TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 
CMK Uygulama Sorunları

Duyuru ve Yazışmalar

"31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2010 Yılı Tarifesi”nin, tarifedeki ücretlerin çok düşük ve Asgari Ücret Tarifesi’ndeki ücretlerin çok altında olması nedeni ile, “Tarife”nin iptali için 19.01.2010 tarihinde Danıştay’da Yürütmenin Durdurulması istemli iptal davası açılmıştır.
(Dava dilekçesini görmek için tıklayınız)

26.06.2009 - Duyuru 2009/63
CMK ödeme ve uygulama sorunlarına ilişkin çalışmalar ve CMK Alacakları hakkında Adalet Bakanlığı tarafından 24.06.2009 tarihinde gönderilen yazı hk.

06.05.2009 - Duyuru 2009/49
(İ V E D İ D İ R )

Müdafi ve vekil olarak görev yapan avukatlara ödenmek üzere Baronuz bölgesi Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilen miktarın tüketilip tüketilmediğinin Birliğimize bildirilmesi

06.04.2009 - Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılamayan ödemelere ilişkin açıklama

31.03.2009 - Duyuru 2009/41
“CMK Alacakları hk. İlgi: 2009/27 no.lu duyuru

24.03.2009
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillerin biriken ücret alacakları hk. TBB tarafından Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazı.

19.03.2009 - Duyuru 2009/35
“2009 CMK Ödeneği hk.

13.03.2009
"Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade alma Yönetmeliği" ile "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik"'e karşı açılan davalar hakkında bilgi notu

06.03.2009 - Duyuru 2009/27
“CMK Alacakları hk.

04.03.2009 - Duyuru 2009/24
Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı aleyhine Danıştay 8. Dairesinde açılan 2008/8169 E. sayılı dava üzerine 23.8.2008 gün ve 26976 sayılı R.G.'de yayınlanan Yönetmelik hakkında "yürürlüğü durdurma" kararı verilmesi üzerine CMK ödenekleri hakkında

25.02.2009 - Duyuru 2009/23
“CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 10.maddesinin 8.fıkrasının uygulanması hk.

6.1.2009 - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden gönderilen "Vergi borcuna mahsuben müdafi ücretinden kesinti yapılması" konu başlıklı yazı

22.09.2008 - Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılan ödemelerde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 22/A maddesine göre vergi borcunun mahsubu yoluna gidilmesi veya vergi borcu olmadığına dair yazı istenmesi nedeniyle Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan yanıt

03.09.2008 - Danıştay'ın İPTAL Kararı
Danıştay 10. Dairesi “Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Yönetmeliği’nin “Müdafinin soruşturma evrakını incelemesi” başlıklı 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerekir” ibaresinin İPTALİ'ne karar verdi

25.08.2008 - Duyuru 2008/68
CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler İle Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmeliğin 23.8.2008 tarih 26976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması

25.08.2008 - Duyuru 2008/67
CMK uyarınca atanan müdafi ve mağdur vekilleri tarafından sunulan hizmete ait bedel tahsil edilmeden bu bedele ait KDV’nin beyan edilip ödenmesi hk.

27 Mart 2008 - Savunma Bakanlığı'ndan gönderilen "Zorunlu Müdafi Ücreti Ödemesi" konu başlıklı yazı

24 Şubat 2007 tarihinde yapılan Baro Başkanları Toplantısında alınan karar gereği 19 Mart 2007 tarihi itibariyle CMK müdafi/vekil görevlendirmelerini durduran Barolar

06.03.2007 - Duyuru 2007/30
CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinin durdurulması

24.01.2007 - Avukatların CMK Sorunları Hakkında CHP Konya Milletvekili Atilla Kart tarafından TBMM Başkanlığı'na Sunulan Soru Önergesi

2007 ve öncesindeki
yazışmalar

Balıkesir Barosu Yazışmaları

Muğla Barosu Yazışmaları

Tekirdağ Barosu Yazışmaları

Adıyaman Barosu Yazışmaları

Sakarya Barosu Yazışmaları

Niğde ve Kırklareli Barosu Yazışmaları

Karaman Barosu Yazışmaları

İstanbul Barosu Yazışmaları

Konuyla İlgili TBB 18.3.1993 359/18 Sayılı Genelgesi

22.04.2005 - CMK Hakkında Birliğimizden Adalet Bakanlığı'na gönderilen yazı ve Bakanlıktan gelen cevap yazısı

Eylül 2005 - CEZA MUHAKEMESİ YASASI KAPSAMINDA BARO TARAFINDAN MÜDAFİ VE VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
YA DA
“BEDAVA CEZA AVUKATLIĞI”
Av. Güneş Gürseler (Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri)

23.11.2005 - Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında barolarca “müdafi” ve “vekil” görevlendirme işlemlerinin ayrılan ödeneğin tükenmesi karşısında sürdürülemeyecek durumda olduğu hakkında Adalet Bakanlığı'na Sunulan Yazı

12.12.2005 - Duyuru 2005/110
Konu: Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında barolarca müdafi ve vekil görevlendirme işlemlerinin ayrılan ödeneğin tükenmesi nedeni ile sürdürülemeyecek duruma gelmesi karşısında yapılacak ortak eylem türünün belirlenmesi.


 

Adalet Bakanlığı ile Yazışmalar

04.08.2008 - Temyiz ve itiraz başvuru harçları

07.07.2008 - CMK gereği görevlendirilen müdafilerin zorunlu yol ve giderleri

23.06.2008 - Soruşturma evrakının incelenmesi

20.06.2008 - Çocukların kimlik tespitleri sırasında kollukta hazır bulunan avukata ücret ödenip ödenemeyeceği

06.06.2008 - "CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Talebi

27.03.2008 - Şikayetten vazgeçilmesi veya davaya katılmak istenmemesi halinde CMK gereğince görevlendirilen vekilin görevinin sona erip ermeyeceği

07.02.2008 - 19.12.2006 tarihi öncesi ile 19.12.2006 ilâ 02.03.2007 tarihleri arasında askerî mahkemelerde görevlendirilen avukatlara ücretlerinin hangi tarifeden ödeneceği

23.01.2008 - "CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolara Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet için çalıştırılacak Personele ilişkin Yönetmelik" taslağı hakkında görüş talebi

17.01.2008 - Müdafi Ücreti

17.01.2008 - Müdafi Ücreti

06.12.2007 - C.M.K'da avukatların takip ettikleri soruşturma dosyası hakkında bilgi alıp alamayacağı

18.11.2008 - Sanık ve vekilinin duruşmada yanyana oturması konusunda yapılan yazışmalar

10.10.2008 - Kollukta görüşme tutanağına imza atan avukata CMK gereği ücret ödenip ödenmeyeceği

23.07.2008 - Zorunlu Müdafi Ücreti

23.07.2008 - Müdafi Ücreti

23.07.2007 - CMK gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenecek ücretin hak ediliş tarihi

10.07.2007 - Kollukta canlı teşhisşere katılan avukatlara ücret ödenip ödenmeyeceği

10.07.2007 - Sarf kararının kim tarafından hazırlanacağı

10.07.2007 - İstinabe yoluyla alınan ifadelerde görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekillerin ücretlerinin ödenmesi

10.04.2007 - CMK gereğince askeri mahkemelerde görevlendirilen müdafilere ödenecek ücretler

CMK Bilgi Notları

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

 

CMK YÖNETMELİĞİ

21 Mayıs 2007 Tarihli 26528 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Değişiklikleri de Kapsayan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Tarih: 26 Temmuz 2007
Sayı: 26594

CMK ÜCRET TARİFESİ

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2009 Yılı Tarifesi

Resmi Gazete'de yayınlanan
ÖNCEKİ CMK YÖNETMELİKLERİ

Tarih: 2 Mart 2007, Sayı: 26450

Tarih: 28 Nisan 2007, Sayı: 26506

Tarih: 21 Mayıs 2007, Sayı: 26528

 
Barolara Gönderilen
CMK Ödenekleri

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü