Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 06/03/2007

BARO BAŞKANLIĞI
        _______________

DUYURU NO: 2007/30

24 Şubat 2007 günü Ankara’da toplanan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ve Baro Başkanları’nın sonuç bildirisinde açıkladığımız gibi; 19 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa ile C.M.K. kapsamında zorunlu müdafi/vekil görevlendirilmesi sistemini daraltan, baroları ve Türkiye Barolar Birliği’ni devreden çıkaran, savunma bağımsızlığına aykırı önemli değişiklikler yapılmıştır.

Zorunlu müdafilik sisteminin kapsamının daraltılmasının işkence ve kötü muamele örneklerini yeniden yaşamamıza ve adil yargılanma olanaklarının yitirilmesine ortam hazırlamasından endişe ediyoruz.

02 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, bütün uyarılarımıza karşın, zorunlu müdafi/vekil ücreti ödemelerinin hakim ve savcılar tarafından düzenlenecek “sarf belgesi”ne bağlanması “savunmanın bağımsızlığı” ilkesini anlamsız kılacak, Yargı organını oluşturan sav, savunma, karar üçlüsü arasında varlığından yakındığımız ast-üst anlayışının pekişmesine yol açacak düzenlemeler içermektedir. Savcı ve hakimi, avukatın ita amiri durumuna getiren, onun ücretinin takdir mercii gibi hareket etmesini sağlayan düzenleme zorunlu müdafiliği devlet avukatlığına indirgeyen bir anlayış kabul edilemez. “Bağımsız savunma”, “bağımsız yargı” nın vazgeçilmez unsurudur. Avukatların bağımsızlığını yok ederek siyasi iktidara tabi kılan bir düzenlemeye asla razı olamayız.

Zorunlu müdafilik/vekillik hizmetinin bilinçli bir uygulama ile angaryaya dönüştürülmesine ve meslektaşlarımızın dokuz ay önce hak ettikleri ücretlerinin ödenmemesine çözüm olarak “Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuştur. Bu Yasa ile getirilen çözüm de Baroların adli yardım işlevini gereğince yerine getirmelerine engel olacak içeriktedir. Ayrıca meslektaşlarımız 112.593.385,86 YTL  alacaklarına karşın görev yapmayı sürdürmekte ve alacaklarının ödenmesini beklemektedir.

Bütün bu olumsuzlukları dile getiren 24.2.2007 tarihli Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ve Baro Başkanları kararı, Başbakanlığa, Adalet Bakanlığı’na ve tüm milletvekillerine 26.02.2007 tarihinde bildirilmiştir.

Bu nedenle CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla

 


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK