TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

TBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bankacılık Kanunu İle İlgili Çalışma


BANKACILIK KANUNUNUN 133. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KANUN TASARISI/ TEKLİFİ

Madde 1 — 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 133. maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Bu madde kapsamında açılan veya açılacak davalar ile kanuni halef sıfatıyla takip edilen davalarda, lehine hükmedilen tarafa vekalet ücreti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kurallarına uygun şekilde belirlenir.

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 


GENEL GEREKÇE  

1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin miktarı” başlığıyla düzenlenen 2329 sayılı Yasa ile değişik 169. maddesinde “Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.” denilmek suretiyle lehine hükmedilen tarafa ödenecek vekalet ücretinin miktarı hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde hükme bağlanmıştır.

Teklif/ Tasarıya konu Bankacılık Kanununun 133. maddesinin son fıkrası uyarınca açılacak dava ve takipler sonucunda lehine hükmedilen taraf için maktu vekalet ücreti belirlenecektir. Madde kapsamında yer alan davaların konusu tartışmasız şekilde belli bir miktar para olup Avukatlık Kanununun 169. maddesinin amir hükmü gereğince Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alındığında konusu para veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlarda ödenecek ücretin nispi olarak saptandığı görülmektedir.

Teklif/ Tasarıya konu maddede düzenlenen davaların konusu para olduğundan ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin “Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para İle Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlığı altında madde kapsamındaki davalar yer almadığından Avukatlık Kanununun amir hükümleri ile Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine aykırı uygulamalara neden olacak 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 133. maddesinin son fıkrasında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Değişiklik önerisi ile hak sahibi avukatlara dağıtımı yapılacak miktarın değeri çok düşük maktu avukatlık ücreti olması engellenerek 1136 sayılı Avukatlık Kanununu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine aykırı şekilde düzenleme yapılması olasılığının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.


Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü