Türkçe Site English Site

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi

Makaleler

Makale Adı Yazarı Yayın Tarihi/TBB Dergisi Sayısı
Başörtüsü Tartışmasında Yeni Bir Sahne: Federal Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Kamu Görevlilerinin Din Özgürlüğüne İlişkin Kararı 'Birinci Perde' Doç. Dr. Ece GÖZTEPE 2004/Sayı 51
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mülkiyet Hakkı Av. Güney DİNÇ 2004/Sayı 51
Yeni Bir Dünya İçin Yeni Bir Dil Gerekir Av. İrfan GÜVEN Av. Seda AKÇO 2004/Sayı 51
Baroların Çocuk Hareketindeki Rolü (Bir Örnek: Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu) Av. Serpil ÖZOK 2004/Sayı 51
Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ile Korumaya Muhtaç Çocuklar Bakımından Görev ve Yetki Kuralları Hakim Yusuf Solmaz BALO 2004/Sayı 51
Uluslararası Gençlik ve Aile Hakimleri Derneği Av. Betül ONURSAL 2004/Sayı 51
Ceza Yargılamasına Katılanın Temyiz Duruşmasında Yer Alması Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ 2004/Sayı 51
Baskıya Karşı Direnme Hakkı Hakim Ahmet TAŞKIN 2004/Sayı 52
Laiklik ve İnsan Hakları Prof. Dr. Ioanna KUÇURADİ 2004/Sayı 52
Anne ve Yenidoğan Hakları' Barselona Deklarasyonu Begüm ATASAY Saadet ARSAN 2004/Sayı 52
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 1. Maddesi: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme’nin Uygulanması Cüneyd ER 2004/Sayı 53
İzmir Barosu İşkenceyi Önleme Grubu'nun Raporu   2004/Sayı 53
Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı Prof. Dr. Süha TANRIVER 2004/Sayı 53
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, MK 1020/II’yi Yürürlükten Kaldırdı mı? Prof. Dr. Rona AYBAY 2004/Sayı 53
Yargısız İnfaz Av. Özdemir ÖZOK 2004/Sayı 54
Anayasa Değişikliği Sonrasında İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukuktaki Yeri ve Değeri Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ 2004/Sayı 54
5170 Sayılı Yasa'yla Anayasa'nın 90. Maddesinde Yapılan Değişikliğe Bir Bakış Dr. Ali KARAGÜLMEZ 2004/Sayı 54
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Türk Yargı Sistemindeki Yeri Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ 2004/Sayı 54
Hukuka Aykırı Kanıtlar Doç. Dr. Ali Rıza ÇINAR 2004/Sayı 55
Liberal Demokratik Toplum, Hukuk ve Devlet Düzeninde İfade Hürriyetinin Sınırı Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 2004/Sayı 55
AİHS (6/3-a) Uyarınca İsnadın Bildirilmesi ve Türk Hukuku Doç. Dr. Metin FEYZİOĞLU 2004/Sayı 55
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Göre Avukatla Savunma Hakkı Av. Güney DİNÇ 2004/Sayı 55
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Kişi Özgürlük ve Güvenliği Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ 2004/Sayı 55
2004 İlerleme Raporunda Demokrasinin Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Yargı Av. Aslıhan ÖZEMİR 2004/Sayı 55
ABD Hukukunda Düşünceyi Açıklama Hakkına İlişkin Standartlar Dr. Şule ÖZSOY 2005/Sayı 56
14 No'lu Protokol İle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Getirilecek Olan Değişiklikler Av. Serkan CENGİZ 2005/Sayı 56
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Göre Silahların Eşitliği Av. Güney DİNÇ 2005/Sayı 57
Azınlık Hakları ve Lozan Andlaşması Av. İlker Hasan DUMAN 2005/Sayı 57
5187 Sayılı Yeni Basın Kanunu Araş. Gör. Barış GÜNAYDIN 2005/Sayı 57
Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları Yrd. Doç. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ 2005/Sayı 58
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Kişi Özgürlük ve Güvenliği Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ 2005/Sayı 58
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Resmi Belgelere Erişme Konusunda Üye Devletlere Tavsiye Kararı Rec (2002) 2 Yrd. Doç. Dr. Cemil KAYA 2005/Sayı 58
Hukuk Devleti Adil Yargılanma Hakkı ve Askeri Yargı Hakim Fahrettin DEMİRAĞ 2005/Sayı 59
Adil Yargılanma Hakkı Perspektifinden 4811 Sayılı Vergi Barışı Yasası Av. Serkan AĞAR 2005/Sayı 59
Tanığın Korunması Müessesesi ve Adil Yargılanma Hakkı Av. Candaş GÜROL 2005/Sayı 60
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Av. Cüneyd ER 2005/Sayı 60
Büyük Biraderin Gözetiminden Çıkış: Telefonların İzlenmesinde Devletin Sorumluluğu Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK 2006/ Sayı 63
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Altıncı Maddesi Kapsamında Adil Yargılanma Hakkının Esasları Av. Cüneyd ALTIPARMAK 2006/Sayı 63
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Uygulamasında Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Prof. Dr. Osman DOĞRU 2006/Sayı 64
Adil Yargılanma Hakkı ve İddianamenin Kabulü – İadesi – Tebliği Av. M. Sezgin TANRIKULU 2006/Sayı 64
İdari Yargıda Gerekçesiz Kararlar, Silahların Eşitliği İlkesi ve Adil Yargılanma Hakkı Hakim Mehmet KAYHAN 2006/Sayı 65
Anayasa m. 90/5 ve AİHS m. 6/1 Karşısında Uyarma – Kınama Cezaları ve Yargısal Denetimi Sercan Coşkun KULAK 2006/Sayı 65
İHAM Kararlarında ve Türk Hukukunda Yaşam Hakkı Av. M. Sezgin TANRIKULU 2006/Sayı 66
Vergi Borcu Nedeniyle Yurtdışına Çıkış Yasağı Prof. Dr. Billur YALTI 2006/Sayı 66
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Başvurucu ve Mağdurluk Statüsü Av. Mehmet Akif POROY 2006/Sayı 66
Kolluk Tarafından Suçun Önlenmesine Yönelik Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Değerlendirmeler Yrd. Doç. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK 2006/Sayı 67
AİHM'in İş Yükünün Azaltılması İçin Bir Öneri: “Zorunlu Uzlaştırma” Prof. Dr. Rona AYBAY 2006/Sayı 67
Su Hakkı Av. Dr. Özden SAV 2007/Sayı 68
Vergi Borcundan Dolayı Yabancıya Yurt Dışına Çıkış Yasağı Uygulaması (?) Av. A. Volkan ÖZGÜVEN 2007/Sayı 68
Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları İle Uygulamada Karşılaşılan Sorunların AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi Av. Ş. Cankat TAŞKIN 2007/Sayı 69
Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kararları Işığında Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Soykırım Suçu Dr. Olgun DEĞİRMENCİ 2007/Sayı 70
Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri Prof. Dr. Rona AYBAY 2007/Sayı 70
Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu (5237 sayılı TCK. m. 301) Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK 2007/Sayı 70
Türk Ceza Hukukunda Örgütlü Suçluluk Av. Zeki HAFIZOĞULLARI- Av. Günal KURŞUN 2007/Sayı 71
AİHS'nin 10. Maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları Elif KÜZECİ 2007/Sayı 71
Türkiye'de İstisna Hali, Terör ve İfade Özgürlüğü Doç. Dr. Zühtü ARSLAN 2007/Sayı 71
Miranda Hakları (Miranda v. Arizona 1996) Av. Ahmet Emrah AKYAZAN 2007/Sayı 71
Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Vicdani Ret Özgür Heval ÇINAR 2007/Sayı 72
“Su Hakkı” Olmalı mı? Av. Dr. Özden SAV 2007/Sayı 72
Hakaret Hakim Mine ARISOY 2007/Sayı 72
AİHS m. 6 Adil Yargılanma Hakkı ve Türk Hukukunda Uygulanması Av. Erol ÇİÇEK 2007/Sayı 72
Türk Hukukunda Ayrımcılık Yasağı ve Türk Ceza Kanunu'nun 122. Maddesinin Uygulanabilirliği Ulaş KARAN 2007/Sayı 73
Uluslararası Ceza Divanı ve Kişisel Ceza Sorumluluğu Dr. M. Yasin ASLAN 2007/Sayı 73
Avrupa Birliği Hukukunda İnsan Hakları Hilal SANİOĞLU 2008/Sayı 74
İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sözleşme Kapsamında İşkence Görmeme Hakkına Bakış Açısı Yaşar ÇOR 2008/Sayı 75
Hakaret Suçu ve İnternet Yoluyla İşlenmesi Arş. Gör. Mustafa ÖZEN 2008/Sayı 75
“Türban Sorunu”nun Hukuksal Boyutu: Anayasal Değişiklik Çözüm Olur mu? Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU 2008/Sayı 75
AKP Anayasa Taslağı'nda Türban Av. Noyan ÖZKAN 2008/Sayı 75
İnsan Hakları, Çevre, Anayasa Av. İ. Güneş GÜRSELER 2008/Sayı 75
Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu Dr. Sema BUZ 2008/Sayı 77
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İlişkileri Av. Hasan Kemal ELBAN 2008/Sayı 77
Kentli Haklarının Gelişimi ve Hukuki Boyutları Dr. Mithat Arman KARASU 2008/Sayı 78
Ötanaziye Farklı Bir Bakış: Belçika'da Ötanazi Uygulaması ve Ülkemizdeki Durum Doç. Dr. Erdem ÖZKARA 2008/Sayı 78
Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Av. Gülnur ERDOĞAN 2008/Sayı 78
İnternet Yasakları ve Hukuk Prof. Dr. Mustafa AKGÜL 2008/Sayı 78
AİHM Kararlarının İç Hukuka Etkisi Av. Serkan CENGİZ 2008/Sayı 79
Baro Yönetimlerimiz Yenilendi Av. Özdemir ÖZOK 2009/Sayı 80
Kar mı İnsan Hakkı mı “Bir İnsan Hakkı Olarak Su Hakkının Dava Edilebilirliği” Av. Erol ÇİÇEK 2009/Sayı 80
Küresel Gıda Krizi ve Beslenme Hakkı Savcı Turan GÜZELOĞLU 2009/Sayı 80
Danıştay Savcısı 'Düşünce'sinin Taraflara Bildirilmesi Adli Yargılanma Hakkını İhlal Eder mi? Yrd. Doç Dr. Gürsel KAPLAN 2009/Sayı 81
Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu -I- Zeynep Burcu AKBABA 2009/Sayı 81
Kimyasal Hadım Yönteminin Anayasaya Uygunluğu -II- Zeynep Burcu AKBABA 2009/Sayı 82
Hukukumuzda Zor ve Silah Kullanma Yetkisi Doç. Dr. M. Bedri ERYILMAZ/ Savcı Ayhan BOZLAK 2009/Sayı 83
Yoksulluk Ekseninde Engellilerin Eğitimi Av. Arzu BESİRİ 2009/Sayı 83
AİHM’nin Yargı Harçlarına Bakışı: Yiğit ve Ülger Davaları Işığında Hak Arama Özgürlüğü ve Yargı Harçları İlişkisi Dr. Burak PINAR/ Arş. Gör. Nedim MERİÇ 2009/Sayı 84
Adil Yargılanma Hakkının AİHS’deki Yeri ve Önemi Hüseyin TURAN 2009/Sayı 84
AİHS’nin 6. Maddesi Çerçevesinde Mâkul Süre İçerisinde Yargılanma Hakkı M. Serhat KAŞIKARA 2009/Sayı 84
Yargılama Diyalektiği ve Silahların Eşitliği Dr. Bilgehan YEŞİLOVA 2010/Sayı 86
Ötanazi ve Yaşam Hakkı Av. Arzu BESİRİ 2010/Sayı 86
Harçlar Kanunu’nun 28/A Maddesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ülger / Türkiye Kararı ve Türk Yargısının Uygulama

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2017 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü