Türkçe Site English Site

CCBE’DEN HABERLER

CCBE’NİN 50.KURULUŞ YILI
CCBE’nin 50. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, 10 Eylül 2010 tarihinde İsviçre’nin Bazel kentinde bir kolokyum düzenleyecektir. 1960 yılında temelinin bu kentte atılmış olması nedeni ile etkinliklerin de bu şehirde yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu kolokyumun konusu avukatların siber geleceği ile ilgili sorunlar olarak belirlenmiş bulunmaktadır. BU kolokyumun başkanlığı UIA(Uluslar arası Avukatlar Birliği) Başkanı tarafından yapılacak, diğer taraftan ABA(Amerikan Barolar Birliği) Başkanı da bir konuşma gerçekleştirecektir. ABA Etik Kurulu ile Bilişim Kurulları da sunumlar yapacaktır.
Ellinci yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden üçüncüsü ve son olanı 26 Kasım tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecek olan konferanstır. Bu konferansın konusu adli yardım olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

STOKHOLM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN EYLEM PLANI
Bilineceği gibi;  Stokholm Programı 2010 – 2014 yılları arası AB’nin; “özgürlük, güvenlik, adalet” konularında  vatandaşlarına  sunulacak hizmetleri kapsamaktadır. Program dahilinde irdelenecek hususlar; AB Komisyonu Adalet/Yargı Genel Müdürlüğünün kurulması, meslek sırrı ve avukatlık mesleğinde ayrıcalık, insan hakları, ceza yargılamasında yargılanma teminatı, e-adalet, sınır ötesi kanunların değerlendirilmesi, bilgisayar ağları, eğitim, hukuki ve cezai konularda karşılıklı tanıma. 
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler ışığı altında; AB Komisyonunun ilk dört buçuk yıllık çalışma planı “adalet/yargı” başlığını kapsayacaktır. BU başlık kapsamı altında CCBE’de pek çok konuyu ele alarak değerlendirmelerde bulunacaktır.  Bu konulardan birisi de “Avrupa Hukuk Enstitüsü” olacaktır.

AKZO NOBEL DAVASI
9 Şubat 2010 tarihinde, Avrupa Adalet Divanında C 550/07 P sayılı Akzo Nobel davasının duruşması yapılmıştır. Söz konusu dava; Komisyonun Akzo şirketi nezdinde belgeler üzerinde yaptığı teftiş ve incelemeler üzerine söz konusu şirket, bu belgeler ve Akzo şirketinin hukuk biriminde çalışan avukatıyla yapılan yazışmaların yasal dokunulmazlıkları olduğu iddiasında bulunmuştur.  Dava konusu ile ilgili yazışmaların yapıldığı avukat Şirket bünyesinde çalışmakta olup Hollanda Barosuna üye idi.  Bu davaya; İrlanda, Hollanda, İngiltere ve Kuzey İrlanda müdahil olarak katılmıştır. Duruşmanın diğer tarafları ise; Avrupa Komisyonu, CCBE, Hollanda Barosu, Avrupa Şirket Avukatları Birliği, Amerikan Kurumsal Hukuk Müşavirleri Birliği ve Uluslar arası Barolar Birliği’dir. Dava ile ilgili olarak kanun sözcüsü 29 Nisan 2010 tarihinde görüşünü yayımlamış bulunmaktadır. Bu görüşe göre; bir şirkette ücretli olarak çalışan avukat, bu avukatın baroya kayıtlı olup olmasına bakılmaksızın, serbest çalışan bir avukatın sahip olduğu bağımsızlığa sahip değildir. Bir işverene bağlı olarak çalışan avukat işverenine bağlı olup, bir müvekkilin talimatı ile çalışan serbest avukattan daha az bağımsız bulunmaktadır. Baro üyesi olan kurum avukatlarının ayrıcalıklı bir dokunulmazlıkları bulunmamaktadır. Sözcüye göre Hollanda, İrlanda ve İngiltere’nin kurum avukatlarına ayrıcalık tanıması 27 AB üyesi ülkenin yargılama yetkisi tarafından kabul edilmiş bir uygulama değildir. Konuya ilişkin olarak 1982 yılında AM&S davasında verilmiş karar uyarınca; AB hukukuna göre avukatlık mesleğine ilişkin hukuki dokunulmazlık ve gizlilik sadece serbest çalışan bir avukatın müvekkili ile yaptığı yazışmalar bakımından söz konusu olacaktır.

ANDORA BAROLAR BİRLİĞİ GÖZLEMCİ ÜYELİK BAŞVURUSU YAPMIŞTIR

18 Kasım 2010 tarihinde Andora Barolar Birliği CCBE gözlemci üyeliği için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu Baronun başvurusu Kasım 2010 tarihinde yapılacak CCBE Genel Kurul toplantısında değerlendirilecektir.

 

ŞİRKETLER HUKUKU

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Şirketi (European Company/SE) kanunu ile ilgili olarak görüşü talep edilen CCBE,  Mayıs 2010 tarihinde düzenlemeyle ilgili görüşünü Komisyona bildirmiştir.

CEZA HUKUKU

Ceza yargılaması usulü bakımından  AB Komisyonu tarafından hazırlanan yol haritası ile ilgili olarak 5-6 yıllık bir çalışma öngörülmektedir. Bu haritaya göre usul hukuku açısından belirlenen hak ve öncelikler şu şekilde sıralanmıştır:

 • Tercüme ve mütercim hizmeti sağlanması,
 • Haklar ve yükümlülükler, cezai yaptırımlar konusunda bilgilendirme,
 • Adli yardım ve hukuki danışmanlık,
 • Akrabalarla, işveren ve Konsolosluk yetkilileri ile görüşme/iletişim,
 • Korunmasız kişiler için özel tedbirlerin alınması.

CCBE Ceza Hukuku Komitesi konuya ilişkin, özellikle birinci öncelikle ilgili bir rapor hazırlamaktadır.
Yapılan değerlendirmeler ışığında ikinci sırada yer alan hak konusunda Komisyon’un Temmuz 2010 tarihinde bir Direktif tasarısı sunacağı öngörülmektedir.
Diğer taraftan, Temmuz 2010 tarihinde başlayacak olan Belçika Başkanlığı döneminde yeni bir inisiyatif ele alınacaktır. Bu inisiyatifin “Avrupa tahkikat/soruşturma emri” başlığı altında bir Yönetmelik şeklinde düzenleneceği tahmin edilmektedir. Bu yeni yönetmelik Avrupa Delil Müzekkeresinin yerine geçecektir.
Ceza hukuku alanındaki eylem planında yer alan diğer tedbirler aşağıda yer almaktadır:

 • Mağdurların korunması ve Avrupa Koruma Müzekkeresi
 • Gözaltı konusunda ilişkin yeşil kitap
 • Karşılıklı adli müzaheret kapsamında yasal düzenleme teklifi
 • Avrupa Ceza Sicil Kaydı Bilgi Sistemi ile ilgili yaptırım uygulanması teklifi
 • Suç türlerinin sınıflandırılması
 • Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Çerçeve Kararının uygulanmasına ilişkin değerlendirme
 • Suçlu ve şüpheli şahıslara ilişkin asgari haklar konusu gündeme getirilmelidir.

ADALET, TEMEL HAKLAR VE VATANDAŞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AB Komisyonu 2 Haziran tarihinde bir duyuru yaparak adalet, özgürlük ve güvenlik genel müdürlüğünün 2 Temmuz tarihinden itibaren ikiye ayrılacağını duyurmuştu. Bu açıklama CCBE tarafından çok yerinde bulunmuştur. Zira, CCBE 2003 yılından beri AB Komisyonu nezdinde adalet konusunda ayrı bir genel müdürlük kurulmasında ısrarcı olmuştu. Diğer taraftan, CCBE tarafından 2009 yılında verilen bir muhtıra ile Lizbon Antlaşmasının kabulünden sonra ceza ve hukuk davalarında adli müzaheret daha önem kazanacağı, dolayısıyla AB Komisyonunun kurumsal yapısının boşluk yaratacağı ve iyi hizmet veremeyebileceği vurgulanmıştı.
Bu bağlamda, CCBE yeni oluşum ile vatandaşlara adalet ve hukuk alanında daha iyi hizmet sunulacağına ve Lizbon Antlaşması hükümlerinin uygulanmasının kolaylaştıracağına inanmaktadır.

HUKUK VE TİCARET DAVALARINDA AVRUPA ADLİ YARGI AĞI (ENJ)

Avrupa Birliğine üye ülkeler arasında iletişimi ve bilgi alışverişini kolaylaştıracak olan EJN ulusal meslek örgütlerinin ve doğrudan Topluluk hukuku ve araçlarını kullanan ve hukuk ve ticari davalarda uluslar arası adli müzaheretin söz konusu olduğu alanlarda kullanılacaktır. CCBE, AB üyesi olan ülke barolarının ağa katılımını teşvik etmektedir. Çek ve İsveç Barolar Birliği katılım sağlayan üyelerden olup, bu kapsamda iyi bir işbirliği, bilgi alışverişi ve adalet bakanlıklarıyla iyi bir işbirliği sağladıklarını bildirmişlerdir.

AVRUPA HUKUK ENSTİTÜSÜ

CCBE, AB Komisyonu ile yaptığı görüşmelerde Avrupa’da faaliyet göstermek üzere Amerikan Hukuku Enstitüsü (ALI) benzeri bir kurumun,  Avrupa Hukuk Enstitüsü(European Law Institute)(ELI) adı altında kurulması fikrini önermiş ve desteklediklerini ifade etmiştir. AB Komisyonu Adalet ve İnsan Haklarından sorumlu Komiseri Viviane Reeding de çeşitli toplantı ve etkinlikte konunun önemine değinmiştir. Amaç, Avrupa Hukuku ve Avrupa Topluluk Hukukunu, akademik araştırma ve hukuk eğitimi ile geliştirmek ve güçlendirmektir.

ADLİ YARDIM

CCBE, Stokholm Programı çerçevesinde, adli yardımın adalete erişim konusunda ki öneminden hareket ederek bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmada özellikle sınır ötesi adli yardım konusuna ağırlık verilmektedir. BU doğrultuda, CCBE 50.kuruluş yıldönümü kapsamında 26 Kasım 2010 tarihinde düzenleyeceği kolokyumun konusunu adli yardım olarak belirlemiş bulunmaktadır.

DAVA MASRAFLARI SİGORTASI

CCBE yeni bir çalışma grubu oluşturarak bu çalışma grubunun özellikle dava masrafları sigortası konusunda çalışmalar yapmasını öngörmüştür. CCBE bu konunun, özellikle avukat seçimindeki serbesti ve sigortalı kişiler göz önüne alınarak büyük önem arz ettiğini vurgulamıştır.

KARA PARA AKLAMA

AB Komisyonu 2009 Temmuz tarihinde açtığı ihale ile kara para aklama direktifinin özellikle avukatlık mesleği üzerindeki etkisi konusunda bir çalışma yapılmasını ve bu konuda bir rapor oluşturulmasını istemiştir. Söz konusu çalışma başlatılmış ve sürdürülmekte olup, özellikle 2005 tarihli Kara Para Aklama Direktifi’nin 42. Maddesi kapsamında değerlendirme yapılmaktadır. CCBE, bu çalışmaları yürüten Deloitte ile işbirliğini sürdürmektedir.

 

CCBE’NİN AB KOMİSYONUNUN “AB VATANDAŞLARININ HAKLARI” KONULU ÇALIŞMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ

Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) 31 tam AB üyesi ülke ile 11 yedek ve gözlemci üye ülke baroları aracılığı ile 1 milyon Avrupalı avukatı temsil etmektedir.
Bu bağlamda, CCBE;  Avrupa Komisyonu’nun vatandaşların günlük hayatlarında,  özellikle sınır ötesi konularla ilgili olarak, karşılaştıkları engel ve olumsuzlukları giderme konusundaki açıklamalarını memnunlukla karşılamıştır.
CCBE irdelenen ve çözüm aranan konular arsında bulunan doğum, evlilik, ölüm belgelerinin üye ülkelerce karşılıklı olarak kabul edilmesi ve bu doğrultuda formalite ve masrafların azaltılması neler yapılması gerektiği konusundaki soruyu yanıtlamak istemiştir. CCBE bu yaklaşımı desteklemekte olup konuyla ilgili önerisi aşağıda yer almaktadır:
CCBE’ye göre; medeni hallere ilişkin resmi olarak düzenlenmiş veya bir üye ülkede kayıt edilmiş olan belgeler, verildikleri üye devlette geçerli olarak kabul ediliyorlarsa diğer üye devlette de kabul edilmelidir.
Bu belgelerin sadece orijinalleri değil üye ülkede kabul edilen benzer nitelikli belgeler de kabul edilmeli ve geçerli sayılmalıdır. Zira, vatandaşlar, hukuki düzenlemelere, bu düzenlemeler yasal etkisi olan kanun veya herhangşi bir düzenleme olsun, uymakta ve güvenmektedir.
Diğer taraftan, “karşılıklı kabul” (mutual recognition) Avrupa hukuk kültüründe önemli bir prensiptir. Nitekim gerek La Hey Programı gerekse Stokholm Programında belirtildiği gibi üye devletlerin farklı hukuk sistemlerine ve geleneklerine, vatandaşların hangi üye ülkeden olduğuna bakılmaksızın menfaatleri göz önüne alınarak,  saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2017 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü