsil edilmeden bu bedele ait KDV’nin beyan edilip ödenmesi hk.
2008/66 18.08.2008 Avukatlık stajının, yanında staj yapılan avukatın sigortalısı olarak tamamlanabilmesine imkan tanıyan Birlik Yönetim Kurulumuzun kararlarının bazıları aleyhine Ankara idare mahkemelerinde sürdürülen yargılamalar sonunda verilen iki farkı karar
2008/65 12.08.2008 Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin" ilgili bendi hk.
2008/64 12.08.2008 "Temyiz ve İtiraz Başvuru Harçları" konusunda Adalet Bakanlığı'ndan gönderilen yazı
2008/62 23.07.2008 CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personeli İlişkin Yönetmelik konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamalar
2008/61 21.07.2008 Baro levhasına yazılma kararlarına dayanak belgelerdeki eksiklikler
2008/60 15.07.2008 Faruk EREM adına düzenlenen "Erkler Ayrılığı ve Bağımsız Yargı" konulu yarışma
2008/59 14.07.2008 "Yılın Hukukçusu" adaylarının bildirilmesi
2008/58 11.07.2008 AAÜT'nin “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” hükmünün iptali istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından açılan dava Danıştay 8. Dairesince reddedilmiştir.
2008/57 07.07.2008 Avukatlık Yasasının geçici 21.maddesinin “Anayasa’ya aykırı olması” nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi
2008/56 07.07.2008 TBB'nin, yeni hizmet binasına taşınması ve adres değişikliği hk.
2008/55 07.07.2008 "Yabancıların Avukatlık Stajı" konu başlıklı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.06.2008 günlü yazı
2008/54 07.07.2008 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler
2008/53 30.06.2008 Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Çevre ve İnsan, Türkiye’de Yargının Etkinliği kitapları ile TBB Dergisi 77. sayısı hk.
2008/52 18.06.2008 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok’un “Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu” Sempozyumu Açış Konuşması
2008/51 16.06.2008 Faks ve posta yoluyla gönderilen belgeler için "Faks Teyidi" ibaresi konulması hk.
2008/50 16.06.2008 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli avukatlar hk.
2008/49 09.06.2008 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un “Türkiye Noterler Birliği'nin 37.Olağan Genel Kurulu'nda Yaptığı Konuşma
2008/48 09.06.2008 Türkiye Adalet Akademisince Verilen Hizmetlere İlişkin 2008 Yılı Ücret Tarifesi
2008/47 23.05.2008 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
2008/46 22.05.2008 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı.
2008/45 26.05.2008 Birlik Keseneği ve Ölüm Yardımı hk.
2008/44 21.05.2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı
2008/43 20.05.2008 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok’un Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği 16-17 Mayıs 2008 günlü "Hukuk Fakülteleri Öğrenci Kongresi'nde yaptığı konuşma
2008/42 20.05.2008 Manisa Barosu Başkanlığı'nın arzuhalciler hakkında Manisa 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açmış olduğu karar hk.
2008/41 12.05.2008 Ümit Altınöz'ün ruhsatnamesinin iptali hk.
2008/40 12.05.2008 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok’un, Danıştay'ın kuruluşunun 140. yıldönümü ve “İdari Yargı Günü” nedeniyle yaptığı konuşma ile “Uluslararası Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” konulu toplantıda yaptığı “Açış Konuşması”
2008/39 08.05.2008 Barolararası düzenlenecek “Spor Oyunları” hk.
2008/38 08.05.2008 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un Sivas Barosu’nun 75. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 03.05.2008 günlü toplantıda yaptığı konuşma
2008/37 30.04.2008 Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Anket Formu"
2008/36 30.04.2008 “Avukatlık Disiplin Hukuku” kitabı, “Türk Ceza Kanununun 2 Yılı, Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar” konulu sempozyum kitabı ve TBB Dergisi 76.sayısı hk.
2008/35 28.04.2008 13.12.2006 tarih 26375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11.maddesinin 1.fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci kısım birinci bölümün 4 no.lu bendinin Danıştay 8.Dairesinin kararları ile iptali hakkında
2008/34 28.04.2008 A.Ü. Hukuk Fakültesi mezunları için 19 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen buluşma organizasyonu
2008/33 22.04.2008 Avrupa ülkelerindeki başlıca kurumlar, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Barolar Konseyi (CCBE) ve Avrupa Konseyi ziyareti işlemleri hk.
2008/32 22.04.2008 Avukat stajyerleri ile ilgili Barolardan istenen bilgi
2008/31 09.04.2008 1999 yılından bu güne kadar meslektaşlarımıza yapılan saldırılar ve Barolardan istenen bilgi
2008/30 18.03.2008 CMK ödeneği hk.
2008/29 18.03.2008 2008 yılı Adli Yardım ödeneği hk.
2008/28 18.03.2008 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok’un Bursa Barosu’nun yüzüncü yılı nedeni ile 15-16 Mart 2008’de Bursa’da yapılan Baro Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşma
2008/27 18.03.2008 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 07.03.2008 günlü 6 sayılı kararı
2008/25 11.03.2008 Birliğimizde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Barolardan istenen bilgi
2008/24 10.03.2008 2007 yılı Staj Kredi Yönetmeliği 23. maddesi gereğince yapılan dağıtım hk.
2008/23 05.03.2008 14-15 Mart 2008 tarihlerinde Ankara'da TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenecek toplantıda yapılması istenen sunuşlar hk.
2008/22 05.03.2008 “Sorularla Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz)” kitabı , “15. Baro Başkanları Toplantısı”nın bant çözümleri ve TBB Dergisi Mart-Nisan 2008 sayısı hk.
2008/21 29.02.2008 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un 28-29 Şubat-1 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “V.Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu” nda yaptığı Konuşma
2008/20 27.02.2008 "En iyi Genç Hukukçu Ödülü" yarışması ve 5-7 Eylül 2008 tarihinde yapılacak "Bugünü Anlamak" konulu kongre
2008/19 26.02.2008 Türkiye Barolar Birliği’nin Diyarbakır ve Cizre başta olmak üzere Güneydoğu’da meydana gelen olaylara ilişkin 20.02.2008 günlü basın açıklaması ardından bazı baro başkanlarımız tarafından yapılan açıklama
2008/18 25.02.2008 İş sözleşmeleri feshedilen Cenk Fırat Sırmagül, Arda Ödemiş ve Egemen Aladağ’ın TBB Bilişim hizmetleri kapsamında yürütülmekte olan projelerle ilgili yapacakları çalışmaların bilişim suçu teşkil etmesi hk.
2008/17 11.02.2008 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un 09.02.2007 tarihli Baro Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşma ve Baro Başkanları Kamuoyu Duyurusu
2008/16 11.02.2008 Vekalet Pulu hk. Türkiye Noterler Birliği yazısı
2008/15 04.02.2008 9-10 Mayıs 2008 tarihlerinde yapılacak “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” başlıklı uluslararası toplantı Programı
2008/14 04.02.2008 Çanakkale’de 24-25-26 Ekim 2008 tarihlerinde düzenlenecek “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi” hk.
2008/13 30.01.2008 09.02.2008 tarihinde yapılacak Baro Başkanları Toplantısı
2008/12 29.01.2008 Baro bölgesinde avukat bulunmayan ilçelerin listesi ile uzlaştırıcı avukat olarak görev yapan meslektaşlarımızın bildirilmesi hk.
2008/11 29.01.2008 Baro Başkanlarınca, Avrupa ülkelerindeki başlıca kurumlar ziyareti ve bu ziyaretle ilgili yapılması gereken işlemler hk.
2008/10 29.01.2008 9-10 Mayıs 2008 tarihlerinde yapılacak “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” başlıklı uluslararası toplantı hk.
2008/9 26.01.2008 Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ekonomi Hukuku-Tezsiz Yüksek Lisans Programı” hk.
2008/8 28.01.2008 Nesip ŞAMİLOĞLU’nun ruhsatnamesinin iptali hk.
2008/7 25.01.2008 TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin girişimiyle, 14-15 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan toplantı ve Barolardan istenen temsilci hk.
2008/6 17.01.2008 “Eksiksiz Demokrasi” kitabı ve “Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu forumun kitabı hk.
2008/5 15.01.2008 “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” ve bu tarifeye dayanarak düzenlenmesi gereken belgelerdeki hesaplama örnekleri
2008/3 07.01.2008
2008/2 02.01.2008 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi kapsamında, analık yardımı hakkında duyuru
2008/1 02.01.2008 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Yönerge No:1 ve Yönerge No:2'de yapılan değişiklikler
2007/112 27.12.2007 Vekalet pulu hk.
2007/111 17.12.2007 CMK Raporları hk.
2007/110 12.12.2007 Avrupa ülkelerindeki başlıca kurumlar, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Barolar Konseyi (CCBE) ve Avrupa Konseyi ziyareti
2007/109 10.12.2007 Vergi mükellefi olarak kayıtlı avukat, bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapan avukat, avukatlık bürosu ile avukatlık ortaklığı ve bunların ortağı avukat sayılarının bildirilmesi isteğimizi içeren 22.10.2007 tarih 2007/90 sayılı duyurumuza alınan yanıtlar.
2007/108 07.12.2007 CMK Baro cari giderlerinde kullanılmak üzere gönderilecek 4.avans ödemesi
2007/107 07.12.2007 TBB Başkanı Özdemir Özok'un “Yaşam Sürecine Sivil Toplum Katılımı-Bir Sistem Arayışı” konulu panel ile “Vizesiz Avrupa ve Avrupa’da Kazanılmış Haklarımız” konulu sempozyumda yaptığı konuşmalar
2007/106 07.12.2007 Avukatlara CCBE Avukat Kimlik Kartı düzenleme uygulaması
2007/105 07.12.2007 Avukatlık Yasası’ndan avukatlık sınavının çıkarılması karşısında mesleğe giriş kurallarının düzenlenmesi konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere baro staj eğitim merkezi sorumluları ile yapılacak toplantı
2007/104 07.12.2007 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek hukuksal faaliyetlerde çalışmak üzere bildirilmesi istenen hukukçular hk.
2007/103 04.12.2007 “Türkiye’de Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Adli Yardım Projesi” ile ilgili Barolardan istenen bilgi
2007/102 04.12.2007 9 Aralık 2007 tarihinde Ankara'da düzenlenecek "BAĞIMSIZ YARGI" mitingine katılım çağrısı
2007/101 04.12.2007 Barolara kayıtlı avukat sayıları ile 2006-2007'de CMK’dan sağlanan hukuki yardıma ilişkin Barolardan istenen bilgi
2007/100 04.12.2007 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılacak davalarda; adli yardım kapsamında görevlendirme yapılması durumunda belirlenen Avukatlık ücreti
2007/99 03.12.2007 Sahte avukat kimliğiyle yapılan dolandırıcılık
2007/98 03.12.2007 “Turkish Panel Code” adıyla İngilizce’ye tercüme edilen Türk Ceza Kanunu kitabı hk.
2007/97 20.11.2007 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
2007/96 15.11.2007 Avukatların e-beyanname uygulamasından yararlanabilmeleri için izlemeleri gereken yöntem
2007/95 09.11.2007 Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda “meslek mensubu” aracılığı ile gönderilmesi isteğinin yarattığı sorunlara ilişkin gelişme.
2007/94 09.11.2007 Neşat Taybaş'ın ruhsatnamesinin iptali
2007/93 01.11.2007 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un 1-2 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından İstanbul’da düzenlenen “IV.Bilişim Hukuku ve Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikler, Bilişim Hukukundaki Gelişmeler” konulu sempozyumda yaptığı konuşma
2007/92 26.10.2007 Avukat bilgileri formu aktivasyon işlemi hk.
2007/91 22.10.2007 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un 18-19 Ekim 2007 günlerinde düzenlenen “Eksiksiz Demokrasi” sempozyumunda yaptığı konuşma
2007/90 22.10.2007 Vergi mükellefi olarak kayıtlı avukat, avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı sayılarının bildirilmesi
2007/89 15.10.2007 Baro levhasına kayıtlı avukatların, TBB ve Baro Başkanlıklarında bordrolu olarak çalışan personelin birinci derece yakınları ve aynı soyadını taşıyan akrabaları için Medline Hizmetleri
2007/88 10.10.2007 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından yürütülen sosyal yardımların elektronik ortamda kayıt-takip-sonuç işlemlerinin yapılması ve e-Baro Projesi kapsamında sunulan tüm hizmetlerden yararlanılabilmesi için “Avukat Bilgileri Veri Tabanı” oluşturulması
2007/87 09.10.2007 Sahte avukatlık olayları
2007/86 09.10.2007 "Adalet Bakanlığı Faaliyetleri" kitabı hk.
2007/85 01.10.2007 CMK Baro cari giderlerinde kullanılmak üzere gönderilecek 3.avans ödemesi
2007/84 27.09.2007 Avukatlar ve Baro Personeli için Medline Hizmetleri
2007/83 25.10.2007 “İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili Barolardan istenen görüş hk.
2007/82 20.09.2007 Hazırlanan 2008 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili Barolardan istenen görüş hk.
2007/81 20.09.2007 “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” Hk.
2007/80 07.09.2007 TBB Başkanı Özdemir Özok'un“2007-2008 Yargı Yılı Açılışı”nda yaptığı konuşma, TBB Dergisi’nin “Eylül/Ekim 2007” sayısı ile, “Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı II-III” kitabı hk.
2007/79 28.08.2007 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi Sağlık Yardımları Esasları - Yönerge No:2'de yapılan değişiklik
2007/78 28.08.2007 Avukatlık Staj ve Sınav Yönetmeliği Değişiklik çalışmaları ile bu çalışmalarla ilgili Barolardan istenen bilgi
2007/77 27.08.2007 Nadire Öksüz'ün Ruhsatnamesinin İptali Hk.
2007/76 21.08.2007 Dışişleri Bakanlığı Aday Hukuk Müşavirliği Sınavı
2007/75 21.08.2007 Kamil Göker'in Ruhsatnamesinin iptali
2007/74 27.07.2007 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok'un silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Gümüşhane Barosu Eski Başkanı Ali Günday'ın ölüm yıldönümünde yaptığı konuşma
2007/73 26.07.2007 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi Sağlık Yardımları Esasları - Yönerge No:2'de yapılan değişiklik
2007/72 16.07.2007 Barolarımızın CMK hesaplarına CMK Baro Cari Giderlerinde kullanılmak amacıyla aktarılacak avans ödenekleri hk.
2007/71 11.07.2007 Tıbbi Danışmanlık ve Acil Ambulans Hizmetleri - Baro Personeli için
2007/70 11.07.2007 Tıbbi Danışmanlık ve Acil Ambulans Hizmetleri - Avukatlar için
2007/68 25.06.2007 Sahte Vekalet Pulları
2007/67 25.06.2007 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergeleri'nde yapılan değişiklikler
2007/66 20.06.2007 21 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikleri de kapsayan CMK Yönetmeliği
2007/65 20.06.2007 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un, “Türk Ceza Kanununun İki Yılı Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar” konulu toplantıda yaptığı konuşma
2007/64 20.06.2007 CMK Yönetmeliği ve CMK Tarifesi hk. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan yazı
2007/63 14.06.2007 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.Kurumsal Satış Direktörlüğü’nden alınan “Aylık Sabit Ücret Değişikliği” yazısı hk.
2007/62 12.06.2007 TBB Başkan Yardımcılığı görevlerine Av. Alpay SUNGURTEKİN ve Av. Sani YILDIRIM'ın atanması hk.
2007/61 12.06.2007 Askerlik görevini yapmakta olan avukat stajyerlerinin ruhsatname başvurularına izlenecek yol hakkında
2007/60 07.06.2007 Selmin TÜRKYILMAZ ile Nizam İPEKÇİ'nin Ruhsatnamelerinin iptali hk.
2007/59 31.05.2007 Birlik Keseneği ve Ölüm Yardımı hk.
2007/58 29.05.2007 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesiyle ilgili Danıştay'ın verdiği karar
2007/57 07.06.2007 Vekalet Pulu kullanımı hakkında Danıştay Kararı
2007/56 17.05.2007 "KHAS-CoE AB Rekabet Politikası ve Devlet Yardımları Hukuku" Eğitim Programı
2007/55 17.05.2007 Türkiye Barolar Birliği yayınlarından; TBB Dergisi 70.sayısı, Bürokrasi ve İnsan Hakları, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı - V, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mal Varlığı, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu Kitapları hk.
2007/54 12.05.2007 CMK Yönetmeliği ve CMK Tarifesi hk. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan yazı
2007/53 12.05.2007 TBB Bilişim Komisyonu Başkanlığın'ndan alınan, Avukatların Elektronik Kimlik Kartına kavuşturulması çalışması hk.
2007/52 12.05.2007 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un, Danıştay'ın Kuruluşu'nun 139. Yıldönümün ve İdari Yargı Günü'nde yaptığı konuşma hk.
2007/51 01.05.2007 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş’den alınan “Kurumsal Abonelik” “TümKamu ve TümKamu+ Tarifeleri” Hk.
2007/50 01.05.2007 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19/12/2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler İle Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca yapılacak ödemeler hk.
2007/49 30.04.2007 Sosyal Yardım Başvurularına İlişkin Önemli Duyuru
2007/48 29.04.2007 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19/12/2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler İle Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik”
2007/47 25.04.2007 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği gereğince Baroların Yönetim Kurulu tarafından Fon işlerinden sorumlu olmak üzere belirlenecek Yönetim Kurulu Üyeleri hk.
2007/46 20.04.2007 19/12/2006 Tarihinden Önce Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler İle Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
2007/45 18.04.2007 Avrupa Birliği Konseyi Tarafından “Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı Ve Soykırımın İnkârını” Suç Haline Getirmeyi Öngören Çerçeve Taslağı Hakkında Türkiye Barolar Birliği’nin Basın Açıklaması
2007/44 16.04.2007 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19/12/2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler İle Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
2007/43 16.04.2007 Bölge Adliye Mahkemelerinin Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Taslağı Hk.
2007/42 12.04.2007 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili
2007/41 10.04.2007 Adli Yardım Ödenekleri Hk.
2007/40 06.04.2007 19.12.2006 tarihinden önce Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücret ve Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik
2007/39 02.04.2007 CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Değişiklik Taslağı
2007/38 28.03.2007 Adalet Bakanlığı’nın, “CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” de değişiklik yapılmasına ilişkin yazısı
2007/37 28.03.2007 Adli Yardım Hk.
2007/36 26.03.2007 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçimi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun toplanamaması konularına ilişkin 21.03.2007 günlü kamuoyu açıklaması
2007/35 20.03.2007 Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının değiştirilmesi ile ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2007/34 13.03.2007 Avukatlık ruhsatı başvurularında sunulması gereken belgeler hk.
2007/32 13.03.2007 Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ile önemli hususlar hk.
2007/31 08.03.2007 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın 8 Mart 2007 Kadınlar Günü Kamuoyu Açıklaması
2007/30 06.03.2007 CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulması
2007/29 05.03.2007 Çevre sorunları ile ilgili idari davalar
2007/28 02.03.2007 31 Mart 2007 tarihinde Ankara'da yapılacak olan "TBB Hizmet Binası Temel Atma Töreni" ile "Savunmaya Saygı" Toplantısı
2007/27 02.03.2007 TBB ve Barolar arasında e-posta iletişiminin yaygınlaştırılması
2007/25 26.02.2007 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Satış Direktörlüğü’nden alınan 29.01.2007 günlü yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 15.02.2007 günlü yazısı ekinde gönderilen Sosyal Güvenlik kurumu Başkanlığı’nın görüş yazısı
2007/24 26.02.2007 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un 24 Şubat 2007 günü yapılan Baro Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma ve Toplantı Sonuç Bildirisi
2007/23 20.02.2007 24.02.2007 tarihinde yapılacak Baro Başkanları Toplantısı
2007/22 20.02.2007 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hk.
2007/20 12.02.2007 2007 Yılı Adli Yardım Ödeneği hk.da
2007/19 09.02.2007 C.M.K. kapsamında müdafi/vekil görevlendirilmesinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar hakkında bilgi notu XI
2007/18 31.01.2007 Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürütülmekte olan “Türk Avukatların İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri” konulu projede “eğitici” sıfatıyla görev almak isteyen meslektaşlarımızın birliğimize bildirilmesi
2007/17 31.01.2007 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılan davalarda yargılama giderleri talepleri konusunda İkinci Daire'nin uyarısı
2007/16 29.01.2007 TCK.nun 301 nci maddesi ile ilgili olarak baronuz görüşleri hk.
2007/15 29.01.2007 “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Ödenecek Ücretlerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” hk.
2007/14 29.01.2007 Türk Telekom A.Ş tarafından Baronuza kayıtlı meslektaşlarımız aleyhine yapılan suç duyuruları, açılan kamu davaları ve disiplin soruşturma/kovuşturma sonuçları hk.
2007/12 19.01.2007 “CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Ödenecek Ücretlerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı”, Tarife ve Taslak hakkındaki görüş bildirilmesinde kullanılacak form örneği hk.
2007/11 15.01.2007 “Çocuk Adalet Sistemi İhtiyaç Analizi” çalışmasıyla ilgili olarak UNICEF tarafından birliğimize gönderilen yazı
2007/9 15.01.2007 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Yönerge No 1, Yönerge No:2' de ve Çalışma Yönergesi'nde yapılan değişiklikler ile Yönerge No 1'in ekinde yapılan değişiklikler
2007/8 15.01.2007 Avukatların UYAP portalı üzerinden dava açabilmeleri ve harç yatırabilmeleri ile ilgili özelliklerin kullanımı konusunda, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan alınan yazı
2007/7 15.01.2007 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok’un 12 - 13 Ocak 2007 günlerinde düzenlenen “Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı” konu başlıklı sempozyumda yaptığı konuşma
2007/6 15.01.2007 Meslekte 40 ve 50 yılını dolduran meslektaşlarımızın bilgilerinin gönderilmesi
2007/5 11.01.2007 C.M.K. kapsamında müdafi/vekil görevlendirilmesinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar hakkında Bilgi Notu X
2007/4 11.01.2007 “İşyeri Açma İzni Harcı” alınamayacağı yolunda Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen 17.11.2006 günlü 2006/199 Esas, 2006/312 sayılı karar
2007/3 09.01.2007 2007 gelir vergisi stopaj oranına uyumlu örnek hesaplama tabloları
2007/2 08.01.2007 Barolarca Birliğimize bildirilen müdafi ve vekil ücretlerinin hangi avukatlara ve ne kadar tutarda ödeneceğini gösteren her bir Baro itibariyle tasdikli listelerin ivedi olarak gönderilmesi
2007/1 04.01.2007 Bir Adli Organ Olarak Savcılık, Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı, Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Karikatürlerle İnsan Hakları, TBB Dergisi 68.sayısı hk.
2006/134 25.12.2006 Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı İçin Öneriler
2006/133 22.12.2006 2007 Vekalet Pulu hk.
2006/132 20.12.2006 TBB 29. Olağan Mali Genel Kurulu ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi
2006/131 19.12.2006 Avukat Ruhsatnamesi Bedeli hk.
2006/130 18.12.2006 Kişi ya da kuruluşlarda aylık ücret karşılığı, serbest ya da sadece bu kişi/kuruluşun vekili olarak avukatlık görevini yürüten avukatların taraf oldukları sözleşmelerdeki Avukatlık Yasası'na, Meslek Kurallarına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine aykırılıkların tespiti ile gereğinin yapılması.
2006/129 15.12.2006 Avukatlık Sınavının kaldırılması ile ilgili olarak avukat stajyerlerinin bilgilendirilmesi
2006/128 13.12.2006 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Barolara kayıtlı avukat sayısı ile, 2005-2006 yılları CMK'dan sağlanan hukuki yardıma ilişkin Barolardan istenen bilgi hk.
2006/127 23.12.2006 2007 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hk.
2006/126 08.12.2006 Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Yönergesi
2006/125 08.12.2006 Türkiye Barolar Birliği ile AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Kendi Aralarında ve Aileleriyle Daha Ucuz Konuşabilmelerine İmkan Veren” protokol
2006/124 04.12.2006 1255 sıra sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin" 5 Aralık 2006 Salı günü yapılacak Genel Kurul görüşmelerine meslektaşlarımızın dinleyici locasında "dinleyici sıfatı ile" katılmaları
2006/123 04.12.2006 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un 02-03 Aralık 2006 tarihinde yapılan Baro Başkanları Toplantısında yaptığı açış konuşması ile toplantı sonrasında hazırlanan sonuç bildirisi
2006/122 01.12.2006 Bahçeşehir Üniversitesi'nden alınan "TCK-CMK Temel Eğitim Seminerleri"ne ilişkin yazı hk.
2006/121 01.12.2006 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “CMK Ücret Tarifesi”
2006/120 27.11.2006 02-03 Aralık 2006 tarihinde Kızılcahamam Patalya Otel’de düzenleyeceğimiz Baro Başkanları toplantısına katılacak Baro Başkanlarımız için açıklama
2006/119 21.11.2006 Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Adına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Özdemir Özok’un “Avukatlık Sınavının Kaldırılması” ile ilgili 21 Kasım 2006 günlü Basın Açıklaması
2006/118 21.11.2006 Av.Mahur ÖZMEN’in; senaryosunu yazdığı “Adalet Oyunu” isimli uzun metrajlı sinema filmi projesi hk.
2006/117 20.11.2006 02-03 Aralık 2006 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Otelde gerçekleştireceğimiz Baro Başkanları toplantısının gündemi
2006/116 20.11.2006 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un Atatürk'ün Selanki'te doğduğu evin Anı Defteri'ne yazdığı yazı ile, 17-18 Kasım 2006 günlerinde düzenlenen “Lübnan’a Yapılan Saldırılar” konulu uluslar arası sempozyumda yaptığı konuşma hk.
2006/115 14.11.2006 Konya Milletvekili Ahmet Işık’ın 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hk.
2006/114 08.11.2006 2-3 Aralık 2006 tarihinde yapılacak Baro Başkanları Toplantısı hk.
2006/113 08.11.2006 “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”, “CMK Avukatlık Ücret Tarifesi” ile anılan tarifeler hakkındaki Bakanlığın görüşlerine ilişkin Baronuzun görüşlerinin bildirilmesi hk.
2006/112 08.11.2006 Baro Başkanlıklarının e-posta adreslerinin temini hk.
2006/111 08.11.2006 Av.H.Argun BOZKURT tarafından hazırlanan “Hukukun Öyküsü” adlı eseri hk.
2006/110 07.11.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Sağlık Yardımları Esasları Yönerge No:2' de madde değişikleri ve Ek:4 Sağlık Yardımı Talep Formu üzerinde değişiklikler
2006/109 03.11.2006 17-18 Kasım 2006 tarihli Arap Baroları Uluslararası Toplantısı
2006/108 03.11.2006 TBB web sitesi altındaki avukat sicil kayıtlarının güncellenmesi
2006/107 30.10.2006 Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında müdafi/vekil görevlendirilmesini ilişkin yasa değişikliği teklifinin T.B.M.M.gündeminde bulunması nedeni ile iliniz sayın milletvekillerine bu kapsamda yaşanan sorunların bir kez daha iletilmesi.
2006/106 17.10.2006 AÜ FİSAUM tarafından düzenlenen kurs hakkında
2006/105 10.10.2006 4 Kasım 2006'da Ankara'da düzenlenecek "Cumhuriyet Yürüyüşü" çağrısı hk.
2006/104 05.10.2006 Yargıtay Binası giriş kapısında avukatlara özel kullanılmak üzere yaptırılan X-RAY cihazı hk.
2006/103 05.10.2006 “Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalete Doğru” projesi ve çocuk adaleti alt projesi hk.
2006/102 05.10.2006 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SSK Tahsisler Daire Başkanlığı’ndan alınan “Topluluk Sigortası Yapılandırma Tahsilatları” konulu yazı hk.
2006/101 26.09.2006 Saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın şikayetçi konumda olduğu ceza davalarında Baroların “müdahale” talepleri hakkında mahkemelerce verilen farklı kararlar hk.
2006/100 26.09.2006 İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan "İşyeri Açma İzni Harcı" konulu 4.09.2000 tarih ve 48119 sayılı Genelgenin ve buna dayanılarak tesis edilen işlemlerin iptali istemiyle Danıştay 9.dairesinde açtığımız dava hk.
2006/99 25.09.2006 “Gelir Vergisi Yasa Tasarısı” hk.
2006/98 21.09.2006 Topluluk Sigortası Kayıtları ile ilgili SSK Tahsisler Daire Başkanlığı'ndan alınan yazı
2006/97 18.09.2006 Baroların Olağan Genel Kurul Toplantılarını takiben TBB tarafından istenen bilgiler hk.
2006/96 18.09.2006 CMK ödenek yetersizliği ile CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmesinde karşılaşılan sorunların giderilmesi
2006/95 13.09.2006 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.Özdemir Özok’un 12 Eylül’ün 26.Yılı Dolayısıyla yaptığı Basın Açıklaması
2006/94 18.09.2006 Asgari Ücret ve CMK Ücret Tarifeleri ile ilgili barolardan istenen bilgi hk.
2006/93 18.09.2006 “Internet Üzerinden Uzaktan Eğitim İle İşletme Yüksek Lisansı (e-MBA) Programı”na ilişkin Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden alınan yazı hk.
2006/92 07.09.2006 5411 sayılı Bankacılık Yasasının 133.maddesinin son fıkrasının Avukatlık Yasasının 169.maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine aykırılığı karşısında sürdürülen çalışmalara Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan yanıtlar
2006/91 07.09.2006 “2006-2007 Yargı Yılı Açılışı”nda TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un yapmış olduğu konuşma, TBB Dergisi’nin “Eylül/Ekim 2006” sayısı, “Onikinci Baro Başkanları Toplantısı” kitapçığı, “Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı-IV” kitabı ile, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”(Şerh) kitabı hk.
2006/90 04.09.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Sağlık Yardımları Esasları Yönerge No:2 ve Çalışma Yönergesi Hk.
2006/89 31.08.2006 C.M.K kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinde yapılan masraflar
2006/88 28.08.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi, Yönerge No:1 hk.
2006/87 14.08.2006 CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirilmesinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar hakkında bilgi notu
2006/86 09.08.2006 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilen "Cumhuriyet Savcılıklarının müzakerelere katılmamaları"na ilişkin 24.07.2006 günlü yazısı
2006/85 09.08.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, Sağlık Yardımları ve Sağlık Yardımları Esasları Yönerge No:2 hk.
2006/84 09.08.2006 Türkiye Barolar Birliği'nin kuruluş yıldönümüyle ilgili yayınlanan bildiri
2006/83 08.08.2006 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü'nün, 2006-2007 öğretim yıllında açacağı Sertifika ve Eğitim Programlarına ilişkin 26.07.2006 günlü ve 32 sayılı yazısı
2006/82 01.08.2006 TBB Yönetimi ve Baro Başkanlarının, Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ile yapacağı toplantı hk.
2006/81 01.08.2006 Ayla Özcan'ın Ruhsatnamesinin iptali hk.
2006/80 31.07.2006 Meslektaşlarımıza yapılan saldırılarla ilgili hazırladığımız liste hk.
2006/79 01.08.2006 Karşı taraf avukatlık ücretinin belgelendirilmesiyle ilgili Danıştay'dan verilen yürütmeyi durdurma kararı hk.
2006/78 25.07.2006 Dündar Hasko'nun Ruhsatnamesinin iptali hk.
2006/77 24.07.2006 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un 22 Temmuz 2006 günü Ankara'da gerçekleştirilen Baro Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma
2006/76 24.07.2006 ÖSYM tarafından 23.12.2006 tarihinde yapılacak Avukatlık Sınavı hakkında önemli duyuru
2006/75 14.07.2006 22 Temmuz 2006 Tarihinde yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Hk.
2006/73 10.07.2006 “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin İç Yönetmelik” te yapılan değişiklik
2006/72 10.07.2006 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un TBB tarafından 7-8-9 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen “Bir Adli Organ Olarak Savcılık” konulu uluslararası toplantıda ve İngiliz-Türk Avukatlar Birliği’nin “Ortak Hukuki Hizmetler” konulu seminerinde yapmış olduğu konuşmalar
2006/71 20.06.2006 Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 16.05.2006 günlü yazı
2006/70 20.06.2006 “Türkiye ve Terörizm-Rapor” kitabı hakkında
2006/69 19.06.2006 Atatürk’ün Doğumunun 125. Yıldönümü nedeni ile düzenlenen Selanik Gezisi
2006/68 19.06.2006 Askerlik görevini yapmakta iken sınava girecek olan avukat adaylarının izinli sayılmaları, ayrıca avukat adaylarının staj bitim belgesi aldığı tarihten ilk sınav tarihine kadar tecilli sayılmaları konusunda Milli Savunma Bakanlığı’na yazdığımız yazıya alınan cevabi yazılar
2006/67 13.06.2006 Avrupa Birliği Ülkeleri Barolar Birlikleri Konseyi'nin “Terör ve Terörizm” Konulu İstanbul toplantısı
2006/66 13.06.2006 İstanbul Barosu’nun avukatlara yönelik saldırıları kınama eylemi kararı
2006/65 09.06.2006 “Sorularla Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabı hk.
2006/64 08.06.2006 C.M.K. ile ilgili meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla istenen belgeler hk.
2006/63 05.06.2006 Kesenek ve Ölüm Yardımlarının ödeme tarihleri hk.
2006/62 31.05.2006 Birlik Keseneği ve Ölüm Yardımı Hk.
2006/61 24.05.2006 AVEA Firması tarafından avukatlara yönelik özel tarife konusunda TBB'ye verilen teklif ve bu teklifle ilgili Barolardan istenen görüş hk.
2006/60 24.05.2006 Hasan Kahraman'ın Ruhsatnamesinin İptali hk.
2006/59 17.05.2006 Danıştay'a yapılan saldırıyı kınamak amacıyla Anıtkabir'de yapılacak Saygı Duruşu
2006/58 15.05.2006 CMK ile ilgili sıkıntılar hakkında Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazı
2006/57 15.05.2006 Onbirinci Baro Başkanları Toplantısı” kitapçığı, TBB Başkanı'nın “İdari Yargı Günü” konuşması, “Sorularla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” kitapçığı ve “Ermeni Soykırımını İnkar Edeni Cezalandırma Yasası” ile ilgili Basın Açıklaması hk.
2006/56 12.05.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu çalışmaları hk.
2006/55 08.05.2006 30.04.2006 tarih ve 2006/50 sayılı duyurumuza alınan yanıtlar.
2006/54 05.05.2006 Avukatlık Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik hk.
2006/53 30.04.2006 “Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Yönergesi” ile Mayıs-Haziran 2006 Sayı 64” Türkiye Barolar Birliği Dergisi hk.
2006/52 30.04.2006 “3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı” ile ilgili yapılan Basın Açıklaması
2006/51 08.05.2006 Mustafa Özkan'ın Ruhsatnamesinin İptali Hk.
2006/50 30.04.2006 C.M.K kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinde kullanılmak üzere gönderilen avans
2006/49 17.04.2006 TBB web sitesi altındaki avukat sicil kayıtlarının güncellenmesi
2006/48 17.04.2006 “Türkiye'de Yargının Modernizasyonu ve Ceza Reformu Projesi” konulu yazı ile, “Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Türkiye'deki Cezaevi Reformunun Desteklenmesi” konulu proje hk.
2006/47 17.04.2006 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un “Birinci Jinekoloji Obstetrikte Adli Sorunlar Kongresi”ndeki konuşması hk.
2006/46 12.04.2006 “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili Barolardan istenen görüş hk.
2006/45 12.04.2006 Topluluk Sigortası hk.
2006/44 12.04.2006 Askerlik görevini yapmakta olan avukat stajyerlerinin ruhsatname başvurularının bekletilmesi konusundaki 30.01.2006 günlü 2006/17 sayılı duyurumuz.
2006/43 06.04.2006 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok un, 5 Nisan 2006 Avukatlar gününde yaptığı konuşma ve 6 Nisan 2006 günü "ABye Katılım Sürecinde Yargı Reformu" konulu uluslararası konferansta yapıtığı konuşma hk.
2006/42 03.04.2006 1.4.2006 tarihli Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanları Toplantısında alınan kararlar
2006/41 03.04.2006 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un 1 Nisan 2006 günü Ankara'da gerçekleştirilen Baro Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma hk.
2006/40 03.04.2006 Noterlik Ücret Tarifesi hk.
2006/39 30.03.2006 Avukatlık Sınavı ile ilgili Protokol hk.
2006/38 04.04.2006 Avukatlık Yasasının 44/A kapsamında faaliyette bulunan “avukatlık bürosu” sayısının bildirilmesi hk.
2006/37 28.03.2006 Sorularla Bireysel İş Hukuku, Sorularla Toplu İş Hukuku kitapları ile, A.Ü. Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nden alınan yazı hk.
2006/36 20.03.2006 1 Nisan 2006 tarihinde yapılacak Baro Başkanları Toplantısı Duyurusu
2006/35 17.03.2006 Topluluk Sigortasına tabi olan meslektaşlarımızın prim borçlarını yeniden yapılandırmaları hk.
2006/34 20.03.2006 Avukatların disiplin dosyalarının akıbetiyle ilgili şikayetçilere bilgi verilmesi hususu hk.
2006/33 17.03.2006 “Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu” kitabı hk.
2006/32 13.03.2006 Staj Kredi Yönetmeliğinin “Dağıtım Esasları” başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları
2006/31 10.03.2006 İçişleri Bakanlığınca çıkarılan İşyeri Açma İzin Harcı konulu genelgeyle ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin açtığı dava hk.
2006/30 07.03.2006 Çorum Barosu tarafından Danıştay'a yapılan itiraza Danıştay tarafından verilen yanıt
2006/29 01.03.2006 TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği hk.
2006/28 01.03.2006 Avukatlar için Beyanname Düzenleme Rehberi 2006 Hk.
2006/27 01.03.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu hk.
2006/26 21.02.2006 CMK Rucu Hk.
2006/25 21.02.2006 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 30.01.2006 günlü 1 sayılı kararının bir örneği ile, “Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Avrupa Birliği ve Türkiye Mevzuatının Karşılaştırılması” konulu seminer duyurusu hk.
2006/24 21.02.2006 Baro Başkanları Toplantısı Hk.
2006/23 21.02.2006 "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İdari Yargı" Sempozyum kitabı ve TODAİE'den alınan yazı hk.
2006/22 08.02.2006 Adli Yardım hk.
2006/21 06.02.2006 18 Şubat 2006 günü yapılacak Baro Başkanları Toplantısı hk.
2006/20 06.02.2006 “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar” konusunda kurs
2006/19 03.02.2006 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un "Hukuk Kurultayı" ve "Adalet ve Demokrasi Haftası"nda yaptığı konuşmalar
2006/18 31.01.2006 5271 sayılı CMK ve 5320 sayılı Ceza CMK'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmelik'de 08.01.2006 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili açıklayıcı bilgi
2006/17 31.01.2006 Askerlik görevini yapmakta olan avukat stajyerlerinin ruhsatname başvurularının bekletilmesi hk.
2006/16 30.01.2006 CMK Harcamaları hk.
2006/15 30.01.2006 "Topluluk Sigortasına Tabi Avukatlar" hususuyla ilgili olarak Barolardan istenen bilgi hk.
2006/14 25.01.2006 CMK Adli Yardım hesapları mutabakatı hk
2006/13 24.01.2006 "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmeliği" hk.
2006/12 23.01.2006 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un “Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması” konulu toplantıda yapmış olduğu konuşma hk.
2006/11 19.01.2006 CMK hakkında Barolardan ivedilikle istenen bilgi hk
2006/10 19.01.2006 Rusça veya Özbekçe bilen avukatlar için Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin talebi hk.
2006/9 19.01.2006 "Tüzüklerin Uygulanmayan Hükümlerinin Ayıklanması ve Sadeleştirilmesi Çalışmaları" konusunda Barolardan istenen bilgi hk.
2006/8 18.01.2006 Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi'nde ve eklerinde yapılan değişiklikler hk.
2006/7 18.01.2006 “Türk Yargı Sisteminin İşleyişi Hakkında Birinci ve İkinci İstişari Ziyaret Raporları” hk.
2006/6 16.01.2006 CMK Yönetmeliği'ndeki "Avukata Yapılacak Ödemeler" başlıklı 10.maddesine yapılan ekleme hk.
2006/5 05.01.2006 TBB Dergisi Ocak-Şubat 2006 sayısı hk.
2006/4 05.01.2006 Avukatlık Kanununda yer alan "Baro Başkanlığının görev süresi" bölümüyle ilgili yapılması düşünülen değişiklik çalışmaları hk.
2006/3 05.01.2006 Adalet Bakanlığı tarafından 01.01.2006 tarihinden itibaren yayınlanan genelgeler hk.
2006/2 04.01.2006 Vekalet Pulu hk.
2006/1 02.01.2006 Ceza Hukuk Dergisi hk.
2005/120 28.12.2005 "Avukat tayin edilen ceza davaları (CMUK)" ve "Avukat tayin edilen hukuk davaları(Adli Yardım)" ile ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2005/119 27.12.2005 CMK Uygulama Sorunları Konusunda Yapılan Çalışmalar hk.
2005/118 25.12.2005 Ceza yargılaması sistemimize giren “uzlaşma” kavramı ile ilgili yaşanan uygulama sorunları hk.
2005/117 25.12.2005 Türk Standardları Enstitüsü'nün “İşyerleri-Hukuk Hizmeti Veren-Genel Kurallar” Tasarısıyla ilgili olarak Barolardan istenen bilgi hk.
2005/116 21.12.2005 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un, Anadolu Üniversitesinde düzenlenen “Terör-Demokrasi Ve Hukuk” konulu toplantıda yaptığı konuşma hk.
2005/115 20.12.2005 CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve hesaplama örnekleri hk.
2005/114 20.12.2005 "Teorik ve Deneysel Boyutlarıyla Karşılaştırmalı Kriminoloji: Aile İçi Şiddet" konulu uluslararası kollokyum hk.
2005/113 16.12.2005 Bankacılık Kanununun 125. Maddesinin Değişikliğine Dair Kanun Tasarısı / Teklifi hk.
2005/112 16.12.2005 Avukat Ruhsatnamesi bedeli hk.
2005/111 12.12.2005 Disiplin soruşturması sonunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarda itiraz yeri ve süresinin gösterilmemesinin Anayasa’nın 40. maddesine aykırılık oluşturduğu konusu hk.
2005/110 12.12.2005 İVEDİDİR. Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında barolarca müdafi ve vekil görevlendirme işlemlerinin ayrılan ödeneğin tükenmesi nedeni ile sürdürülemeyecek duruma gelmesi karşısında yapılacak ortak eylem türünün belirlenmesi hk.
2005/109 9.12.2005 "Kanunların Uygulanmayan Hükümlerinin Ayıklanması ve Sadeleştirilmesi Çalışmaları" konusunda barolardan istenen bilgi hk.
2005/108 08.12.2005 Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen müfettişlerin Barolarımıza yaptığı denetleme sonucu hazırladığı raporlarda, Barolarca eksik ya da yanlış yürütülen uygulamalara yönelttikleri eleştiriler hk.
2005/107 08.12.2005 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Barolardan istenen bilgi hk.
2005/106 08.12.2005 TBB Yayın Kurulunca bastırılan kitapçıklar, TBB Başkanı'nın Mersin konuşması ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - CMK Ücret Tarifesi hk.
2005/105 01.12.2005 Türkiye Barolar Birliği merkez binasının taşınması hk.
2005/104 12.12.2005 Kocaeli Barosunun kuruluşunun 67. yıldönümü nedeniyle TBB Başkanı Av. Özdemir Özokun yaptığı konuşma hk.
2005/103 07.11.2005 Tebligat Yasasında Değişiklik Önerisi Hk.
2005/102 07.11.2005 Kişi ya da Kuruluşlarda Aylık Ücret Karşılığı, Serbest ya da Sadece Bu Kişi/Kuruluşun Vekili Olarak Avukatlık Görevini Yürüten Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmelerdeki Avukatlık Yasası, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Meslek Kuralları'na Aykırılıkların Yarattığı Sorunların Çözümleri Üzerine Değerlendirme
2005/101 01.11.2005 Staj Kredi Yönetmeliği'ndeki değişiklikler ve Uygulamalar hk.
2005/100 31.10.2005 Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk.
2005/26 24.03.2005 Nakil ve yeniden yazılma dosyalarında işlemlerin bazı barolarımız tarafından eksik ya da zamanında yapılmaması hk.
2005/25 29.03.2005 2005 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi hk.
2005/24 22.03.2005 "Avrupa Komisyonu ve Mozaikler Programı" kapsamında 30 Mart-01 Nisan 2005 tarihlerinde düzenlenecek olan sempozyum hk.
2005/18 28.02.2005 Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdrülüğüne barolardan bildirilmesi istenen bilgi hk.
2005/16 28.02.2005 Baroların UYAP bilgilerini internetten güncellemesi hk.
2005/15 24.02.2005 Damga Vergisi Genel Tebliği uyarınca Staj Kredi Sözleşmelerine uygulanacak Damga Vergileri Hk.
2005/13 17.02.2005 2005 Yılı Adli Yardım Ödenek Dağıtımı Hk.
2005/12 14.02.2004 AÜ FİSAUM tarafından düzenlenen "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar" konulu kurs hk.
2005/11 14.02.2005 Resmi Gazete de çıkan TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu, Staj Kredi Yönetmelikleri ile CMUK Ücret Tarifesi hk.
2005/10 14.02.2005 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un "Uyum Sürecinde AB-Türkiye İlişkileri" konulu toplantıda yaptığı konuşma
2005/99 31.10.2005 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Kullanımı ve Web Tasarımı Eğitim Programı hk.
2005/98 31.10.2005 "Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu" kitabı ve "Kasım-Aralık 2005" TBB Dergisi Hk.
2005/97 25.10.2005 Van Cumhuriyet Başsavcısı'nın avukatlara yönelik sözlü saldırıları nedeniyle, TBB ve Baro Başkanları tarafından yapılan ortak basın bildirisi hk.
2005/96 24.10.2005 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu çalışmalarında kullanılmak üzere Barolardan istenen bilgi hk.
2005/95 24.10.2005 Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği ve Yönergesi üzerinde yapılan değişiklik hk.
2005/94 18.10.2005 Topluluk Sigortası hk.
2005/93 17.10.2005 "Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar" Hakkındaki Genelge hk.
2005/92 17.10.2005 TBB Başkanı Özdemir Özok'un Baro Başkanları Toplantısı'ndaki konuşması ve Van Cumhuriyet Başsavcısı hakkında Baro Başkanlarınca hazırlanan "Ortak Bildiri Metni" hk.
2005/91 17.10.2005 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nezdinde kurulan "Mesleki Sorumluluk Sigortaları İhtisas Komitesi" ile ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2005/90 29.09.2005 İVEDİDİR. 1136 sayılı Avukatlık kanununun 4667 sayılı staj ve sınav ile ilgili yasası uyarınca Barolardan istenen bilgi hk.
2005/89 28.09.2005 "Eksiksiz Demokrasi, Gerçek Hukuk Devleti, Bağımsız Yargı ve Bağımsız Savunma" konulu toplantımızın görüntü CD'si hk.
2005/88 28.09.2005 14.10.2005 günü Ankara'da yapılacak Baro Başkanları toplantısı'nın 1 gün ertelenmesi hk.
2005/87 22.09.2005 CMK Gereğince Yapılan Hukuki Yardıma İlişkin Ödenen Avukatlık Ücreti ve Diğer Giderlerin Geri Alınmasına Ait Yönerge uyarınca, Barolardan istenen bilgi hk.
2005/86 21.09.2005 Baro tarafından C.M.K. kapsamında müdafi ve vekil görevlendirilmesinden kaynaklanan sorunların giderilmesi çalışmaları ve bu konuda yapılacak Baro Başkanları Toplantısı hk.
2005/85 15.09.2005 Avukat Stajyerleriyle ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2005/84 13.09.2005 2005 Adli Yılı Açılışında Ankara düzenlenen etkinlikle ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2005/83 07.09.2005 2005/2006 Adli Yılı Açılış KOnuşması ve Baroların Ortak Bildirisi ile TBB Dergisi Eylül-Ekim 2005 sayısı hk.
2005/82 06.09.2005 "TCK 73. maddesi ile CMK 253,254,255. Maddelerinde Düzenlenen Uzlaşmanın Uygulanması Hakkındaki Yönerge" hk.
2005/81 06.09.2005 CMK Yönetmeliği'ndeki bazı maddelerde yapılan değişiklik hk.
2005/80 02.09.2005 06 Eylül 2005 Salı günü Adli Yılın açılışı nedeniyle yapılacak toplantının programı hk.
2005/79 31.08.2005 TBB başkanı Avukat Özdemir Özok'un 31.08.2005 tarihli basın toplantısındaki konuşması hk.
2005/78 29.08.2005 30-31 Mart 1 Nisan 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları Başlıklı toplantı hk.
2005/77 29.08.2005 TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde "İstemin Kabulü ve Reddi" başlığıyla ilgili maddedeki yapılan değişiklik hk.
2005/76 24.08.2005 Ankara'da gerçekleştirilecek Adli Yılı Açılışı etkinliğimizle ilgili Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Barolarının yaptıkları ortak açıklama hk.
2005/75 15.08.2005 2005/2006 Adli yılı açılışında tüm avukatların katılımıyla Ankara'da yapılacak etkinlikle ilgili hazırlık çalışmaları hk.
2005/74 15.08.2005 CMK Geri Alma Yönergesi Hk.
2005/73 15.08.2005 Süleyman Alpaslan'ın Ruhsatnamesinin İptali Hk.
2005/72 15.08.2005 "Sekizinci Baro Başkanları Toplantısı" kitabı hk.
2005/71 15.08.2005 Barolarımızdan gelen sorularla ilgili SSK ile yapılan yazışma hk.
2005/70 15.08.2005 Ankara Barosu'nda açılan İngilizce Tercüme Ofisi hk.
2005/69 10.08.2005 Birliğimizin Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yapılan Kamuoyu Duyurusu hk.
2005/68 08.08.2005 CMK görevlendirmeleriyle ilgili barolardan istenen bilgi hk.
2005/67 05.08.2005 "Profile’2004-Avrupa Birliği’ni ve Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşmalar" adlı yayın ile III.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu’na ilişkin bildirileri içeren yayın hk.
2005/66 03.08.2005 Türkiye Barolar Birliği SMS Haberleşme Sistemi ile ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2005/65 01.08.2005 Birliğimizce hazırlanan “CMK Gereğince Yapılan Hukuki Yardıma İlişkin Ödenen Avukatlık Ücreti ve Diğer Giderlerin Geri Alınmasına ait Yönerge" hk.
2005/64 01.08.2005 Birliğimizce hazırlanan “Türk Ceza Kanununun 73.Maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255.Maddelerinde Düzenlenen Uzlaşmanın Uygulanması Hakkında Yönerge” Hk.
2005/63 01.08.2005 Kamu İhale Kanununun 22.maddesinin (h) bendi hükmüne göre avukatlık hizmeti satın alınması yönteminin Avukatlık Yasası'na ve meslek kurallarına aykırılığı konusu hk.
2005/62 02.08.2005 "Hedef; Eksiksiz Demokrasi, Gerçek Hukuk Devleti, Bağımsız Yargı ve Bağımsız Savunma" etkinliğiyle ilgili hazırlık çalışmaları hk.
2005/61 01.08.2005 Avukatlar Listesi Yönergesi Hk.
2005/60 01.08.2005 "Asgari Ücret ve CMK Ücret Tarifeleri" ile ilgili barolardan istenen bilgi hk.
2005/59 26.07.2005 "Yaşam Hakkına Saygı" kampanyası hk.
2005/58 26.07.2005 TBB BAşkanı Av. Özdemir Özok'un Lozan Antlaşmasının 82. yıldönümünde yaptığı konuşma hk.
2005/57 25.07.2005 Süleyman Altun'un Ruhsatnamesinin iptali hk.
2005/55 22.07.2005 Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı hk.
2005/55 18.07.2005 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilmesi istenen bilgi hk.
2005/54 13.07.2005 "Türkiye’de Sigorta Hukukunun Sorunları ve Geleceği” sempozyumunun kitapçığı; Devlet Bakanı Sayın M.Ali Şahin’e sunulan bilgi notu ve TBB Başkanı Sayın Özok'un İstanbul Barosu'ndaki konuşması hk.
2005/53 07.07.2005 6 Eylül 2005 Adli Yıl açılışı “Hedef; Eksiksiz Demokrasi, Gerçek Hukuk Devleti, Bağımsız Yargı ve Bağımsız Savunma” Etkinliği Hazırlık Grupları ve Eşgüdüm Sorumluları Önerisi Hk.
2005/52 05.07.2005 Tüm meslektaşlarımıza "Hedef; Eksiksiz Demokrasi, Gerçek Hukuk Devleti, Bağımsız Yargı ve Bağımsız Savunma" başlıklı 6 Eylül 2005 günü yapılacak geniş katılımlı toplantıya çağrı hk.
2005/51 05.07.2005 19.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren "TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi" hk.
2005/50 04.07.2005 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un 02.07.2005 günlü Baro Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma hk.
2005/49 04.07.2005 TBB Yönetim Kurulu ve Baro Başkanları'nın 02.07.2005 günlü Ankara Toplantısı Sonuç Bildirisi Hk.
2005/48 04.07.2005 Baycan Şahin'in Ruhsatnamesinin iptali hk.
2005/47 28.06.2005 Barolara gönderilen 28. Genel Kurul Tutanak Kitabı ve TBB Dergisi hk.
2005/46 27.06.2005 CMK Yönetmeliği Hk.
2005/45 21.06.2005 Sahte vekalet pulları hk.
2005/44 20.06.2005 Avukatların taraf oldukları sözleşmelerde farklılıklardan oluşan aykırılıkların giderilmesi hususunda barolardan istenen bilgi hk.
2005/43 20.06.2005 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un Azerbaycanda yaptığı "Türkiye'de Avukatlığın Tarihçesi" konulu konuşması hk.
2005/42 09.06.2005 Ülke gündemini belirleyen konularda TBB Yönetim Kurulu tarafından yapılan Kamuoyu Açıklaması hk.
2005/41 03.06.2005 CMK Ücret Tarifesi Hk.
2005/39 27.05.2005 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un TBB 28. Olağan Genel Kurul Açış Konuşması ile "Siyasal Partiler ve Demokrasi" Paneli'nde yaptığı konuşma hk.
2005/38 15.05.2005 TGC Sedat Simavi Ödülleri (2005) Hk.
2005/37 10.05.2005 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok'un, Danıştay'ın Kuruluşu'nun 137. Yıldönümünde yaptığı konuşma hk.
2005/36 27.04.2005 TBB'ni uluslararası hukuk kamuoyunda yaygın biçimde tanıtmak amacıyla yayın hayatına başlayan DİGESTA TURCICA adlı dergi hk.
2005/33 18.04.2005 Türkiye Barolar Birliği XXVIII. Olağan Genel Kurul Gündemi hk.
2005/32 13.04.2005 TBB Yayın Kurulu'nun hazırladığı "Başkanlık Sistemi" kitabı hk.
2005/31 11.04.2005 Staj Kredi Yönetmeliği'nin 23. maddesi gereğince barolarımıza yapılan dağıtım hk.
2005/28 29.03.2005 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un Virginia Eyalet Barosu-Ankara Barosu ve TBB'nin ortak düzenlediği toplantıda yaptığı konuşma hk.
2005/27 29.03.2005 İcra hukukunun cezai hükümlerinin ortadan kaldırılmasının önlenmesi, icra iflas kanununun ceza içeren düzenlemelerinin muhafaza edilmesinin önemi hk.
2005/9 08.02.2005 "Hukukçular İçin Bilgilendirme Projesi" kapsamında yapılacak eğitim semineri için barolardan istenen bilgi hk.
2005/7 08.02.2005 Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı Hk.
2005/6 31.01.2005 Güney Asyada yaşanan Deprem ve Tsunami felaketi hk.
2005/5 13.01.2005 E-Baro Projesi ve Barolara yazılım alınması hk.
2005/4 11.01.2005 Maliyeye yatırılacak Ruhsat harcı hk.
2005/1 03.01.2005 Vekalet pulu hk.
2004/100 23.12.2004 Baro Başkanları Toplantısı hk.
2004/99 25.12.2004 Barolardan istenen bilgi hk.
2004/97 10.12.2004 "Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları" konulu kitap hk.
2004/96 09.12.2004 Avukatlık Ücret Tarifesi hesaplanması hk.
2004/95 06.12.2004 "Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu" kitabı hk.
2004/94 06.12.2004 CMUK Tasarısı ile ilgili CHP grup yöneticileri ve milletvekillerine yapılan ziyarette sunulan bilgi notu hk.
2004/93 10.12.2004 TBB Başkanı Özdemir Özok tarafından "AB Komisyonu İlerleme Raporu Çerçevesinde Bağımsız Düzenleyici Kurumların Durum ve Üst Kurullar Kanun Tasarısı" toplantısında yapılan konuşma
2004/92 25.11.2004 Barolardan istenen bilgi hk.
2004/90 25.11.2004 TBB Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
2004/88 23.11.2004 TBBnin T.Halk Bankası A.Ş. ve Ziraat Bankası A.Ş nezdinde bulunan hesap numaralarının değişmesi hk.
2004/86 08.11.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un "İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması" konulu toplantıda yapmış olduğu konuşma hk.
2004/85 08.11.2004 Meslekte 40. ve 50. yılını dolduran meslektaşlarımıza verilecek plaket töreni hk.
2004/84 04.11.2004 Barolara gönderilen kitaplar hk.
2004/81 28.09.2004 Adli Yardım ödeneği 3. ve 4. gönderimi hk.
2004/80 27.09.2004 Staj kredi geri dönüşleri hk.
2004/79 24.09.2004 Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi tarafından hazırlanan kitap hk.
2004/78 13.09.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un "TCK" Tasarısıyla ilgili yaptığı konuşma hk.
2004/77 13.09.2004 Barolara gönderilen TBB Dergisi ve TCK ile ilgili kitaplar hk.
2004/75 06.09.2004 CMUK Yönetmeliği hk.
2004/74 06.09.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un "2004-2005 Yargı Yılı Açılışı"nda yaptığı konuşma hk.
2004/73 06.09.2004 Barolarda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantıları hk.
2004/72 06.09.2004 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
2004/71 31.08.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un CNN Türk Programına verdiği telefon konuşması hk.
2004/70 31.08.2004 Barolar Çocuk Hakları Komisyonlarının Kurulması ve Güçlendirilmesi Projesi Hk.
2004/69 19.08.2004 Adalet Bk.lığı HUMK komisyonunun Barolardan istediği bilgi hk.
2004/68 09.08.2004 Barolara gönderilen kitaplar hk.
2004/67 02.08.2004 "Prof.Dr.Çetin Özek Armağanı" kitabı hk.
2004/66 29.07.2004 Baro Hakem Kurullarının görevlerine son verilmesi hk.
2004/65 26.07.2004 Asgari Ücret ve CMUK Tarifeleriyle ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2004/64 26.07.2004 e-Baro Projesi çerçevesinde TBB tarafından Barolara hazırlanmakta olan program hk.
2004/63 26.07.2004 Avukatlık Kanununun 65. maddesinin 2. fıkrasının iptali hk.
2004/62 16.07.2004 Kesenek ve Ölüm Yardımı Hk.
2004/61 14.07.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un "Baroların Dünü, Bugünü, Yarını" konulu Panelde yapmış olduğu konuşma hk.
2004/60 12.07.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un 6. Baro Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma hk.
2004/59 07.07.2004 Ankara Barosu Eski Başkanlarından ve Türkiye Barolar Birliği önceki dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Tuncay Alemdaroğluna yapılan silahlı saldırı hk.
2004/58 23.06.2004 TBMM Adalet Alt Komisyonunda görüşülmekte olan CMUK Tasarısı ile ilgili oluşturulacak çalışma grubu hk.
2004/57 22.06.2004 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hk.
2004/56 22.06.2004 "Uyum Yasaları 2001-2004 Anayasa Değişiklikleri" Kitabı Hk.
2004/55 21.06.2004 Çokuluslu Şirketler Rehberi Hk.
2004/54 18.06.2004 TBB ve Turkcell İletişim Hzm. A.Ş. arasında Baro mensubu avukatlara ilişkin yapılan kampanya anlaşması hk.
2004/53 14.06.2004 Barolara gönderilen kitaplar hk.
2004/52 11.06.2004 Baro Başkanları Toplantısı Hk.
2004/51 10.06.2004 UYAP için Barolardan istenen bilgi hk.
2004/50 04.06.2004 Haklar Bildirgesi Hk.
2004/49 03.06.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un 14.05.2004 "İnsan Hakları Kurultayı"nda yaptığı konuşma hk.
2004/47 26.05.2004 CMUK Tasarısı ile İlgili Barolardan İstenen Bilgi Hk.
2004/46 26.05.2004 EF Corporate Language Training Hukuk İngilizcesi Programı Hk.
2004/45 26.05.2004 TGCnin düzenlediği Ödüllü Yarışma Hk.
2004/44 12.05.2004 Ruhsat İşlemleri Hk.
2004/43 10.05.2004 TBB Başkanı Özok"un Danıştay"ın 136. Yıldönümünde Yaptığı Konuşma Hk.
2004/42 07.05.2004 Prof.Dr.Durmuş TEZCAN tarafından yayıma hazırlanan kitap hk.
2004/41 05.05.2004 TBB Başkanı Özok un değişik toplantılarda yaptığı konuşmalar hk.
2004/40 29.04.2004 TBB uluslararası Toplantı Kitabı ve TBB Dergisi hk.
2004/39 29.04.2004 TBB ve Gazi Ün. Hukuk Fak. tarafından düzenlenen etkinlik hk.
2004/38 29.04.2004 TBB Dergisi Hk.
2004/37 29.04.2004 HMUK ta yapılması planlanan değişiklikle ilgili Barolardan istenen bilgi hk.
2004/36 26.04.2004 TBB Başkanı Özok un Kahramanmaraş konuşması ve yeni yayımlanmış kitaplar hakkında
2004/34 21.04.2004 Aydın Eylem Babacan Hk.
2004/33 19.04.2004 TBB başkanı Av. Özdemir Özok tarafından 17.04.2004 günü Mardin Bölge Barosunca düzenlenen panelde yaptığı konuşma
2004/32 14.04.2004 Avukatlık Yasasıyla ilgili 14-15 Mayıs 2004 tarihlerinde yapılması düzenlenen Baro Başkanları Toplantısı Hk.
2004/31 12.04.2004 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok tarafından "Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaları" tartışma ve "Ceza Hukuku" Panelinde yapılan konuşmalar hk.
2004/30 05.04.2000 Son Değişikliklerle Adli Yardım Yönetmeliği Hk.
2004/29 29.03.2004 2004 yılı Adli Yardım Ödeneği Hk.
2004/28 29.03.2004 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok un Eskişehir Barosunca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma Hk.
2004/27 26.03.2004 TBB ile ilgili SSK ve MTA Yönetmeliği davalarının sonuçları hk.
2004/26 23.03.2004 Noterlik Ücret Tarifesi Hk.
2004/25 19.03.2004 TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok un Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma Hk.
2004/24 19.03.2004 Balıkesir Barosu Başkanlığının başvurusuyla ilgili TBB Yönetim Kurulunun kararı Hk.
2004/23 08.03.2004 "av.tr" Alan Adı Tahsisi Hk.
2004/22 03.03.2004 TBBnin çağrısı üzerine Hukuk Fakülteieri Dekanları ile yapılan toplantının sonuç belgesi hk.
2004/21 03.03.2004 Staj Kredisi Hk.
2004/20 03.03.2004 Dublin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği nden alınan yazı hk.
2004/19 03.03.2004 Avukatlık Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanuna yeni eklenen 27/A maddesi hk.
2004/18 03.03.2004 Yargıtay Başkanlar Kurulu nun kararı hk.
2004/17 01.03.2004 TBB Başkanı Özok un "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Yargısı" Toplantısındaki konuşması
2004/16 01.03.2004 AÜ Siyasal Bilgiler Fak. Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı ve TODAİE Mart 20004 Eğitim Programları Hk.
2004/15 27.02.2004 Orjinal renk ve ebatlarda avukat cübbeleri TBB ve tüm Barolarda satışa sunulmuştur.
2004/14 16.02.2004 2004 Staj Kredisi artırımı hk.
2004/13 09.02.2004 Hukuk Muhakemeleri Usul Yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin Barolardan istenen bilgi hk.
2004/12 28.01.2004 Hukuki Eser Yarışması ve FİSAUM kursları hk.
2004/11 28.01.2004 Barolara gönderilen kitaplar hk.
2004/10 23.01.2004 Vekalet Pulları Hk.
2004/9 20.01.2004 Bahçeşehir Üniv. Hukuk Fakültesi Seminerleri Hk.
2004/8 19.01.2004 Avukat bilgilerindeki güncelleme hk.
2004/7 16.01.2004 Avukatlık Kanunuyla ilgili değişiklik çalışması hk.
2004/6 16.01.2004 TBB Yayınları Hk.
2004/5 07.01.2004 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesiyle ilgili düzenlenmesi gereken belgeler Hk.
2004/4 07.01.2004 Staj Kredisi Hk.
2004/3 07.01.2004 CMUK Mutabakatı Hk.
2004/2 07.01.2004 Adli Yardım Raporları Hk.
2004/1 07.01.2004 TBB Toplantı Kitapçıkları ve TBB Başkanı Avukat Özdemir Özokun Yeni Yıl Mesajı Hk.
2003/119 30.12.2003 Harçlar ve Damga Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklik Hk.
2003/118 30.12.2003 2004 yılı Vekalet Pulu Hk.
2003/117 15.12.2003 Danıştay 8 Dairesinin, TBB Staj Yönetmeliğindeki iptal kararı hk.
2003/116 16.12.2003 "av.tr" Alt Alan Adı tahsisi ve kuralları hk.
2003/115 13.12.2003 Barolara gönderilen yönetmelik ve tarifeler hk.
2003/114 13.12.2003 "Bankacılık Kanunu ve İlişkili Kanun Değişikliklerinin Hukuk Açısından Değerlendirilmesi" Paneli ve "Kamu Yönetimi" konulu toplantı hk.
2003/113 13.12.2003 Barolar istenen bilgi hk.
2003/112 10.12.2003 Avukatlık Ücret Tarifesiyle ilgili vergi hesaplamaları hk.
2003/111 4.12.2003 "1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu"ndaki değişiklik hk.
2003/110 3.12.2003 2003 yılı Adli Yardım ödeneği 4. dağıtımı Hk.
2003/109 1.12.2003 Katma Değer Vergisi Kanununun "Vergi Sorumlusu" başlıklı maddesiyle ilgili duyuru
2003/108 1.12.2003 "Sağlık Raporlarında Olması İstenen Özel Kayıtlar" konulu yazı hk.
2003/107 18.11.2003 Barolardan istenen bilgi hk.
2003/106 18.11.2003 "Son Günlerde Yargıya Yönelik Türban Odaklı Eleştiriler" konulu basın toplantısı hk.
2003/105 17.11.2003 Ad. Bak. Ceza Tevkifevlerinden alınan "Yarg. Cumh. Başsavcılığına Dosya Göderme"yle ilgili yazı hak.
2003/104 17.11.2003 "Türkiyede Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması "Sempozyumu hk.
2003/102 04.11.2003 TBB Dergisinin dağıtımı ve dergiye katkı yapılması hk.
2003/101 04.11.2003 Bahçeşehir Ün. Hukuk Fak. Sertifika Programları Hk.
2003/100 03.11.2003 TBB Başkanının "80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti" toplantısındaki konuşması
2003/99 23.10.2003 CMUK ödeneği mutabakatı hk.
2003/98 22.10.2003 Topluluk Sigortası ile ilgili Mali Müşavirlerimizden alınan görüş hk.
2003/97 21.10.2003 Avukatlık Kanununun 26. maddesi uyarınca stajyere verilen "Yazılı Muvafakatname"ye vekalet pulu yapıştırılmaması hk.
2003/96 26.09.2003 TBB Başkanı Av. Özdemir Özok un "Adli Yargı" Sempozyumundaki konuşması
2003/95 25.09.2003 Devlet Bakanı Başbakan Yrd. M. Ali Şahine sunulan konu hk.
2003/94 23.09.2003 "AB ve Türkiyede Sınai Haklarda Son Gelişmeler" konulu uluslararası konferans Hak
2003/90 03.09.2003 Bahçeşehir Ü. Hukuk Fak. 2003 kış etkinlikleri hak.
2003/89 03.09.2003 Aydın Eylem BABACANın mezuniyetinin iptali hakkında
2003/86 30.07.2003 UYAP için Barolardan istenen bilgi hk.
2003/85 25.07.2003 UYAP için diskette istenen Avukat Bilgileri hk.
2003/84 24.07.2003 TBB Yönetim Kurulunda Görev Değişikliği
2003/83 24.07.2003 Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasının düzenlediği yarışma hak.
2003/81 22.07.2003 C.M.U.K Ödeneği Mutabakatı Hk.
2003/80 21.07.2003 Staj Kredi ve Sınav Yönetmelikleri değişiklikleri 2. aşama çalışmaları
2003/79 21.07.2003 Sahtekarlık ve rüşvet suçundan sanık İsmet Başel hakkındaki karar
2003/78 15.07.2003 Sözleşmeleri akdedilen Avukat ve Avukat ortaklıklarının isim ve ünvanlarının öğrenilmesi hk.
2003/74 01.07.2003 Avrupa Barolar Birliği ve Hukuk Akademisi nin düzenlediği seminer hk.
2003/72 30.06.2003 27. Olağan Genel Kurul Tutanakları hk.
2003/71 25.06.2003 Maliye Bak. Gelirler Gn. Müd. nezdinde yapılan girişimlere alınan yanıt
2003/70 16.06.2003 CMUK uygulamalarının değerlendirilmesi toplantısı için temsilci istemi
2003/69 16.06.2003 Hakem Yönetmeliği toplantısı için temsilci istemi
2003/68 16.06.2003 İnternet,Reklam Yasağı Yönetmeliği toplantısı için temsilci istemi
2003/67 16.06.2003 HUMK toplantısı için temsilci istemi
2003/66 16.06.2003 Staj,Staj-Kredi ve Sınav Yönetmelikleri değişikliği toplantısı
2003/65 16.06.2003 Avukat Ruhsatnamesindeki Fiyat Artışı Hk.
2003/64 10.06.2003 Barolara yapılacak Adli Yardım Ödenekleri Hak.
2003/63 09.06.2003 TGC Sedat Simavi Ödülleri Hak.
2003/61 26.05.2003 TÜBAKKOM Çalışmaları ve 8 Mart Sempozyum Kitapçıkları hk.
2003/60 23.05.2003 Türk Telekom "Avukatlık hizmeti alımı" hk.
2003/59 14.05.2003 Barolardan Asgari Ücret ve CMUK Ücret Tarifeleri için görüş istenmesi hk.
2003/58 14.05.2003 Barolardan istenen rekabet hukuku çalışmaları hk.
2003/57 12.05.2003 Başkanın Danıştay ın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşma
2003/56 09.05.2003 Başkanın UNICEF toplantısındaki konuşması
2003/55 07.05.2003 Türk Telekom Avukatlık Hizmet Alımı Hk.
2003/54 07.05.2003 Başkanın "Çağdaş Şehircilikte Kentsel Tasarımın Önemi" toplantısındaki konuşması
2003/53 07.05.2003 Bingöl Depremi hakkında TBBye sunulan rapor
2003/52 02.05.2003 UYAP
2003/51 29.04.2003 Selçuk Ü. Hukuk Fak. Buluşma Günü Hk.
2003/49 29.04.2003 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Personel Alımı Hk.
2003/48 21.04.2003 Gelirler Genel Md. 16.04.2003 günlü 166 sayılı yazı hk.
2003/47 17.04.2003 Başkanın 40 ve 50. yıl meslek töreninde yaptığı konuşma
2003/44 14.04.2003 Başkanın "İdari Yargı Paneli"ndeki Konuşması
2003/43 09.04.2003 2002 yılı Vekalet Pulu dağıtımı hk
2003/40 31.03.2003 Prof.Dr.Baki Kuru ya verilecek 75.Yaş Armağanı Hk.
2003/38 24.03.2003 Kamu Personeli Sorunları Sempozyumu
2003/32 11.03.2003 Başkanın Kadınlar Günü panelindeki konuşması
2003/31 10.03.2003 TBB Başkanının İstinaf Mahk. Toplantısındaki konuşması
2003/27 01.03.2003 TBB Başkanının TOBB da yaptığı konuşma
2003/25 25.02.2003 SAVAŞA HAYIR (Ortak Basın Açıklaması)
2003/23 21.02.2003 FİSAUM-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kursu
2003/21 07.02.2003 Yargıtay Başkanlar Kurulunun 31.01.2003 tarih ve l sayılı Kararı
2003/19 30.01.2003 Uğur MUMCU haftasıyla ilgili Başkanın mesajı
2003/16 23.01.2003 Yargıtay'a Bombalı Saldırı Hk
2003/15 20.01.2003 CMUK
2003/14 20.01.2003 Hukuki Eser Yarışması
2003/11 14.01.2003 Staj Kredisi Hk
2003/8 14.01.2003 Hakem Kurulları ile İlgili Toplantı
2003/7 14.01.2003 Staj Kredi Hk
2003/6 06.01.2003 Savaşa Hayır Mitingi Hk.
2003/3 03.01.2003 Savaşa Hayır Mitingi Hk
2002/90 31.12.2002 ABD nin IRAK saldırısı Hk
2002/89 27.12.2002 İlkokul Kütüphanesi Kitap İsteği
2002/88 25.12.2002 Anayasa Değişikliği Hk.
2002/85 19.12.2002 Avrupa Konseyi İş İlanı
2002/84 19.12.2002 Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti Hk
2002/83 18.12.2002 Vekalet Pulları Hk.
2002/82 18.12.2002 Başkanın Konuşmaları
2002/81 18.12.2002 ABD Kurs İlanı
2002/80 13.12.2002 Staj Kredisi Hk.
2002/79 10.12.2002 Adli Yardım Ödeneği
2002/78 03.12.2002 Yetki Belgesi Hk.
2002/77 03.12.2002 Yargı Harçları Tahsili Hk
2002/76 03.12.2002 Asgari Ücret Tarifesi
2002/75 29.11.2002 Türkiye Platformu 2002
2002/73 12.11.2002 Zeki Ekmen in Başkan Yardımcılığına,Esin Ern in Üyeliğe Gelişi Hk
2002/72 10.11.2002 10 Kasım Ata nın Ölümü
2002/71 06.11.2002 Avukatlık Kimliği
2002/69 04.11.2002 Ceza ve Tevkif Evleri-Sosyal Faaliyetler Hk
2002/67 04.10.2002 Geleneksel Meslekte 40 ve 50 Yıl Plaketleri
2002/66 04.10.2002 Yılın Hukukçusu Ödülü
2002/65 30.09.2002 Seçimin Ertelenmesi Hk
2002/61 11.09.2002 Türkiye Noterler Birliği Yazısı
2002/58 02.09.2002 Baroların Elektrik,Yakıt Giderleri Hk
2002/52 29.07.2002 Avukat Levha ve Kimlik Bilgileri
2002/51 29.07.2002 Sansürün Kaldırılışı
2002/48 18.07.2002 Staj Kredi Yönetmeliği Değişikliği Hk
2002/45 05.07.2002 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukukçu Alımı İlanı
2002/43 05.07.2002 Adalet Bakanlığı Genelgesi İptal Davası
2002/42 04.07.2002 Staj Kredi Yönetmeliği Değişikliği
2002/41 02.07.2002 Sivas Olayları Yıldönümü Hk
2002/39 28.06.2002 Kamer Genç Hk
2002/38 27.06.2002 Avukatlık Kanunu Hk.
2002/37 20.03.2003 Vergi Barışı Kanunu Hk.
2002/36 21.06.2002 Malatya Basın Açıklaması
2002/34 07.06.2002 2002-1 Sayılı Dergimiz Çıkmıştır
2002/31 31.05.2002 Av. Zeki Ekmen e Yapılan Saldırının Kınanması
2002/30 10.05.2002 Avukatlık Kanunu 12/b Hk
2002/24 02.05.2002 Dosya Gömlekleri Hk
2002/18 05.04.2002 Avukatlar Günü Açıklaması
2002/17 05.04.2002 Sağlık Bakanlığı Bergama Duyurusu