TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU
X
  

 

 11.01.2007

 

 30.10.2006 TARİH VE IX SAYILI BİLGİ NOTUMUZDAN SONRAKİ GELİŞMELER:

IX. Bilgi Notumuzda bildirdiğimiz; Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlarda bazı değişiklikler içeren    teklif 5560 sayı ile yasalaşmış ve yürürlüğe girmiştir.

            Bu Yasa,  müdafi/vekil görevlendirmeleri ile ilgili olarak C.M.K 150. maddesinde ve  C.M.K. Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 13.maddesinde değişiklikler yapmış; zorunlu müdafilik "alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar" için düzenlenmiş ve "baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliği'nin de görüşü alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret yargılama giderlerinden sayılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği'nin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." düzenlemesi getirilmiştir.

            Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile Adalet Bakanlığı tarife ve yönetmelik için Birliğimizden görüş isteyerek bu amaçla yapılacak toplantıya davet etmiştir. (Davet yazısı ve yanıtımızı web sayfamızda görebilirsiniz.) Adalet Bakanlığına, görüşümüzün halen yürürlükte olan tarife ve yönetmeliğimiz ile belli olduğu belirtilerek bunlar gönderilmiş ayrıca 100.000.000-YTL’yi bulan alacağımız ödenmedikçe ve 10.8.2006 günü Sayın Başbakan'a üç ayrı dosya halinde sunulan ve bir kısmı sadece idari tasarruf gerektiren  sorunlarımız çözülmedikçe toplantılara katılmayacağımız 25.12.2006 tarih 10770 ve 10771 sayılı yazılarımızla  bildirilmiştir.

            Bu aşamada ayrıca 20.12.2006 tarihinde Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan birikmiş alacağımızın ödenmesi istenmiştir.

            Maliye Bakanlığı 8.1.2007 tarih 87 sayılı yazısı ile 5560 sayılı Yasa'da müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatların biriken ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin bir hükme yer verilmediği bu nedenle yasal düzenlemenin gerekli olduğu, ödemeleri en kısa zamanda yapabilmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmiş ve "Barolarca Türkiye Barolar Birliğine bildirilen müdafi ve vekil ücretlerinin hangi avukatlara ve ne kadar tutarda ödeneceğini gösteren bir Baro itibariyle tasdikli listelerin Başkanlığınız delaletiyle ivedi olarak Bakanlığımıza gönderilmesi" istenmiştir. (Maliye Bakanlığı'nın bu isteği 08.01.2007 tarih 2007/2 sayılı duyurumuzla barolarımıza bildirilmiş olup yanıtları beklenilmektedir.)

            Temaslarımızdan sözü edilen yasal düzenlemenin halen TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşülmekte olan Gelir Vergisi Yasası'nda değişikliklere ilişkin tasarıya geçici bir madde eklenerek yapılacağı öğrenilmiştir.

            Bu arada yıl sonu nedeni ile "CMK yıl sonu kesin hesap farkı olarak"  1.431.278,00 YTL 27.12.2006 tarihinde Birliğimiz hesabına aktarılmış ve derhal barolarımıza dağıtılmıştır.

            Bilgilerinize sunulur.11.01.2007

 


 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü