Türkçe Site English Site

DİĞER YILLAR

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010
(24 Aralık 2009 - 24 Aralık 2010)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2009
(19 Aralık 2008 - 19 Aralık 2009)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2008
(13 Aralık 2007 - 13 Aralık 2008)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007
(13 Aralık 2006 - 13 Aralık 2007)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2006

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi

24 Aralık 2009 PERŞEMBE

Sayı : 27442

 

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.333,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez. (4.6.2010 Tarihli değişik metin)

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(6) (Mülga:RG-2/9/2010-27690)

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.

Ceza davalarında ücret

MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

140,00 TL

 

takip eden her saat için

70,00 TL

2.

Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

275,00 TL

 

takip eden her saat için

140,00 TL

3.

Yazılı danışma için

275,00 TL

4.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

175.00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

 

a)

Kira sözleşmesi ve benzeri

275,00 TL

b)

Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

825,00 TL

c)

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

825,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

200,00 TL

2.

Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

350,00 TL

3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

1.500,00 TL

4.

Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

650,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

 

a)

Duruşmasız ise

3.000,00 TL

b)

Duruşmalı ise

5.000,00 TL

c)

Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

 

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

 

1.

Yapı kooperatiflerinde

500,00 TL

2.

Anonim şirketlerde

850,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

850,00 TL

 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

 

a)

Duruşmasız ise

175,00 TL

b)

Duruşmalı ise

250,00 TL

2.

Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

350,00 TL

3.

Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

750,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

 

c)

Duruşmasız ise

500,00 TL

d)

Duruşmalı ise

750,00 TL

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için 

160,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için  

175,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 

330,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için  

175,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 

300,00 TL

6.

Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 

500,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.000,00 TL

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

500,00 TL

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.500,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.000,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için  

750,00 TL

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için  

2.000,00 TL

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için  

750,00 TL

14.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

 

a)

Duruşmasız ise

500,00 TL

b)

Duruşmalı ise

1.000,00 TL

15.

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için 

 

a)

Bir duruşması olan işler için

500,00 TL

b)

Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.000,00 TL

16.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

2.000,00 TL

17.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

 

a)

Duruşmasız ise

1.000,00 TL

b)

Duruşmalı ise

2.000,00 TL

18.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

750,00 TL

19.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

750,00 TL

20.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

 

a)

Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

2.500,00 TL

b)

Diğer dava ve işler

2.000,00 TL

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

 

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

 

1.

İlk 20.000,00 TL için

% 12

2.

Sonra gelen 30.000,00 TL için

% 11

3.

Sonra gelen 50.000,00 TL için

% 8

4.

Sonra gelen 150.000,00 TL için

% 6

5.

Sonra gelen 400.000,00 TL için

% 4

6.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 3

7.

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 1,5

8.

2.250.000,00 TL’dan yukarısı için

% 0,1

 

 

 

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
24 Aralık 2014 Çarşamba
Yerel - Aydın Denge

Hayat Ağacı Projesi'ne Çankırı Barosundan Destek
24 Aralık 2014 Çarşamba
Yerel - Boğaz Vitamin

Çanakkale Barosu Feyzioğlu ile buluştu
24 Aralık 2014 Çarşamba
Yerel - Sesimiz

Tokat Barosu, Feyzioğlu'nu ziyaret etti
23 Aralık 2014 Salı
Yerel - Bizim Çankırı

"Alo Hayat Ağacı" tanıtıldı
23 Aralık 2014 Salı
Yerel - Çorum Haber

Türkiye Barolar Birliği'nin "Hayat Ağacı Projesi" tantıldı
23 Aralık 2014 Salı
Yerel - Objektif Bakış

Çanakkale Barosu, Feyzioğlu ile buluştu
22 Aralık 2014 Pazartesi
Bizim Gazete

Hayat Ağacı Projesi Tanıtıldı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Dost Haber

TBB'den Hayat Ağacı Projesi
22 Aralık 2014 Pazartesi
Güneş

Akkaya toprağa verildi
22 Aralık 2014 Pazartesi
Milliyet

İsmail Akkaya toprağa verildi
22 Aralık 2014 Pazartesi
Referans

Bu olay Danıştay baskını gibidir
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Akdeniz Gerçek

Hukuk içler acısı durumda
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Bizim Nizip

Bu olay Danıştay baskını gibidir
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Boğaz Vitamin

Uyuşturucuya Avukatlar dur diyecek
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Çanakkale Gündem

Avukatlar uyuşturucuya savaş başlattı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Çanakkale Haber

Avukatlar uyuşturucuyla savaş başlattı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Çorum Hakimiyet

Hayat Ağacı Projesi'ne destek
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Çorum Tekyıldız

Hayat Ağacı Projesi tanıtımına Çorum Barosu'ndan katılım
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep Ekspres

Bu olay Danıştay baskını gibidir
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep GAP

Avukat son yolculuğuna uğurlandı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep Hakimiyet

Kabullenemiyoruz
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep Oluşum

Son yolculuğuna uğurlandı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep Sabah

Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Güneydoğu Denge

Hala Babam Kokuyor
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Objektif Bakış

Avukatlar uyuşturucuyla savaş başlattı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Sakarya Olay

Avukat Akkaya uğurlandı
21 Aralık 2014 Pazar
Bugün

Avukata infaz ikinci Danıştay saldırısı
21 Aralık 2014 Pazar
Posta

Avukata gözyaşı
21 Aralık 2014 Pazar
Yerel - Adana İlkhaber

Öldürülen avukat için hazin tören
21 Aralık 2014 Pazar
Yerel - Adana Medya

Feyzioğlu: Bu olay Danıştay baskını gibidir
21 Aralık 2014 Pazar
Yerel - Milat

Bu olay Danıştay baskını gibidir
20 Aralık 2014 Cumartesi
Güneş

Hukukçular yasta
20 Aralık 2014 Cumartesi
Milliyet

Bağımlıya 24 saat avukatlık desteği
20 Aralık 2014 Cumartesi
Yeni Gün

Hayat Ağacı Projesi Tanıtıldı
20 Aralık 2014 Cumartesi
Yerel - Gaziantep Doğuş

Hayat Ağacı Projesi Tanıtıldı
20 Aralık 2014 Cumartesi
Yerel - Gaziantep Oluşum

Hukukçular, Akkaya için buluştu
19 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Gaziantep 27

Feyzioğlu : Üzgünüz
17 Aralık 2014 Çarşamba
Yerel - Ege'de Bugün

Yargıya güvendeki azalmaya dikkat
16 Aralık 2014 Salı
Yerel - Mersin

Feyzioğlu: Basın özgürlüğü ihlal edildi
16 Aralık 2014 Salı
Yerel - Mersin Hakimiyet

Asıl konu; yargıya güven duygumuzdaki haklı azalmadır
16 Aralık 2014 Salı
Zaman

Basın özgürlüğü ihlal ediliyor
15 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Batman Medya

Avukatlık Disiplin Hukuku semineri verildi
15 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Mersin

Suriyeliler, sorunların kaynağı haline geldi
15 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Mersin Çukurova

2 milyon Suriyeli sorunların kaynağı oldu
14 Aralık 2014 Pazar
Yerel - Çukurova Metropol

Suriyelilerin sorunları masaya yatırıldı
12 Aralık 2014 Cuma
Birgün

Artık ortadoğu ile kıyaslanıyoruz
12 Aralık 2014 Cuma
Cumhuriyet

Cumhuriyetle hesaplaşmadır
12 Aralık 2014 Cuma
Yeni Çağ

Feyzioğlu: O töreni Anıtkabir'de yaparız
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Çorum Hakimiyet

Çorum Barosu TBB'de
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Ege'de Bugün

Bu Cumhuriyet ile çok açık bir hesaplaşmadır
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Karadeniz

Cumhuriyet ile çok açık bir hesaplaşma
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli

Feyzioğlu, genç avukatlarla birlikte cübbe giydi
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli - Özgür Kocaeli

Feyzioğlu iz bıraktı
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli - Özgür Kocaeli

Feyzioğlu : Umutluyum
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli Bizim Kocaeli

Feyzioğlu, cübbe giydirdi
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli Bizim Yaka

Feyzioğlu genç avukatlara cüppe giydirdi
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli Çağdaş Kocaeli

Feyzioğlu : Cumhuriyet ile hesaplaşıyorlar
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli Manşet

Avukatların sayısı yüzde 50 artacak
12 Aralık 2014 Cuma
Yerel - Kocaeli Mavi

Metin Feyzioğlu, yeni avukatlara cübbe giydirdi
11 Aralık 2014 Perşembe
Aydınlık

O zaman törenleri Anıtkabir'de yaparız
11 Aralık 2014 Perşembe
Kent Haber

Çorum Barosu'ndan Feyzioğlu'na Ziyaret
11 Aralık 2014 Perşembe
Yerel - Bizim Yaka

Feyzioğlu : Cumhuriyetle hesaplaşıyolar
11 Aralık 2014 Perşembe
Yerel - Çorum Haber

Baro'dan Feyzioğlu'na ziyaret
11 Aralık 2014 Perşembe
Yerel - Kocaeli Bizim Yaka

Feyzioğlu: Cumhuriyetle hesaplaşıyolarlar
11 Aralık 2014 Perşembe
Yerel - Manşet Kocaeli

O cahillere buradan sesleniyorum
11 Aralık 2014 Perşembe
Yerel - Manşet Kocaeli

Bunun adı cahillik
10 Aralık 2014 Çarşamba
Birgün

Enerji tüketiminde dışa bağımlıyız
10 Aralık 2014 Çarşamba
Yerel - Hedef

Enerji tüketiminde yüzde 72 dışa bağımlıyız
9 Aralık 2014 Salı
Yerel - Fırat

Feyzioğlu Elazığda
8 Aralık 2014 Pazartesi
Bursa Kent

Baraj 12 Eylül'ün Ürünü
8 Aralık 2014 Pazartesi
Kent Haber

Feyzioğlu "Seçim Barajına Karşıyız"
8 Aralık 2014 Pazartesi
Todays Zaman

TBB's Feyzioğlu: Judicial package was never debated
8 Aralık 2014 Pazartesi
Todays Zaman

TBB's Feyzioğlu: Judicial package was never discussed
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yeni Asya

Türkiye derin bir kutuplaşma içerisinde
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yeni Çağ

Derin "kutuplaşma" ancak hukukla aşılır
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Diyalog

Çıkış yolu ortak lisan
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Ege'de Bugün

Feyzioğlu : Seçim barajı 12 Eylül ürünü
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Elazığ Birlik

Kocaman bir aileyiz
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Elazığ Birlik

Kocaman bir aileyiz
8 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Malatya Söz

Birbirimizden kopuyoruz
2 Aralık 2014 Salı
Yerel - Akşam Postası

Kahramanmaraş'ta Türkiye stajyer avukatlar kurultayı yapıldı
2 Aralık 2014 Salı
Yerel - Akşam Postası

Kahramanmaraş'ta Türkiye stajyer avukatlar kurultayı yapıldı
1 Aralık 2014 Pazartesi
Antalya Face Dergisi

Antalya Face Dergisi Röportaj
1 Aralık 2014 Pazartesi
Antalya Face Dergisi

Antalya Face Dergisi Röportaj 2
1 Aralık 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep Doğuş

Hukuk Eğitiminde TBB'nden Büyük Girişim
30 Kasım 2014 Pazar
Yerel - Adana - Siyasi

Stajyer avukatlar kurultayı yapıldı
30 Kasım 2014 Pazar
Yerel - Adana - Siyasi

Avukatlık yasa tasarısına tepkiler artarak sürüyor
30 Kasım 2014 Pazar
Yerel - Adana Egemen

Barolar Birliği'nden hukuk adına önemli girişim
27 Kasım 2014 Perşembe
Hürriyet

Demokrasiye Aykırı
26 Kasım 2014 Çarşamba
Başkent

Feyzioğlu'na "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü"
26 Kasım 2014 Çarşamba
Bugün

TBB: Yargıya güveni kökten sarsar
26 Kasım 2014 Çarşamba
Yerel - Kırklar Haber

Türkiye BArolar Birliğinden Yargıtaya teklif desteği
22 Kasım 2014 Cumartesi
Yerel - Çukurova Metropol

Avukatlar yargı bağımsızlığı istiyor
22 Kasım 2014 Cumartesi
Yerel - Yeni Adana

Avukatlık mesleğinin en önemli özelliği bağımsızlıktır
19 Kasım 2014 Çarşamba
Yerel - Gazete Hakikat

Bölge toplantısı yapıldı
17 Kasım 2014 Pazartesi
Son Söz

Enerji üreteceğiz diye çevreyi yok etmemeliyiz
16 Kasım 2014 Pazar
Bizim Gazete

Barolar Birliği'nden zeytin kesimine suç duyurusu
16 Kasım 2014 Pazar
Cumhuriyet

Adli yıl açılışını Anıtkabir'de yaparız
16 Kasım 2014 Pazar
Milliyet Akdeniz

Altın üçleme'de dengeye dikkat
16 Kasım 2014 Pazar
Yerel - Antalya

Tarım iflas ediyor
16 Kasım 2014 Pazar
Yerel - Antalya

Adli yıl açılışını Anıtkabir'de yaparız
15 Kasım 2014 Cumartesi
Yerel - Manşet Kocaeli

Feyzioğlu'ndan tam destek
14 Kasım 2014 Cuma
Hürriyet

Köylülerle fidan dikti
14 Kasım 2014 Cuma
Yerel - Son Dakika

Zeytin de candır, hem de 76 milyonu doyuran bir candır
13 Kasım 2014 Perşembe
Aydınlık Gazetesi

Yırca'da zeytin nöbeti
13 Kasım 2014 Perşembe
Son Söz

TBB'den zeytin ağacı kesimine suç duyurusu
13 Kasım 2014 Perşembe
Yerel - Ege'de Bugün

Hukukun üstünlüğünü savunuyoruz
13 Kasım 2014 Perşembe
Yerel - Ege'de Bugün

Dibine kadar siyaset yapıyoruz
5 Kasım 2014 Çarşamba
Aydınlık Gazetesi

Halit Çelenk hukuk ödülü verilecek
28 Ekim 2014 Salı
Evrensel

TBB, Kep sistemine geçti
28 Ekim 2014 Salı
Yerel - Ekip

Avukatlara e-dönüşüm kolaylığı
17 Ekim 2014 Cuma
Bizim Gazete

Feyzioğlu: Yargı değil baskı paketi
17 Ekim 2014 Cuma
Yurt Gazetesi

Feyzioğlu: Yargı değil baskı paketi
16 Ekim 2014 Perşembe
Birgün

'Laikliği hep birlikte savunmalıyız'
14 Ekim 2014 Salı
Yerel - Samandağ

Feyzioğlu "Laikliği sahiplenme zamanıdır"
12 Ekim 2014 Pazar
Birgün

Uluslararssı hukuka saygı gösterilmeli
12 Ekim 2014 Pazar
Ege Telgraf

Ortadoğu kaosuna sürükleniyoruz
11 Ekim 2014 Cumartesi
Başkent

Feyzioğlu'ndan sağduyu çağrısı
9 Ekim 2014 Perşembe
Cumhuriyet

Bağımsız bir yargı beklemiyorum
8 Ekim 2014 Çarşamba
Yerel - Gümüşkent

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Yeni Binasına Taşındı
2 Ekim 2014 Perşembe
Aydınlık

Barolar Eğitimde Türbana dava açtı
2 Ekim 2014 Perşembe
Yerel - Akdeniz Gerçek

Barolar Birliğide dava açtı
1 Ekim 2014 Çarşamba
Yerel - Batman Postası

HSYK, RTÜK modeli olursa vay halimize!
30 Eylül 2014 Salı
Yeni Çağ

TBB : Mücadeleye devam edeceğiz
30 Eylül 2014 Salı
Yerel - Çerkezköy

Derin deşarj Tekirdağ için uygun değil !
28 Eylül 2014 Pazar
Bursa Kent

TBB'den Türban Açıklaması
28 Eylül 2014 Pazar
Cumhuriyet

Feyzioğlu: HSYK'yi toparlayalım
28 Eylül 2014 Pazar
Sözcü

TBB'den "türban" açıklaması
28 Eylül 2014 Pazar
Yerel - Eskişehir İki Eylül

Baro Yeni Binasında
28 Eylül 2014 Pazar
Yerel - Eskişehir Yenigün

Baro'nun yeni hizmet binası törenle açıldı
27 Eylül 2014 Cumartesi
İstanbul

RTÜK Benzeri HSYK istediklerini iyi biliyoruz
27 Eylül 2014 Cumartesi
Yerel - Mersin

RTÜK modeli HSYK istiyorlar
27 Eylül 2014 Cumartesi
Yerel - Sakarya

İktidar HSYK'yı RTÜK Yapmak İstiyor
26 Eylül 2014 Cuma
Aydınlık

Rehin mi alındık rehin mi verildik?
24 Eylül 2014 Çarşamba
Yerel - Tekirdağ Şafak

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Tekirdağ'da
23 Eylül 2014 Salı
Yerel - Hudut

Ergene'ye derin inceleme
23 Eylül 2014 Salı
Yerel - Kırklar Haber

Ergene kirletmeye devam ediyor
23 Eylül 2014 Salı
Yerel - Sesimiz

Adalete Güven Yüzde 13'lere Düştü
22 Eylül 2014 Pazartesi
Çorum Gazetesi

Çorum acıların kalbidir
22 Eylül 2014 Pazartesi
Çorum Hakimiyet

Çorum Barosu Avukat Evi açıldı
22 Eylül 2014 Pazartesi
Dost Haber

Doğruları söylemeye devam edeceğiz
22 Eylül 2014 Pazartesi
Kent Haber

Türkiye mozaik değil tek parça mermerdir
22 Eylül 2014 Pazartesi
Milli İrade

Nasıl öngöremediniz?
21 Eylül 2014 Pazar
Hürriyet

Sorumlulular gurur tablosu sergileyemez
21 Eylül 2014 Pazar
Yeni Çağ

Yargının kurucu unsuruyuz
20 Eylül 2014 Cumartesi
Milliyet

O raporla umarım oynamamışlardır
18 Eylül 2014 Perşembe
Aydınlık

Somalı ailelerden Feyzioğlu'na ödül
18 Eylül 2014 Perşembe
Birgün

Feyzioğlu eleştirdi
18 Eylül 2014 Perşembe
Haber Ekspres

Raporu didik didik inceleyeceğiz
18 Eylül 2014 Perşembe
Milliyet

Gösterici oldukları DDK raporuyla sabit
18 Eylül 2014 Perşembe
Yerel - Manisada Gündem

Feyzioğlu Soma'da konuştu
16 Eylül 2014 Salı
Milli İrade

Feyzioğlu'ndan mahkemenin Talebine tepki
11 Eylül 2014 Perşembe
Posta

Muğlalı avukatlara yeni bina
11 Eylül 2014 Perşembe
Yeni Çağ

Feyzioğlu: Düşünceyi açıklama hakkına darbe
10 Eylül 2014 Çarşamba
Bursa Hakimiyet

Savunmasız sistem demokratik olmaz
10 Eylül 2014 Çarşamba
Gazete Şah

Baro Hizmet Binasının Temeli Atıldı
10 Eylül 2014 Çarşamba
Milliyet

Feyzioğlu: İktidarın memuruna dönüşürler
4 Eylül 2014 Perşembe
Hürriyet

Kaldırırlarsa kendi törenimizi kendimiz yaparız
2 Eylül 2014 Salı
Aydınlık

Metin Feyzioğlu'ndan Keyfilik eleştirisi
2 Eylül 2014 Salı
Cumhuriyet

Düşmanımız keyfiliktir
2 Eylül 2014 Salı
Milliyet

Birbirimizi dinleyeceğiz
2 Eylül 2014 Salı
Son Söz

Savunma hala baskı altındadır
2 Eylül 2014 Salı
Son Söz

Feyzioğlu : En büyük tehlike keyfiliktir
2 Eylül 2014 Salı
Sözcü

Yargıya müdahale uyarısı
2 Eylül 2014 Salı
Yerel - Adana Yeni Adana

En büyük tehlike "ben ne dersem olur" keyfiliğidir
2 Eylül 2014 Salı
Yerel - Ege'de Bugün

Devletleri, keyfilik yapan idareciler yok eder
2 Eylül 2014 Salı
Yerel - Kıbrıs Gazetesi

Cesur Avukatlar müdahaleye hayır diyecek
2 Eylül 2014 Salı
Yurt Gazetesi

En büyük tehlike keyfiliktir
26 Ağustos 2014 Salı
Bursa Hakimiyet

Feyzioğlu konuşacak
26 Ağustos 2014 Salı
Cumhuriyet

Feyzioğlu var Erdoğan yok
26 Ağustos 2014 Salı
Hürriyet

Konuş Başkan
26 Ağustos 2014 Salı
Hürriyet Daily News

Feyzioğlu given green light for speech: Count
25 Ağustos 2014 Pazartesi
Hürriyet Daily News

Feyzioğlu to speak again, defies Erdoğan
20 Ağustos 2014 Çarşamba
Denizli Barosu Dergisi

Denizli Barosu Yayın Organı 2013-2014 Yıl:2 Sayı:5
22 Temmuz 2014 Salı
Birgün

Şahinbaş saldırısına suç duyurusu
22 Temmuz 2014 Salı
Cumhuriyet

Kamu malına zarar verildi
22 Temmuz 2014 Salı
Habertürk

İrfan Şahinbaş'taki saldırıya suç duyurusu
3 Temmuz 2014 Perşembe
Hürriyet

O isimleri kazıyacağız
24 Haziran 2014 Salı
Yerel - Bartın Halk

TBB Başkanı Feyzioğlu'da "Termik santrale hayır" dedi
24 Haziran 2014 Salı
Yerel - Eskişehir Yenigün

Bu hukuksuzluk yurttaş hakkı ihlalidir
15 Haziran 2014 Pazar
Yeni Çağ

Yargı, siyasi iktidara bağımlı
23 Mayıs 2014 Cuma
Bizim Gazete

TBB'nin Balyoz Raporu Açıklandı
19 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Eskişehir İstikbal

Feyzioğlu:Bu işin peşini bırakmak yok
18 Mayıs 2014 Pazar
Cumhuriyet

Adil Yargılanma Hakkı İhlal Edildi
18 Mayıs 2014 Pazar
Hürriyet

Hukuken Sakat
18 Mayıs 2014 Pazar
İstanbul

Türkiye Barolar Birliğinden Balyoz Raporu
18 Mayıs 2014 Pazar
Milliyet

Yargıtay Balyoz'da İhlale Ortak Oldu
16 Mayıs 2014 Cuma
Aydınlık Gazetesi

TBB'den Somalı çocuklara yardım kampanyası
16 Mayıs 2014 Cuma
Başkent

TBB'den Kampanya
16 Mayıs 2014 Cuma
Yerel - 24 Saat

Feyzioğlu, Soma için kampanya başlatıyor
16 Mayıs 2014 Cuma
Yerel - Sakarya Yeni Adapazarı

TBB'den Soma için kampanya
14 Mayıs 2014 Çarşamba
Yerel - Samsun Haberde Denge

Samsun Barosundan Feyzioğluna Destek
13 Mayıs 2014 Salı
Aydınlık Gazetesi

Barolardan Destek Sürüyor
13 Mayıs 2014 Salı
Posta

Bursa Barosundan Feyzioğluna Destek
13 Mayıs 2014 Salı
Son Haber

Sözlerinin altına imzamızı atarız
13 Mayıs 2014 Salı
Yerel - Burası Çanakkale

Baro Başkanından Feyzioğluna Destek
13 Mayıs 2014 Salı
Yerel - Bursa Yeni Dönem

Bursa Barosundan Feyzioğluna Destek
13 Mayıs 2014 Salı
Yerel - Diyarbakır Olay

Batman Barosundan Feyzioğluna Destek
13 Mayıs 2014 Salı
Yerel - Erzurum - Pusula

Van Barosu'ndan Feyzioğlu'na Destek
13 Mayıs 2014 Salı
Yerel - Eskişehir Milli İrade

Feyzioğluna Barodan Destek
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Aydınlık Gazetesi

Van Barosu : Başkanımızı Kutluyoruz
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Aydınlık Gazetesi

Vanlı depremzedeler : Feyzioğlu'nun Yanındayız
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Bizim Gazete

10 baro başkanından Erdoğan'a ortak tepki
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Bizim Gazete

Van Barosu'ndan Feyzioğlu'na Kutlama
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Milliyet

Vanlı Depremzedelerden Feyzioğlu'na Destek
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Vatan

Diyarbakır'dan Feyzioğlu'na destek geldi
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yeni Çağ

Depremzedelerden Feyzioğlu'na Destek
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Akdeniz Gerçek

Ankara Barosu'ndan Feyzioğlu'na Destek
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Denizli Hizmet

12 Barodan Ortak Bildiri
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Gaziantep Oluşum

Eleştiri demokrasinin kaçınılmazıdır
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Konya Takip

Feyzioğlu'na bir destekde İzmir Barosu'ndan geldi
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Mersin İmece

Mersin Barosu'ndan Başbakana tepki
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Muğla Fethiye

Muğla Barosundan Açıklama
12 Mayıs 2014 Pazartesi
Yerel - Zonguldak Pusula

Zonguldan Barosundan Feyzioğluna Destek
11 Mayıs 2014 Pazar
Sözcü

12 Baro Başkanı Erdoğan'ı Kınadı
11 Mayıs 2014 Pazar
Vatan

10 Baro'dan Erdoğan'a Tepki
11 Mayıs 2014 Pazar
Yerel - Adana Adalet

Avukatlardan Başbakana Tepki
11 Mayıs 2014 Pazar
Yerel - İzmir Ege'de Bugün

İzmir Barosu'ndan Feyzioğlu'na Destek
11 Mayıs 2014 Pazar
Yurt Gazetesi

Depremzedelerden Feyzioğlu'na Destek
24 Nisan 2014 Perşembe
Yerel - Bursa Hayat

TBB'DEN İPTAL DAVASI
23 Nisan 2014 Çarşamba
Cumhuriyet

'ORMANDA PETROL'E DAVA
23 Nisan 2014 Çarşamba
Posta

ORMAN TALANI MAHKEMEYE TAŞINDI
21 Nisan 2014 Pazartesi
Başkent

TBB: TAKSİM YASAĞI ANAYASA YA AYKIRI
20 Nisan 2014 Pazar
Aydınlık Gazetesi

TBB TAKSİM İ ENGELLEMEK ANAYASA YA AYKIRI
20 Nisan 2014 Pazar
Birgün

YASAK ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI
20 Nisan 2014 Pazar
Hürriyet

TAKSİM ENGELİ AİHS İHLALİ
20 Nisan 2014 Pazar
Sözcü

1 MAYIS'I ENGELLEMEK ANAYASA'YA AYKIRI
20 Nisan 2014 Pazar
Yerel - Bursa Hayat

AVUKATLARA ACIBADEM DESTEĞİ
19 Nisan 2014 Cumartesi
Yerel - Sakarya

BASIN ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR
16 Nisan 2014 Çarşamba
Aydınlık Gazetesi

TWİTTER YÖNETİCİLERİ TBB'Yİ ZİYARET ETTİ
12 Nisan 2014 Cumartesi
Aydınlık Gazetesi

TBB'DEN AĞAÇLARI KATLEDENLERE SUÇ DUYURUSU
12 Nisan 2014 Cumartesi
Başkent

TBB'DEN MISIRLI AVUKATLARA ÇAĞRI
12 Nisan 2014 Cumartesi
Başkent

TBB'DEN AĞAÇ KATLİAMI İÇİN SUÇ DUYURUSU
12 Nisan 2014 Cumartesi
Birgün

TBB'DEN KESİLEN AĞAÇLAR İÇİN SUÇ DUYURUSU
12 Nisan 2014 Cumartesi
Cumhuriyet

AĞAÇ KATLİAMI İÇİN SUÇ DUYURUSU
12 Nisan 2014 Cumartesi
Habertürk

FEYZİOĞLU NDAN MISIR A MEKTUP
12 Nisan 2014 Cumartesi
Posta

TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILDI'
12 Nisan 2014 Cumartesi
Radikal

DÜDÜKLÜ TENCERENİN SİBOBU OLDU
12 Nisan 2014 Cumartesi
Yerel - Bursa AGazete

83 BİN AVUKATTAN MISIR'A İDAM CAĞRISI
9 Nisan 2014 Çarşamba
Aydınlık Gazetesi

FEYZİOĞLU, AYM'YE BAŞVURDU
9 Nisan 2014 Çarşamba
Cumhuriyet

YOUTUBE YASAĞI TEMEL HAKLARA AYKIRI
9 Nisan 2014 Çarşamba
Sözcü

FEYZİOĞLUNDAN YOUTUBE BAŞVURUSU
9 Nisan 2014 Çarşamba
Yurt Gazetesi

TBB YOUTUBE İÇİN AYM YE BAŞVURDU
7 Nisan 2014 Pazartesi
Bizim Gazete

TBB:HUKUK YIPRATILMAMALI
7 Nisan 2014 Pazartesi
İstanbul

BAROLAR BİRLİĞİ AYM'YE GİDİYOR
6 Nisan 2014 Pazar
Hürriyet

HÜKÜM VERİP GEREKÇE ARADILAR
6 Nisan 2014 Pazar
Yeni Şafak

YOUTUBE DA AYM YOLUNDA
6 Nisan 2014 Pazar
Yerel - Karşı

KAPANINCA BİZ DE BİR DAHA AÇTIRIRIZ
6 Nisan 2014 Pazar
Yurt Gazetesi

YOUTUBE İÇİN DE AYM YE GİDECEĞİZ
5 Nisan 2014 Cumartesi
Başkent

82 BİN AVUKAT ADINA ATA'YA SÖZ
5 Nisan 2014 Cumartesi
Hürriyet

ATA YA HUKUK DEVLETİ SÖZÜ
5 Nisan 2014 Cumartesi
Hürriyet

AYM, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIYOR
5 Nisan 2014 Cumartesi
Sözcü

ATA'YA SÖZ VERDİLER
5 Nisan 2014 Cumartesi
Yeni Çağ

AVUKATLAR ANIKABİR'DE
3 Nisan 2014 Perşembe
Yerel - 9 Eylül İzmir

FEYZİOĞLU: KARARIN UYGULANMAMASI SUÇ
31 Mart 2014 Pazartesi
Bizim Gazete

FEYZİOĞLU ÖLDÜRMEYE HAKKINIZ VAR MIYDI
27 Mart 2014 Perşembe
Yerel - Sakarya

"VELEV Kİ PROTESTO EDİYORDU.."
23 Mart 2014 Pazar
Yerel - Şehir

TİB'E SUÇ DUYURUSU
22 Mart 2014 Cumartesi
Gündem

TBB'DEN İTİRAZ
22 Mart 2014 Cumartesi
Son Söz

TBB'DEN TVVİTTER YASAĞINA İTİRAZ
22 Mart 2014 Cumartesi
Yerel - Akdeniz Gerçek

TWİTTER YASAĞI YOK HÜKMÜNDEDİR
Tüm Basında TBB Haberleri
11 Aralık 2014 - Kanal B
TBB BŞK. METİN FEYZİOĞLU İÇ GÜVENLİK PAKETİNİ ELEŞTİRDİ.

9 Aralık 2014 - Ulusal Kanal
TBB VE TMMOB'A BAĞLI ODALAR ENERJİ VE HUKUK SEMPOZYUMUNDAN ÇIKAN SONUÇ BİLDİRGESİNİ PAYLAŞ...

Ulusal Kanal - ANA HABER
TBB VE TMMOB'A BAĞLI ODALAR ENERJİ VE HUKUK SEMPOZYUMUNDAN ÇIKAN SONUÇ BİLDİRGESİNİ PAYLAŞTI.
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2014 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü