TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU:  VIII

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YASADAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 1 Nisan 2006 VE 22 TEMMUZ 2006 TARİHLİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLER VE SAYIN BAŞBAKANLA 10 AĞUSTOS 2006 GÜNÜ YAPILAN TOPLANTI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.    

 18.9.2006

  14 Ağustos 2006 Pazartesi günü saat 13.00 de Adalet Bakanlığı'nda Sayın Adalet Bakanımızın başkanlık ettiği, Genel Sekreterimiz ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Hasan Basri Aktan, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Kökçam ve Kanunlar Genel Müdürü Sayın Niyazi Güney'in katıldıkları toplantıdan sonraki gelişmeler:

-1.6.2006 tarihi itibari ile C.M.K. kapsamında müdafi/vekil olarak görev yapan meslektaşlarımızın bakiye alacakları toplamı olan 34.629.664,89 YTL ye mahsuben 22.000.000,00-YTL ödenek 22.08.2006 tarihinde aktarılmış ve barolarımıza dağıtımı yapılmıştır.

-28.8.2006 tarihinde Genel Sekreterimiz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Kökçam'ın makamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Sayın Dr. Ahmet Altıparmak ile daha önce Sayın Başbakan'a iletilen sorunlar arasında belirtilen "baro başkanlarının protokoldeki yerini düzenleyen Avukatlık Yasası hükmünün fiilen uygulanmaması" konusu görüşülmüştür. Sayın Genel Müdür sorunu vegörüşlerimizi Sayın İçişleri Bakanına ileteceğini belirtmiştir.

-Bu toplantının Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Kökçam ile devam edilen bölümünde C.M.K. Yürürlük Yasası'nın 13.maddesi üzerinde Maliye Bakanlığı'nın "görevlendirilen avukatlara ücretlerinin doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi" önerisi üzerinde durulmuştur. Bazı baro başkanlarımızca da dile getirilen bu önerinin sakıncaları ve özellikle baroların görevlendirme aşamasında verdikleri hizmet giderlerinin yeterince karşılanamayacağına ilişkin çekincelerimiz dile getirilmiştir.

-Bu önerinin gündeme getirilmesi karşısında barolarımızın görevlendirmeler nedeni ile ortalama giderlerinin saptanabilmesi için 31.08.2006 tarih 2006/89 sayılı duyurumuz yayınlanmıştır.

-28.8.2006 tarihli toplantıdan sonra Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nden ekte sunduğumuz 1.9.2006 tarihli1922 sayılı yazı alınmıştır.Görüldüğü gibi bu yazıda; halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nın Genel Kurul'da görüşülmesi sırasında milletvekillerinin değişiklik önergeleri vermeleri sağlanarak;

a) Görevlendirilen avukatlarının ücretlerin Maliye Bakanlığınca   ödenmesi,

b) Barolara cari giderler için %5 oranında ödenek aktarılması,

c) Görevlendirilen avukatların ücretlerinin Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığın belirlenmesi gibi değişikliklerin yapılması önerilmiştir.

-Adalet Bakanlığı'nın bu yazısına ekte sunduğumuz 07.09.2006 tarih ve 8857 sayılı yanıt verilerek bütün bu önerilerin yeni tartışmalar yaratacağı, çözüm sağlamaya bir katkısının olmayacağı belirtilmiş ve Tasarı'ya daha önce belirttiğimiz muhalefetimizin dikkate alınmasını ve C.M.K. Yürürlük Yasası'nın 13. maddesindeki oranın %15 den %30’a çıkarılmasını sağlayacak değişiklik yapılması gereği bildirilmiştir.

-Bu hususları görüşmek üzere 07.09.2006 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mustafa Kökçam'ın makamında Kanunlar Genel Müdürlüğü temsilcisi ile yapılan toplantıya Genel Sekreterimiz katılmış yukarıda belirtilen yazımızı sunarak, görüşlerimizi anlatmış ve acil ödenek gereksinimini belirtmiştir.

Bilgilerinize sunulur

 


Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazı (CMK)


  


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı: 8857 Ankara 07/09/2006

ADALET BAKANLIĞI’NA
Kanunlar Genel Müdürlüğü
ANKARA

 

          İlgi: 01.09.2006 günlü ve 1922 sayılı yazınız.

          Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinde yaşanan sorunları Türkiye Barolar Birliği Yönetimi ve baro başkanları olarakSayın Başbakanımıza 10.8.2006 tarihinde sunuşumuzdan sonra, sorunlara çözüm aranması emirleri üzerine yapılan çalışmada gelinen noktada yukarıda belirtilen yazıya ekli önerge metinlerine ilişkin değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur.

          Öncelikle belirtmek istediğimiz; sorunun Sayın Başbakanımıza sunulmasınınnedeni görevlendirilen meslektaşlarımızın ücret alacakları idi. Böyle bir tıkanmaya da artan iş hacmi karşısında ödeneğin yetersiz kalması neden olmuştu. Bu nedenle hem ödenek aktarımı hem de C.M.K Yürürlük Yasası’nın 13. maddesindeki oranın artırılması konusunda emirlerini talep etmiş idik.

          Toplantıdan sonra ödenek aktarımı yapılmış ve 1.6.2006 tarihi itibari ile meslektaşlarımızın 15.266.369,54 YTL alacağı kalmıştır.

          Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi konusundabir açıklamanın Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesi yolundaki dileğimizin değerlendirilmesini bekliyoruz.

          Bilindiği gibi bu gelişmelerden önce, “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda konumuzla ilgili olarak değişiklik düzenlemeleri yer almış, T.B.M.M. Adalet Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul gündemine girmiştir.

Bu Tasarı’da yer alan;

- C.M.K. nın 150/3 maddesindeki istem aranmaksızın müdafi görevlendirilmesini gerektiren suçlar, altı sınırını beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlar olarak değiştirilmesine,

- C.M.K. Yürürlük Yasası’nın 13. maddesinde yapılan değişikliklerden; yapılacak görevlendirmeler ile Türkiye Barolar Birliği’ne aktarılan ödeneğin dağıtım ve denetim usullerini belirlemek üzere yönetmelik hazırlama görev ve yetkisinin Türkiye Barolar Birliğinden alınarak Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına verilmesine,

- Avukatlık Yasası’nın 180. maddesinde belirtilen adli yardım ödeneğinin dağıtımı ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliği hazırlama görev ve yetkisinin Türkiye Barolar Birliğinden alınarak Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına verilmesine yönelik değişikliklere katılmadığımızıbelirtmiş idik.

Bu aşamada, yukarıda belirttiğimiz yazınıza ekli değişiklik önergeleri ile önerilen düzenlemeler (C.M.K. 150/1 dışında) yukarıdaeleştirilerimizi belirttiğimiz konularda bir düzeltme getirmemektedir. Aksine öneriler yeni tartışmalar yaratacak ve geriye gidiş olarak nitelenebilecek hususlar içermektedir.

Şöyle ki;

 1. Sadece, C.M.K.nun 150. maddesinin birinci fıkrasına“Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir.” şeklindekideğişiklik yeterliolamayacaktır. Bu değişikliğe paralel olarak şikayetçi ve katılan yönünden de 234 ve 239. maddelerde benzer değişikliğin yapılması gerekir.
 1. 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinedeğişiklik önerisinde;

  a) C.M.K. kapsamında baro tarafından görevlendirilecek müdafi/vekile ödenecek ücreti tespit yetkisinin Türkiye Barolar Birliği’nden alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıklarına verilmesi, “yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretlerinin asgari hadlerini gösteren bir tarife hazırlama”görevini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na veren Avukatlık Yasası’nın 168. maddesineaykırıdır.

  b) Maddenin eski metninde bu ücretlerin yargı harçları ve adli para cezalarından karşılanacağı düzenlenmekte iken değişiklikle kaynağı belirtmek yerine söz konusu avukat ücretlerinin Maliye Bakanlığı bütçesinde bu amaçlaayrılacak ödenekten ödenmesini düzenlemek yerinde değildir. Bu şekilde ödemelerin kaynağı belirsizleştirilmektedir. Yaşanılan sıkıntının ayrılan ödeneğin artan iş hacmi karşısındaki yetersizliğinden kaynaklandığı dikkate alınırsa sınırlı bir ödenek düzenlemesi çözüm sağlamayacaktır. Bu nedenle maddenin eski metninde olduğu gibi Harçlar Kanunu’nun yargı harçları bölümünde belirtilen kaynak ile adli para cezaları kaynağı korunmalı ve böylelikle ödenek tükenmesi gibi bir sorunun önüne geçilmelidir.

  c) Barolara bu ödemelerin gerçekleştirilmesi için yapacakları giderleri karşılamak üzere her bir tahakkuk işleminin yüzde biri oranında yapılacaködemenin baroların giderlerini karşılaması olanaksızdır. Bu oranın en az yüzde on olması gerekir.

  Ayrıca, “barolara tahakkuk işleminin yüzde biri oranında ödeme yapılır” düzenlemesi de yerinde değildir. Barolara bir önceki yılın toplam ödeneğinin en az yüzde onu kadar bir ödemenin yıl başında Türkiye Barolar Birliği aracılığı ile yapılması gerekir.

  d) Bu ödemeye ilişkin usul ve esasların Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesi de yerinde değildir. Ücretlerin doğrudan Maliye Bakanlığınca ödenmesi hükmü getirildikten sonra ödeme konusunda ayrıca bir yönetmelik yapılmasına gerek yoktur. Görevlendirilen avukatlara ücret ödemeleri doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından yapıldıktan sonra bu konudaki Yönetmelik, sadece müdafi/vekilin soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından talep edilmesi, baro tarafından görevlendirilmesi ve çalışması ile ilgilidir. Böyle bir yönetmeliğin ise Maliye Bakanlığı ile hiçbir ilgisi yoktur.

 2. Avukatlık Yasası’nın 180. maddesine değişiklik önerisi;

C.M.K. kapsamında müdafi/vekil olarak görevlendirilen avukatların ücretlerinin ödenememesinden kaynaklanan sorunlara çözüm arayışı içinde önerilen bu değişikliğin, ücret ödemelerinin doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından yapılmasına ilişkin yukarıdaki değişiklik önerisinden sonrayapılmasına gerek kalmamaktadır.

Avukatlık Yasası’nın adli yardım hükümlerinin uygulanmasında bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Adalet Bakanlığı onayından geçen Adli Yardım Yönetmeliği halen yürürlüktedir.

          Bütün bu değerlendirmeler ışığında sonuç olarak önerimiz;

1- 1.9.2006 tarih1922 sayılı yazınıza ekle önergelerin kullanılmaması,

2- “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda eleştirilerimizi belirttiğimiz konularındüzenlenmesi ve C.M.K. Yürürlük Yasası’nın 13.maddesindeki oranın artırılarak %30 olarak belirlenmesini sağlayacak önergeler hazırlanması,

3- Soruşturma ve kovuşturma makamlarının görevlendirme taleplerinde C.M.K. 150. maddede belirtilen “seçebilecek durumda olmadığını” beyan etme ve “bir müdafi bulunmama” koşullarının dikkate alınması gereğinin ilgili makamlara duyurulmasıdır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımla sunarım.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 


 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü