TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU
XI

 09.02.2007

11.1.2007 TARİH VE X SAYILI BİLGİ NOTUMUZDAN SONRAKİ GELİŞMELER:

X. Bilgi Notumuzda bildirdiğimiz; Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu gibi kanunlarda bazı değişiklikler içeren    teklifin  5560 sayı ile yasalaşıp  yürürlüğe girmesinin ardından;

- Ana Muhalefet Partisi   Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı tarafından  5560 sayılı Yasa'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması  isteği ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılmıştır.

- C.H.P . Konya Milletvekili Sayın Atilla Kart T.B.M.M. Başkanlığına verdiği bir soru önergesi  ile C.M.K. kapsamında müdafi/vekil olarak görev yapan avukatların ücretlerindeki gecikmenin   nedenini sormuştur.

- Yasa'nın yürürlüğe girmesi ile  tarife ve yönetmelik için Birliğimizden istenen görüş 25.12.2006 tarih 10770 ve 10771 sayılı yazılarımızla  Adalet Bakanlığına bildirilmiş, hazırlanan   Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşümüz de 29.1.2007 günü Birlik Başkanımız tarafından Ankara'da bulunan bir kısım baro başkanı ile birlikte Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fahri Kasırga'ya sunulmuştur.  

            - Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'ndan birikmiş alacağımızın ödenmesini isteyen 20.12.2006 tarihli yazımıza Maliye Bakanlığı'nın 8.1.2007 tarih 87 sayılı yanıtındaki "Barolarca Türkiye Barolar Birliğine bildirilen müdafi ve vekil ücretlerinin hangi avukatlara ve ne kadar tutarda ödeneceğini gösteren her   Baro itibariyle tasdikli listelerin Başkanlığınız delaletiyle ivedi olarak Bakanlığımıza gönderilmesi" isteğini yerine getirmek üzere barolarımızdan alınan listeler ile toplam alacağımızın 112,593, 385.86 YTL  olduğu anlaşılmıştır. Bu miktar Adalet Bakanlığı'na ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmiştir.

- 5560 sayılı Yasa'da müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatların biriken ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin bir hükme yer verilmediği bu nedenle yasal düzenlemenin gerekli olduğu görüşünün geçerlik kazanması üzerine; "Gelir Vergisi Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"na geçici madde eklenmiştir. T.B.M.M. Bütçe Plan Komisyonu'nda 7.2.2007 günü kabul edilen bu geçici madde metni;

"GEÇİCİ MADDE 1- 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 30. maddesi ile değişmeden önceki 13 üncü maddesine göre, 19/12/2006 tarihine kadar Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Baro tarafından müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukatlara ödenmesi gereken ücret karşılığı tutarın kalan kısmı, ilgililere ödenmek üzere Adalet Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten tahakkuk ettirilmek suretiyle ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Türkiye   Barolar Birliğince birlikte belirlenir." şeklindedir.

Söz konusu yasa tasarısı T.B.M.M. gündeminde yerini almıştır.

Danışma Kurulu kararı ile öncelik verilip Şubat ayı içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

            Bilgilerinize sunulur.9.2.2007

 


 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü