TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU: III

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YASADAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 1 Nisan 2006 TARİHLİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLER IŞIĞINDA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

17.04.2006

İnternet sitemizin diğer bölümlerinde 1 Nisan 2006 Baro Başkanları Toplantısında alınan kararlar gereği yapılan yazışmaları izleyebilirsiniz.

Randevu taleplerimize henüz yanıt alınmamıştır.

Son onyedi gün içinde iki önemli gelişme gerçekleşmiştir:

1.       2006 yılı ödeneğinin tükenmesi nedeni ile ortaya çıkan sorunun giderilmesi için ek ödenek isteğimizi dikkate alan ve bu konuda Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirten Sayın Adalet Bakanımızın, C.M.K. kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinde kullanılmak üzere 14.000.000 YTL nin Birliğimize aktarıldığını ısrarla belirtmesi üzerine yapılan incelemede Mart ayı sonuna kadar gönderilmesi gereken 2006 yılı “adli yardım ödeneği”nin 14.094.160 YTL olarak Birliğimiz adli yardım hesabına gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu durumun Sayın Adalet Bakanımıza bildirilmesi üzerine kendileri tekrar Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmuşlar ve paranın C.M.K. ödemeleri için gönderildiğini, eğer bir yanlışlık söz konusu ise Maliye Bakanlığından bunun düzeltilmesi için yazılı talepte bulunmamızı bildirmişler ve bu talebimizi kendileri de takip etmişlerdir.

Aşağıda bilgilerinize sunduğumuz bu yazımıza Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız yanıttan ve buna yanıtımızdan anlaşılacağı gibi parasal sorun henüz giderilememiştir.

2.       Diğer önemli gelişme ise sorunun yasa değişikliği ile giderilmesine ilişkin bazı hükümler içeren “TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”nın 10.4.2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş olmasıdır. Tasarı'nın T.B.M.M. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri 19.4.2006 Çarşamba günü başlayacaktır.

Tasarı'nın konumuz ile ilgili bölümleri ve Avukatlık Yasası'nda değişiklik içeren bölümleri derhal baro başkanlıklarımıza gönderilmiştir.

 

Tasarı ile C.M.K. 150. maddede değişiklik önerilerek; birinci fıkra; “ ŞÜPHELİ VEYA SANIK, MÜDAFİ SEÇEBİLMEK İÇİN MALİ İMKANLARDAN YOKSUN BULUNUYORSA, İSTEMİ HALİNDE BİR MÜDAFİ GÖREVLENDİRİLİR .” şeklinde düzenlenmekte, ikinci fıkrada “ MÜDAFİ BULUNMAYAN ” çocuk, akıl hastası veya sağır ve dilsiz şüpheli ve sanıkların istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirileceği belirtilmekte, üçüncü fıkrada; “ ALT SINIRI BEŞ YILDAN FAZLA HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARDAN DOLAYI YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA İKİNCİ FIKRA HÜKMÜ UYGULANIR.” düzenlemesi yapılmaktadır. Maddeye eklenilmesi önerilen dördüncü fıkra ile de; “ ZORUNLU MÜDAFİLİKLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN GÖRÜŞÜ ALINARAK ÇIKARILACAK YÖNETMELİKLE DÜZENLENİR .” hükmü getirilmektedir.

Tasarı'da konumuzla ilgili olarak ayrıca 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile müdafi/vekile ödenecek ücretin yargılama giderlerinden sayılmasına ilişkin değişiklik önerilerek “rücu” sisteminden vazgeçilmekte ve üçüncü fıkra da; “ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN BAROLAR ARASINDA YAPILACAK DAĞITIMA VE BU MADDE HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAK ÖDEMELERİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN GÖRÜŞÜ ALINMAK SURETİYLE, ADALET VE MALİYE BAKANLIKLARINCA MÜŞTEREKEN ÇIKARILACAK YÖNETMELİKLE BELİRLENİR. ” şeklinde düzenlenmektedir.

Tasarı'nın zorunlu müdafiliğin daraltılmasına, savunmanın, baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin bağımsızlığına aykırı hükümleri karşısında gösterdiğimiz muhalefet T.B.M.M. aşamasında da sürdürülecektir.


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı:5689

Ankara 05/04/2006

TC.MALİYE BAKANLIĞI
ANKARA

2006 yılı CMK ödeneği olarak 48.377.647-YTL 18 Ocak 2006 tarihinde, Adli Yardım ödeneği olarak 14.094.160-YTL ise 29 Mart 2006 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin hesaplarına ulaşmış, CMK ödeneğinin tümü Barolarımıza dağıtılmış, Adli Yardım ödeneğinin ise Adli Yardım Yönetmeliği hükmü gereği dağıtımına başlanmıştır.

Sayın Adalet Bakanımızla yapılan görüşmelerde Mart ayında Adli Yardım ödeneği olarak gönderilen 14.094.160-YTL'lik ödeneğin CMK ödemelerindeki sıkıntıların giderilmesi için gönderildiği anlaşılmış ve bu konuda Bakanlığınızla ilişki kurmamız önerilmiştir. Bu çerçevede, belirtilen Adli Yardım ödeneğinin CMK görevlendirmelerinde kullanılması konusunda gerekli talimatın verilmesi hususunu gereği için arzederim.

Saygılarımla,

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı:5879

Ankara 17/04/2006

TC.MALİYE BAKANLIĞI
ANKARA

 

İlgi: Muhasebat Genel Müdürlüğü 13.4.2006 tarih 6755 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; “1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre aktarılan 14.094.160 YTL'nin 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre müdafi tayininden doğan, ancak kaynak yetersizliği dolayısıyla ödenemeyen borçların ödenmesi amacıyla kullanılmasında takdir ve yetki Birliğinize ait olup, bu konuda Bakanlığımız açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.” ifadesi yer almaktadır.

İlgi yazınız, 5.4.2006 tarih ve 5689 sayılı yazımızın yanıtıdır.

Yazımızda belirtildiği gibi C.M.K. kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerindeki olağanüstü artış karşısında ödenek yetersiz kalmıştır. Sorunun önemini ve ivediliğini gören Sayın Adalet Bakanımız, 2006 yılının gereksinimini ancak karşılayacağını tahmin ettiğimiz 150.000.000 YTL talebimiz karşısında acil bir çözüm olarak ödenek arayışına girmiş ve 14.000.000 YTL nin bu alanda kullanılmak üzere sağlandığını ve Türkiye Barolar Birliği'ne aktarıldığını bildirmişlerdir. Yapılan incelemede, 14.094.160 YTL'nin Birliğimizin Ziraat Bankası Kızılay Şubesindeki 39031591-5004 numaralı Adli Yardım Hesabına gönderildiği görülmüştür.

Gönderilen bu miktar Avukatlık Yasası'nın 180. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılması gereken paradır. Aynı madde ayrıca; “Bu paralar, münhasıran adli yardım için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır.” hükmünü içermektedir.

Bu durum karşısında;

1-) Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan 14.094.160 YTL nin Avukatlık Yasası'nın 180. maddesi kapsamında gönderilen 2006 yılı “adli yardım ödeneği” olduğu,

2-) Sayın Adalet Bakanımıza ifade edildiği şekilde C.M.K. kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerindeki harcamaları karşılayacak bir ödenek gönderilmediği,

3-) Avukatlık Yasası'nın 180. maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Bu paralar, münhasıran adli yardım için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır.” hükmü karşısında ilgi yazınızda belirtilen; “5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre müdafi tayininden doğan, ancak kaynak yetersizliği dolayısıyla ödenemeyen borçların ödenmesi amacıyla kullanılmasında takdir ve yetki Birliğinize ait” olduğu yolundaki görüşe uygun davranılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Yaşanılan sorunu bir kez daha ifade etmek gerekir ise;

1-) Sorun, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesindeki ödeneğin Türkiye Barolar Birliği'ne aktarılmamasından değil, aktarılan 2005 ve 2006 yılı ödeneğinin, C.M.K. değişikliği nedeni ile görevlendirmelerdeki olağanüstü artış karşısında yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır.

2-) Avukatlık Yasası'nın 180. maddesi kapsamında hesaplanarak aktarılan 2006 yılı “adli yardım ödeneği” ise Yasa gereği münhasıran adlı yardım amacıyla kullanılabileceği için sorunun çözümüne bir katkısı olamamaktadır.

Yaşanan parasal sorunun çözümü ancak 2006 yılı için ek ödenek tahsisi ile mümkündür. Bu ödeneğin tahmini miktarı ise 150.000.000- YTL dir.

Dört ayı aşan bir süredir ücretlerini almadan görev yapan yaklaşık 17.000 meslektaşımız 09.05.2006 tarihine kadar çözüm sağlanamaz ise, 1.4.2006 tarihinde yapılan Baro Başkanları toplantısında alınan karar gereği müdafi/vekil olarak görevlendirilemeyeceklerdir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü