TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

TBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Tebligat Kanunu İle İlgili Çalışma


TEBLİGAT KANUNUNUN 1, 41. ve 61. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KANUN TASARISI/ TEKLİFİ

Madde 1 — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlara tanınan tebligat yapabilme hakkı ile müzekkereleri elden takip etme yetkisi saklıdır.

Madde 2 — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 41. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Avukatlar, kazai mercilerin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, vekalet aldıkları işlerde, ilgili kazai merci aracılığı ile diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler.

Madde 3 — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 61. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE

11.2.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanununun hukuk devleti olan ülkemizde savunma hakkının bir uzantısı ve garantisi olarak ayrı bir önemi bulunmaktadır. Yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil eden avukatların da usul ekonomisi ilkeleri gözetilerek yargılamanın etkin şekilde gerçekleştirilmesi temel hedefinden hareketle "her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak" amacıyla "...mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak" görevini yürüttükleri ve "yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorunda" oldukları Avukatlık Kanununda hüküm altına alınmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesinin son cümlesinde yer alan "Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir." düzenlemesi ile 56. maddenin 4. fıkrasındaki "Avukatlar, vekaletname aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir karan olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin dosyasına konur." hükmünün sözünü ettiğimiz temel hedefe ulaşmak için uygulanmasının sağlanması çabası 11.2.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanununda değişiklik ihtiyacı doğurmuştur.

Tebligat Kanununun tasarıya konu maddelerinde yukarıda alıntılanan Avukatlık Kanunu hükümlerine açıkça aykırılık bulunmasa da; sözü edilen tasarıya konu maddelere dair uygulamada farklı yorumlar yapılarak farklı uygulamalara neden olunmakta ve avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde çeşitli güçlükler yaratılmaktadır. Hazırlanan tasarıda Avukatlık Kanununun avukatlara tanıdığı "tebligat yapabilme hakkı" ile "müzekkereleri elden takip etme yetkisi" Tebligat Kanununda açık bir şekilde hükme bağlanarak uygulamada avukatların karşılaştığı sorunların çözülmesi amaçlanmış ve bu yönde düzenlemeler getirilmiştir.


MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesine "1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlara tanınan tebligat yapabilme hakkı ile müzekkereleri elden takip etme yetkisi saklıdır." fıkrası eklenmiştir.

Bilindiği gibi; yargılama ve icra takiplerinin çeşitli aşamalarında mahkemece resmi ve özel kuruluşlara yönelik çeşitli buyruklar içeren müzekkereler "elden takip" yetkisi ile ilgili avukata verilerek işlemin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Yapılan bu değişiklikle Avukatlık Kanununun 2. ve 56. maddesi ile avukatlara tanınan "müzekkereleri elden takip etme yetkisi" ile "tebligat yapabilme hakkı" Tebligat Kanununda hiçbir kuşkuya yer vermeyecek açıldıkta hüküm altına alınarak uygulamada avukatların karşılaştığı sorunların çözümü amaçlanmıştır.

Böylelikle yargılamanın usul ekonomisi ilkeleri gereği zamandan tasarruf etmek suretiyle hızlı ve yargının kurucu unsuru savunmayı temsil eden avukatlar söz konusu olduğu için de güvenli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Madde 2 — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 41. maddesine "Avukatlar, kazai mercilerin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, vekalet aldıkları işlerde, ilgili kazai merci aracılığı ile diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler." fıkrası eklenmiştir.

Avukatlık Kanununun 56. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak yapılan bu değişiklikle avukatların vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edecekleri hükme bağlanarak kazai mercilerin memur vasıtasıyla yaptıracakları tebligatların avukat vasıtasıyla yapılmasının da mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır.

Madde 3 — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 61. maddesine "1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri saklıdır." fıkrası eklenmiştir.

Madde hükmü uyarınca diğer kanunlarda tebligatla ilgili olarak çeşitli kanunlara yapılan yollamalarda Tebligat Kanunu uygulanmakla birlikte; yapılan değişiklikle, özel kanun niteliğindeki Avukatlık Kanununun uygulanacağının hüküm altına alınması amaçlanmaktadır.

Madde 4 — Yürürlük maddesidir.

Madde 5 — Yürütme maddesidir.

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü