TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU
IX
  

 30.10.2006

 

18.9.2006  TARİH VE VIII SAYILI BİLGİ NOTUMUZUNDAN SONRAKİ GELİŞMELER:

Önceki bilgi notlarımızda belirttiğimiz gibi soruna çözüm arayışları içinde “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”  hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş idi. Bu Tasarı’nın hazırlanma ve Adalet Komisyonunda görüşülme aşamalarında  karşı olduğumuz maddeleri ayrıntılı olarak belirttik. Söz konusu Tasarı halen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemindedir.

Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın,  görevlendirilen avukatların ücretlerinin bakanlıklarınca  belirlenmesi, ödemelerin doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından yapılması gibi girişimler içinde olduklarını bunları gerçekleştirebilmek için  “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın  Genel Kurul’da görüşülmesi sırasında milletvekillerine değişiklik önergeleri verdirme hazırlıkları içinde olduklarını gördüğümüzü ve bu tutum karşısında eleştirilerimizi de ilettiğimizi VIII. Bilgi Notumuzda açıklamış idik.

            Tasarı’nın Genel Kurul gündeminde görüşülme sırası beklenir iken bu kez Tasarı’nın Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazıa Hakkında Kanunun, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlarda değişikliği düzenleyen maddeler ayrılarak A.K.P. Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve arkadaşları tarafından 10.10.2006 tarihli kırküç maddelik bir  Yasa Teklifi’nin T.B.M.M. Başkanlığına sunulduğu öğrenilmiştir.

            Bu Yasa Teklifi’nde müdafi/vekil görevlendirmeleri ile ilgili olarak C.M.K 150. maddesinde ve  C.M.K. Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 13. maddesinde değişiklik önerilmektedir. Bu kapsamda, zorunlu müdafilik “alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar” için düzenlenmekte ve “baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliği’nin de görüşü alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret yargılama giderlerinden sayılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” düzenlemesi önerilmektedir.

            Teklif metninin resmi olarak tarafımıza gönderilmemesine karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nun 17.10.2006 tarihli toplantısında görüşüleceğinin öğrenilmesi üzerine Birlik Başkanımız toplantıya katılarak eleştirilerimizi dile getirmiştir*.

            Konu, T.B.M.M Adalet Komisyonu, Siyasi Parti Grup Başkanlıkları ve milletvekilleri nezdinde takip edilmektedir.

            Bilgilerinize sunulur.

* Eleştri metni ektedir.


Ek:


13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü