Türkçe Site English Site

DİĞER YILLAR

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010
(24 Aralık 2009 - 24 Aralık 2010)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2009
(19 Aralık 2008 - 19 Aralık 2009)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2008
(13 Aralık 2007 - 13 Aralık 2008)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007
(13 Aralık 2006 - 13 Aralık 2007)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi

24 Aralık 2009 PERŞEMBE

Sayı : 27442

 

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.333,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. (4.6.2010 Tarihli değişik metin)

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(6) (Mülga:RG-2/9/2010-27690)

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.

Ceza davalarında ücret

MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

140,00 TL

 

takip eden her saat için

70,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

275,00 TL

 

takip eden her saat için

140,00 TL

3.

Yazılı danışma için

275,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

175.00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

a)

Kira sözleşmesi ve benzeri

275,00 TL

b)

Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

825,00 TL

c)

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

825,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

200,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

350,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

1.500,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

650,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

a)

Duruşmasız ise

3.000,00 TL

b)

Duruşmalı ise

5.000,00 TL

c)

Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 

1.

Yapı kooperatiflerinde

500,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

850,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

850,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

 

a)

Duruşmasız ise

175,00 TL

b)

Duruşmalı ise

250,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

350,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

750,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 

c)

Duruşmasız ise

500,00 TL

d)

Duruşmalı ise

750,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için 

160,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için  

175,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 

330,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için  

175,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 

300,00 TL

6.

Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 

500,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.000,00 TL

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

500,00 TL

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.500,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.000,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için  

750,00 TL

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için  

2.000,00 TL

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için  

750,00 TL

14.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

a)

Duruşmasız ise

500,00 TL

b)

Duruşmalı ise

1.000,00 TL

15.

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için 

 

a)

Bir duruşması olan işler için

500,00 TL

b)

Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.000,00 TL

16.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

2.000,00 TL

17.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

 

a)

Duruşmasız ise

1.000,00 TL

b)

Duruşmalı ise

2.000,00 TL

18.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

750,00 TL

19.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

750,00 TL

20.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

 

a)

Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

2.500,00 TL

b)

Diğer dava ve işler

2.000,00 TL

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İlk 20.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 30.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 50.000,00 TL için

% 8

4.

Sonra gelen 150.000,00 TL için

% 6

5.

Sonra gelen 400.000,00 TL için

% 4

6.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 3

7.

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.250.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1

 

 

 

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
26 Kasım 2015 Perşembe
Aydınlık Gazetesi

Kadına şiddete karşı ULUSAL EYLEM PLANI
17 Kasım 2015 Salı
Sözcü

Bu sözler umut veriyor
16 Kasım 2015 Pazartesi
Yerel - Devrim

Feyzioğlu:"Bu zorunlu bir indirim"
14 Kasım 2015 Cumartesi
Aydınlık

Anayasal suç işliyor
14 Kasım 2015 Cumartesi
Yerel - Adana Yeni Adana

Türkiye Barolar Birliği'nden Manisa Valisi Hakkında Suç Duyurusu
14 Kasım 2015 Cumartesi
Yerel - Burdur

TBB'den MAnisa Valisi'ne suç duyurusu
14 Kasım 2015 Cumartesi
Yerel - İlk Ses

Türkiye Barolar Birliği'nden suç duyurusu
14 Kasım 2015 Cumartesi
Yerel - İlk Ses

Türkiye Barolar Birliği'nden suç duyurusu
14 Kasım 2015 Cumartesi
Yerel - Manisa da Denge

Valilik açıklamasına "skandal" yorumu
14 Kasım 2015 Cumartesi
Zaman

Barolar Birliği'nden suç duyurusu
13 Kasım 2015 Cuma
Yerel - Burdur

Avukatlık ücretlerindeki indirim yargı kararı
12 Kasım 2015 Perşembe
Çorum Gazetesi

Feyzioğlu'ndan, Avukatlık ücret tarifesi açıklaması
12 Kasım 2015 Perşembe
Yerel - Adana Egemen

Avukat staj kredisine zam
12 Kasım 2015 Perşembe
Yerel - Adapazarı

Baro'da CMK semineri
12 Kasım 2015 Perşembe
Yerel - Malatya - Bu Sabah

Feyzioğlu, Malatyalı avukat adaylarına müjdeyi verdi
12 Kasım 2015 Perşembe
Yerel - Malatya Söz

Malatyalı Avukat Adaylarına Müjde
10 Kasım 2015 Salı
Sözcü

Nükleere karşı uluslararası destek
10 Kasım 2015 Salı
Yerel - Antalya

Yabancılar Endişeli"Aynı kaygıları taşıyoruz"
9 Kasım 2015 Pazartesi
Milliyet

Beklentiler Açıklandı
6 Kasım 2015 Cuma
Birgün

Çılgın Projeler sonlandırılsın
6 Kasım 2015 Cuma
Güney

Çevre hakkı için meclisten 10 talep
6 Kasım 2015 Cuma
Yeni Çağ

Çılgın projelerden vazgeçilmeli
6 Kasım 2015 Cuma
Yeni Gün

Metin Feyzioğlu ders için geldi
1 Kasım 2015 Pazar
İstanbul

TBB'DEN seçim ihbar hattı
1 Kasım 2015 Pazar
Yerel - 9 Eylül İzmir

TBB'den seçim güvenliği için telefon numarası
1 Kasım 2015 Pazar
Yurt Gazetesi

TBB'den 'Seçim Güvenliği Merkezi'
31 Ekim 2015 Cumartesi
Anayurt

Barolar seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Antalya Ekonomi

Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Aydınlık

Seçim güvenliği merkezi hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Birgün

Barolar Birliği seçimde hukuki destek verecek
31 Ekim 2015 Cumartesi
Güney

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Son Söz

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yeni Çağ

Barolar Birliği, Seçim Güvenliği Merkezi kurdu
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yeni Kıroba

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - 24 Saat

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - Adana Yeni Adana

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - Adana Yeni Adana

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - Antalya

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - Burdur

Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - Çukurova Metropol

Barolar Birliği seçime hazır
31 Ekim 2015 Cumartesi
Yerel - Güçlü Anadolu

Türkiye Barolar Birliği seçime hazır
26 Ekim 2015 Pazartesi
Rasyonel Haber

Hukukçular işçi haklarını konuştu
21 Ekim 2015 Çarşamba
Çorum Gazetesi

Stajyer avukatlar Çorum'a döndü
20 Ekim 2015 Salı
Bursa Olay

Duruşma Yarışması
20 Ekim 2015 Salı
Yerel - Erzurum - Pusula

Birincilik Kars Barosu Stajyerlerinin
20 Ekim 2015 Salı
Yerel - Kaktüs Gazetesi

Birincilik Kars Barosu Stajyerlerinin
19 Ekim 2015 Pazartesi
Yerel - Haber 71

Stajyer Avukatlar yarıştı
19 Ekim 2015 Pazartesi
Yerel - Haber 71

Stajyer Avukatlar yarıştı
19 Ekim 2015 Pazartesi
Yerel - İrade

TBB kurgusal duruşma yarışması finali başladı
18 Ekim 2015 Pazar
Yerel - Antalya

Avukatlar eş zamanlı yarışıyor
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Adana Egemen

Baro Staj Komisyonu çalışmalarına başladı
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Antalya

Stajyer Avukatlar Yarışıyor
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Başkent Gazetesi

Feyzioğlu, avukatlara müdahaleyi kınadı
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Burdur

stajyer avukatlar finalde yarışacak
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Erzurum - Pusula

Stajyer avukatlar yarışıyor
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Haber Alanya

Feyzioğlu'ndan avukatlara müdahaleye sert tepki
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - İskenderun - Ses

Stajyer avukatlar kurgu duruşmada yarışacak
16 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Mersin

Sonuna kadar takipçisi olacağız
14 Ekim 2015 Çarşamba
Başkent

Türkiye Barolar Birliği'nden RTÜK'e yazı
14 Ekim 2015 Çarşamba
Bugün

Hukuksuzluğu bitirin
14 Ekim 2015 Çarşamba
Çorum Gazetesi

Stajyer avukatlar TBB'de eğitime alındı
14 Ekim 2015 Çarşamba
Dost Haber

Çorumlu stajyer avukatlar TBB'de eğitim seminerinde
14 Ekim 2015 Çarşamba
Kent Haber

Stajyer avukatlar TBB'de eğitim seminerine katıldı
14 Ekim 2015 Çarşamba
Kent Haber

Barolar Birliği'nden RTÜK'e yazı gönderildi
14 Ekim 2015 Çarşamba
Milliyet

Hukuksuzluk son bulsun
14 Ekim 2015 Çarşamba
Son Söz

Hukuksuzluğa son verilmeli
13 Ekim 2015 Salı
Milliyet

Keyfi Düzenle Çarpışıyoruz.
12 Ekim 2015 Pazartesi
Ekonomi Gazetesi

Barış isteyenleri katlettiler
12 Ekim 2015 Pazartesi
Yerel - Adana Medya

TBB'den Sert Açıklama
12 Ekim 2015 Pazartesi
Yerel - Akdeniz Gerçek

Avukatlık uzatmaları oynuyor
12 Ekim 2015 Pazartesi
Yerel - İskenderun - Ses

Barış isteyenleri katlettiler.
11 Ekim 2015 Pazar
Hürses

Genç avukatların sorunları için geldi
9 Ekim 2015 Cuma
Yerel - Tokat

Barolardan sonuç bildirgesi
8 Ekim 2015 Perşembe
Yerel - Zonguldak Pusula

Karadeniz Bölge Baro Başkanları Gümüşhane'de toplandı
7 Ekim 2015 Çarşamba
Yeni Gün

Baro'dan seminer
7 Ekim 2015 Çarşamba
Yerel - Adapazarı

Baro'da iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri
7 Ekim 2015 Çarşamba
Yerel - Burdur

TBB'den Burdur Barosu'na hizmet içi eğitim
7 Ekim 2015 Çarşamba
Yerel - Burdur

TBB'den Burdur Barosu'na hizmet içi eğitim
24 Eylül 2015 Perşembe
Bugün

Keyfi muamele ve şiddet haklı olamaz
24 Eylül 2015 Perşembe
Günlük Evrensel

Avukatlara saldırının gerekçesi olamaz
24 Eylül 2015 Perşembe
Vatan

Barolar Birliği'nden tepki
24 Eylül 2015 Perşembe
Yeni Çağ

TBB'den avukatlara müdahaleye tepki
17 Eylül 2015 Perşembe
Aydınlık Gazetesi

Yangını birlikte söndürelim
16 Eylül 2015 Çarşamba
Barış Gazetesi

Metin Feyzioğlu:Mültecilerin dramı dünya meselesidir
15 Eylül 2015 Salı
Yerel - Manisada Gündem

Türkiye Barolar Birliği'nden Soma Umut Fonu'na Tam Destek
13 Eylül 2015 Pazar
Türkiye

Samsun'da Ticaret Hukuku Anlatıldı
13 Eylül 2015 Pazar
Yerel - Samsun Haber

Samsun'da Ticaret Hukuku'na Getirilen Yenilikler semineri
6 Eylül 2015 Pazar
Aydınlık Gazetesi

Teröre karşı barolar tek ses
6 Eylül 2015 Pazar
Aydınlık Gazetesi

Şehitler ölmez vatan bölünmez
6 Eylül 2015 Pazar
Bugün

Basın hürriyeti zindana atıldı
6 Eylül 2015 Pazar
Bugün

Basın hürriyeti zindana atıldı
6 Eylül 2015 Pazar
Hürriyet

Korkmuyoruz
6 Eylül 2015 Pazar
Yeni Çağ

BAskı ve korkuya karşı birlik çağrısı
6 Eylül 2015 Pazar
Yeni Çağ

Hukuk devleti için mücadele çağrısı
5 Eylül 2015 Cumartesi
Aydınlık Gazetesi

Barolar Birliği'ne uluslararası destek
5 Eylül 2015 Cumartesi
Cumhuriyet

Adli yıl bugün açılıyor
5 Eylül 2015 Cumartesi
Yerel - Özyurt

58 ülkeden TBB'ne destek geldi
1 Eylül 2015 Salı
Aydınlık Gazetesi

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
1 Eylül 2015 Salı
Birgün

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
1 Eylül 2015 Salı
Cumhuriyet

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
1 Eylül 2015 Salı
Hürriyet

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
1 Eylül 2015 Salı
Milliyet

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
1 Eylül 2015 Salı
Sözcü

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
1 Eylül 2015 Salı
Yeni Çağ

Anıtkabir'de Buluşuyoruz
17 Ağustos 2015 Pazartesi
Yerel - Hür Haber

TBB'den madenlerle ilgili uyarı
16 Ağustos 2015 Pazar
Bursa Haber

Barolardan maden uyarısı
16 Ağustos 2015 Pazar
Günlük Evrensel

Barolar Birliği'nden maden uyarısı
14 Ağustos 2015 Cuma
Dokuz Sütun

Yaşananların temelide demokrasi eksikliği var
10 Ağustos 2015 Pazartesi
Aydınlık Gazetesi

TBB 46 yaşında
10 Ağustos 2015 Pazartesi
Birgün

TBB'den hukuk vurgusu
10 Ağustos 2015 Pazartesi
Dost Haber

Feyzioğlu: Sorumluluğumuzun bilincindeyiz
10 Ağustos 2015 Pazartesi
Günlük Evrensel

TBB'nin 46.kuruluş yıl dönümü
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Başkent

Artvin'den vazgeçmiyoruz
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Bizim Gazete

türkiye Barolar Birliği'nden Cerattepe çıkarması
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Yeni Çağ

Ya madeni çıkarın ya Artvin'i kapatın
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Yerel - A Gazete

Artvin'den vazgeçemeyiz
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Yerel - Çorum Haber

Artvin'de "hukuk demokrasi ve çevre" mitingi
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Yerel - Karadeniz

Baro binası törenle açıldı
27 Temmuz 2015 Pazartesi
Yerel - Karadeniz'den Güne

Barolar Birliği eylemcilerle kol kola girdi
26 Temmuz 2015 Pazar
Milliyet

Barolardan Cerattepe çıkarması !
26 Temmuz 2015 Pazar
Yerel - İlkhaber

Artv,n'den ancak halk vazgeçebilir
26 Temmuz 2015 Pazar
Yerel - Karadeniz'den Güne

Hukuk, Demokrasi ve Çevre mitingi
26 Temmuz 2015 Pazar
Yerel - Kuzey Ekspress

Artvin'den asla vazgeçmeyeceğiz
25 Temmuz 2015 Cumartesi
Aydınlık Gazetesi

40 baro Cerattepe'de
24 Temmuz 2015 Cuma
Aydınlık Gazetesi

Avukatlar Cerattepe'ye çıkartma yapacak
23 Temmuz 2015 Perşembe
Yerel - Çorum Haber

Trafik sigortası için dava
23 Temmuz 2015 Perşembe
Yerel - Gümüşkoza

TBB Saldırıyı Kınadı
22 Temmuz 2015 Çarşamba
Yerel - Burdur

Suruç katliamını lanetliyoruz
22 Temmuz 2015 Çarşamba
Yerel - İskenderun - Söz

Suruç katliamını lanetliyoruz
22 Temmuz 2015 Çarşamba
Yerel - Zonguldak Pusula

Barolar Birliği saldırıları lanetledi
21 Temmuz 2015 Salı
Dost Haber

Türkiye demokratikleşme hedefinden dönmemeli
21 Temmuz 2015 Salı
Yerel - Çanakkale Hedef

Suruç katliamını lanetliyoruz
21 Temmuz 2015 Salı
Yerel - Güneydoğu Denge

Barolar Birliği'nden açıklama
21 Temmuz 2015 Salı
Yerel - Hür Haber

Teröre zemin hazırlayan söylemlere son verilsin
16 Temmuz 2015 Perşembe
Son Söz

Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi
15 Temmuz 2015 Çarşamba
Yerel - Konya Yenigün

Baro'dan iddialara tepki
15 Temmuz 2015 Çarşamba
Yerel - Merhaba

Sorundan yana değiliz
13 Temmuz 2015 Pazartesi
Ticaret

TBB'den zorunlu trafik sigortasına dava
12 Temmuz 2015 Pazar
Yerel - Adana Haber

Çocukların isteği yerine getirildi
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Aydınlık Gazetesi

760 kşiyle dev Çevre Davası
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Birgün

Karadeniz direniyor
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Cumhuriyet

En büyük doğa davası
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Günlük Evrensel

Cerattepe için en büyük evre davası açıldı
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Hürriyet

En kalabalık çevre davası Cerattepe
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Milliyet

760 kişiyle dilekçe verildi
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Özgür Gündem

Türkiye'nin en büyük çevre davası açıldı
11 Temmuz 2015 Cumartesi
Posta

En büyük çevre davası
10 Temmuz 2015 Cuma
Günlük Evrensel

Zorunlu trafik sigortasına dava
10 Temmuz 2015 Cuma
Yerel - Güçlü Anadolu

TBB'den zorunlu trafik sigortası'na dava
10 Temmuz 2015 Cuma
Dost Haber

TBB, zorunlu trafik sigortasına dava açtı
10 Temmuz 2015 Cuma
Aydınlık Gazetesi

TBB'den zorunlu trafik sigortasına dava
10 Temmuz 2015 Cuma
Posta

Avukatlara eğitim verildi
22 Haziran 2015 Pazartesi
Dost Haber

Metin Feyzioğlu, hukuk birliklerine mektup gönderdi
22 Haziran 2015 Pazartesi
Yerel - Çorum Haber

Mursi'nin idam kararı kaldırılsın
22 Haziran 2015 Pazartesi
Yerel - Çorum Haber

Çorumlu stajyer avukatlar Feyzioğlu'ndan sertifika aldı
21 Haziran 2015 Pazar
Hürriyet

Mursi'nin idamını durdurun
21 Haziran 2015 Pazar
Milli İrade

İdam kararını uygulamayın
21 Haziran 2015 Pazar
Yerel - Ege'de Bugün

Feyzioğlu'ndan idam kararını kaldırın mektubu
21 Haziran 2015 Pazar
Yerel - Yankı

Avukat adaylarından Feyzioğlu'na ziyaret
20 Haziran 2015 Cumartesi
Cumhuriyet

Barolarda ilk sözleşme
20 Haziran 2015 Cumartesi
Hürses

Manisalı Avukat adayları Feyzioğlu ile buluştu
19 Haziran 2015 Cuma
Birgün

Tayin engeli yargıya taşındı
19 Haziran 2015 Cuma
Bursa Kent

TBB'den tayin yönetmeliğine dava
19 Haziran 2015 Cuma
Yerel - Çorum Haber

Barolar Birliği'nden yönetmelik davası
17 Haziran 2015 Çarşamba
Yerel - Mersin Hakimiyet

Sağlıklı çevrede yaşamak hayal oldu!
16 Haziran 2015 Salı
Son Söz

Feyzioğlu:Bu bir katliam
16 Haziran 2015 Salı
Yerel - Devrim

Kaza değil bu bir katliam
16 Haziran 2015 Salı
Yerel - Yeni Adana

Feyzioğlu'ndan Soma yorumu : "Bu bir katliam"
15 Haziran 2015 Pazartesi
Haber Ekspres

Acil ihtiyacımız hukuk devleti
15 Haziran 2015 Pazartesi
Haber Ekspres

Yeni kurulacak hükümet hukuka saygılı olmalı
15 Haziran 2015 Pazartesi
Milliyet

Hukuk çağrısı yaptılar
15 Haziran 2015 Pazartesi
Yeni Asya

Önce Hukuk
15 Haziran 2015 Pazartesi
Yerel - 9 Eylül İzmir

Barolardan hukuk çağrısı
15 Haziran 2015 Pazartesi
Yerel - Son Dakika

TBB ve 21 barodan hukuk uyarısı
14 Haziran 2015 Pazar
Yerel - İlkhaber

İnsan hakları için özel merkez açıldı
14 Haziran 2015 Pazar
Yerel - Karadeniz'de İstikbal

Trabzon'a insan hakları hukuk merkezi
14 Haziran 2015 Pazar
Yerel - Karadenizde Son Nokta

İhlallerin önüne geçeceğiz
14 Haziran 2015 Pazar
Yerel - Karadeniz'den Güne

İnsan Hakları Hukuk Merkezi Açıldı
13 Haziran 2015 Cumartesi
Yerel - A Gazete

Kanuni Düzenlemeler Acil Yapılmalı Kadın şiddetine hayır
13 Haziran 2015 Cumartesi
Yerel - Adana Medya

Kadına şiddete yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı
13 Haziran 2015 Cumartesi
Yerel - Çukurova Metropol

Kadına yönelik şiddeti önleyen kanun istiyoruz
13 Haziran 2015 Cumartesi
Yerel - Mersin Haberci

Kadın cinayetleri devam ediyor
11 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - Tekirdağ Şafak

Av.Güneş Gürseler Starsbourg'ta Türkiye'yi temsil etti
8 Haziran 2015 Pazartesi
Yerel - Anadolu Telgraf

Şiddet mağduru kadınlara yeni hayat
8 Haziran 2015 Pazartesi
Yerel - Güçlü Anadolu

Şiddet mağduru kadınlara yeni hayat
7 Haziran 2015 Pazar
Yerel - Çukurova

Bu bomba hepimize atılmıştır
6 Haziran 2015 Cumartesi
Hürriyet Ankara

Kadınlara 6 katlı yaşam evi
6 Haziran 2015 Cumartesi
Hürriyet Ankara

Kadınlara yaşam evi
5 Haziran 2015 Cuma
Bizim Gazete

Türkiye'de hukuk alarm veriyor
5 Haziran 2015 Cuma
Hürriyet

TBB'den "Seçim Güvenliği Merkezi"
4 Haziran 2015 Perşembe
Başkent

Ankara'nın oyları güvende
4 Haziran 2015 Perşembe
Bizim Gazete

Seçim güvenliği için TBB'den avukat ordusu
4 Haziran 2015 Perşembe
Cumhuriyet

Tek rakip Tanzanya
4 Haziran 2015 Perşembe
Günlük Evrensel

TBB'den Hukuki Destek
4 Haziran 2015 Perşembe
Milliyet

Avukatlardan Seçim Adımı
4 Haziran 2015 Perşembe
Milliyet

Seçim Güvenliği için barolardan avukat ordusu
4 Haziran 2015 Perşembe
Şok

TBB'den Seçim Güvenliği Merkezi
4 Haziran 2015 Perşembe
Vakit

TBB"Seçim Güvenliği Merkezi"kurdu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yeni Mesaj

Avukatlar kolları sıvadı
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - 24 Saat

TBB "Seçim Güvenliği Merkezi" kurdu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - 9 Eylül İzmir

Seçim Güvenliği Merkezi kuruldu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - Adana Egemen

TBB'den seçim güvenliği için avukat ordusu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - Güçlü Anadolu

TBB Seçim Güvenlik Merkezi kurdu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - Güneydoğu Ekspres

Seçim Güvenliği için Türkiye Barolar Birliği'nden Avukat Ordusu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - Şanlıurfa Olay

Barolar Birliği, "Seçim Güvenliği Merkezi" kurdu
4 Haziran 2015 Perşembe
Yerel - Tokat

Seçim Güvenliği için TBB'den Avukat Ordusu
3 Haziran 2015 Çarşamba
Aydınlık Gazetesi

Barolardan AYM'ye "çok eşlilik" uyarısı
3 Haziran 2015 Çarşamba
Evrensel

Kadına yönelik şiddet artacak
3 Haziran 2015 Çarşamba
Posta

Bu karar çok eşliliğin önünü açar
3 Haziran 2015 Çarşamba
Şok

AYM'nin Kararı Şiddet Artırır!
31 Mayıs 2015 Pazar
Yerel - Adana Egemen

Yetiştirme Yurtları ve Hayata Tutunma
30 Mayıs 2015 Cumartesi
Yerel - Devrim

Hukukçular Susmayacak
29 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Edirne - Ajans

Edirne Barosu'nda plaket töreni
28 Mayıs 2015 Perşembe
Aydınlık Gazetesi

Feyzioğlu: Emeğin örgütsüz kalması en büyük tehlike
28 Mayıs 2015 Perşembe
Aydınlık Gazetesi

Feyzioğlu:Emeğin örgütsüz kalması en büyük tehlike
21 Mayıs 2015 Perşembe
Birgün

Feyzioğlu, Sisi'ye mektup yazdı
21 Mayıs 2015 Perşembe
Meydan

İdam cezasını engelleyin
21 Mayıs 2015 Perşembe
Vatan

Sisi'ye Mursi mektubu:İdam kabul edilemez
21 Mayıs 2015 Perşembe
Yerel - Akdeniz Olay

Metin Feyzioğlu avukatlar gecesinde
21 Mayıs 2015 Perşembe
Yerel - Çorum Haber

İdam cezaları kaldırılsın
21 Mayıs 2015 Perşembe
Yerel - Yeni Adım

Feyzioğlu'ndan Mısır Devlet Başkanına mektup
20 Mayıs 2015 Çarşamba
Yerel - Samsun Haber

Hep 19 Mayıs'ı düşünelim
12 Mayıs 2015 Salı
Aydınlık

Basına ve Feyzioğlu'na Danıştay Yasağı
12 Mayıs 2015 Salı
Cumhuriyet

Gazeteciler alınmadı Feyzioğlu susturuldu
11 Mayıs 2015 Pazartesi
Taraf

Türkiye'de Hukuk Müzelik Oldu
10 Mayıs 2015 Pazar
Yerel - Kocaeli Demokrat

Makyajlı kölelik:Taşeron
9 Mayıs 2015 Cumartesi
Yerel - Sesimiz

Yarım asırlık tecrübeler onurlandırıldı
8 Mayıs 2015 Cuma
Aydınlık

Avukatlara cepten güvenlik
8 Mayıs 2015 Cuma
Bursa Kent

Avukatlara "cepten" güvenlik
8 Mayıs 2015 Cuma
Evrensel

Avukat güvenlik uygulaması
8 Mayıs 2015 Cuma
Son Söz

Avukat güvenlik uygulaması devrede
8 Mayıs 2015 Cuma
Yeni Çağ

Avukatlara cepten güvenlik sistemi
8 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Çorum Haber

Avukatlar için güvenlik uygulaması devreye girdi
8 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Kırklar Haber

Avukat güvenlik uygulaması devrede
7 Mayıs 2015 Perşembe
Cumhuriyet

Koca Çınar'dan Gezi'ye selam
7 Mayıs 2015 Perşembe
Hürriyet Ankara

3 Fidanın Avukatına Vefa Töreni
7 Mayıs 2015 Perşembe
Milliyet

Halit Çelenk Ödülü'nü iki eser paylaştı
5 Mayıs 2015 Salı
Yerel - Gazete Hakikat

Kurgusal Duruşmada Heyecan Sona Erdi
4 Mayıs 2015 Pazartesi
Son Söz

Stajyer Avukatlar kurgusal duruşmada yarışacak
3 Mayıs 2015 Pazar
Yerel - Adana Haber

Stajyer Avukatlar yarışması
3 Mayıs 2015 Pazar
Yerel - Çukurova Barış

Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması
3 Mayıs 2015 Pazar
Yerel - Kocaeli Bizim Kocaeli

Stajyer avukatlar yarışıyor
3 Mayıs 2015 Pazar
Yerel - Kocaeli Demokrat

Stajyer avukatlar yarışıyor
2 Mayıs 2015 Cumartesi
Toros

Avukatlar zor günler yaşıyor
1 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Adana Günaydın

Barolar zorlu sürecin ortasında
1 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Adana İlkhaber

stajyer avukatlar yarışıyor
1 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Güneydoğu Ekspres

Meslekte 40'ncı yılını dolduran avukatlara plaket
1 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Mücadele

Bu sistem Erdoğan Ceza Hukuku'dur
1 Mayıs 2015 Cuma
Yerel - Öz Diyarbakır

Meslekte 40,50 ve 60'ıncı yılını dolduran Avukatlara plaket
30 Nisan 2015 Perşembe
Star

16 avukat Ankara'da eğitim görecek
30 Nisan 2015 Perşembe
Yerel - Burdur

Baro başkanları Av.Kılıç için olağanüstü toplandı
30 Nisan 2015 Perşembe
Yerel - Diyarbakır - Söz

Meslekte 40'ncı yılını dolduran avukatlara plaket
30 Nisan 2015 Perşembe
Yerel - Tigris Haber

Feyzioğlu'ndan Erdoğan'a tepki : "Kürt sorunu var"
25 Nisan 2015 Cumartesi
Bugün

Kutuplaştıran Alevilik sorusuna suç duyurusu
25 Nisan 2015 Cumartesi
Hürriyet

Alevilik sorusuna suç duyurusu
25 Nisan 2015 Cumartesi
Yeni Mesaj

TBB, MED'in sınav sorusunu yargıya taşıdı
25 Nisan 2015 Cumartesi
Yeni Mesaj

TBB'den MEB'e suç duyurusu
25 Nisan 2015 Cumartesi
Yerel - 24 Saat

Türkiye Barolar Birliği'nden suç duyurusu
25 Nisan 2015 Cumartesi
Yerel - Birgün

TBB, MED'in Alevilik sorusunu yargıya taşıdı
24 Nisan 2015 Cuma
Yerel - Çorum Haber

Karadeniz barolarından Av. Umut Kılıç'a destek
23 Nisan 2015 Perşembe
Cumhuriyet

Feyzioğlu:Gel bizi de tutukla
23 Nisan 2015 Perşembe
Gazete 34

Kılıç'ın tutuklanması haksız bir uygulama
23 Nisan 2015 Perşembe
Yeni Gün

Adliye Girişlerindeki sorunlar Yerinde incelendi
23 Nisan 2015 Perşembe
Yerel - Adana Medya

Feyzioğlu, avukatların sorunları için Adana'da
23 Nisan 2015 Perşembe
Yerel - Çukurova

Feyzioğlu Adana'da Başsavcı ile görüştü
16 Nisan 2015 Perşembe
Yerel - Çerkezköy

Adliyede kartlı geçiş dönemi başladı
14 Nisan 2015 Salı
Çorum Gazetesi

Avukatlar Adalet için yürüdü
14 Nisan 2015 Salı
Dost Haber

Türkiye Adaletini Arıyor
14 Nisan 2015 Salı
Yerel - Çorum Haber

Özgürlük her zaman kazanacak
14 Nisan 2015 Salı
Yerel - Çorum Haber

Avukatlar "adalet" için yürüdü
6 Nisan 2015 Pazartesi
Birgün

Hiç kimse avukatların kılına dahi dokunamaz
6 Nisan 2015 Pazartesi
Cumhuriyet

Avukatlara hiç kimse dokunamaz
6 Nisan 2015 Pazartesi
Günboyu

Ayrıcalık peşinde değiliz
6 Nisan 2015 Pazartesi
Hürriyet

Geçmeyeceğiz diyen yok
6 Nisan 2015 Pazartesi
Önce Vatan

Hiç kimse avukatın kılına dokunamaz
6 Nisan 2015 Pazartesi
Sözcü

2 bin avukattan Türkiye Adalet Arıyor Eylemi
6 Nisan 2015 Pazartesi
Türkiye

Avukatlara asla dokundurtmayız
6 Nisan 2015 Pazartesi
Yeni Çağ

Algı operasyonuyla avukatlar hedefte!
6 Nisan 2015 Pazartesi
Yeni Gün

Avukat sistemden çıkarsa yurttaş, kul olur
6 Nisan 2015 Pazartesi
Yurt Gazetesi

Avukatın kılına dokunamazsınız
5 Nisan 2015 Pazar
Aydınlık

Avukatlar Atatürk'e söz verdi
5 Nisan 2015 Pazar
Aydınlık

Barolar Ata'ya çıktı
4 Nisan 2015 Cumartesi
Cumhuriyet

Feyzioğlu:Suç duyurusunda bulunacağız
4 Nisan 2015 Cumartesi
Diriliş Postası

Adliyelerdeki güvenlik açıklarını bildirin
4 Nisan 2015 Cumartesi
Vatan

Aramalar yasaya aykırı
2 Nisan 2015 Perşembe
Birgün

Hiç kimse faturayı avukatlara kesmesin
2 Nisan 2015 Perşembe
Bursa Kent

X-ray'den geçelim
2 Nisan 2015 Perşembe
Hürriyet

X-Ray'den Geçeriz
2 Nisan 2015 Perşembe
Milliyet

Terörün avukatlıkla hiçbir ilgisi yok
2 Nisan 2015 Perşembe
Yeni Gün

Bu olayın avukatlarla zerre ilgisi yok
1 Nisan 2015 Çarşamba
Aydınlık

Bu bir terör eylemi
1 Nisan 2015 Çarşamba
Cumhuriyet

Savcının eşiyle el ele dua ettik
1 Nisan 2015 Çarşamba
Habertürk

Güvenlik zaafı olarak Avukatlar gösterilemez
1 Nisan 2015 Çarşamba
Vatan

Feyzioğlu : Dualarımız savcımızla
23 Mart 2015 Pazartesi
Yerel - Kocaeli

Ankara'dan yükselen çığlık
18 Mart 2015 Çarşamba
Milli İrade

Öztekin'e Büyük Destek
18 Mart 2015 Çarşamba
Son Haber

Aslında Barolar Yargılanıyor
18 Mart 2015 Çarşamba
Yerel - Eskişehir İstikbal

30 İlin Baro Başkanı Savundu
15 Mart 2015 Pazar
Eskişehir Anadolu

Hayat Ağacı Projesi Tanıtıldı
15 Mart 2015 Pazar
Hürriyet

Adalet uğruna 330 km
15 Mart 2015 Pazar
Yeni Gün

Hayat Ağacı Hayat Kurtaracak
14 Mart 2015 Cumartesi
Habertürk

Son 10 yılda kışlalarda 934 asker intihar etti
12 Mart 2015 Perşembe
Yerel - Eskişehir Yenigün

Hayat Ağacı Hayat kurtaracak
Tüm Basında TBB Haberleri
17 Eylül 2015 - HaberTürk

5 Eylül 2015 - Ulusal Kanal

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2015 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü