Türkçe Site English Site

Meslek İçi Eğitim Projesi

Türkiye Barolar Birliği’nin Koordinatörlüğü ve CCBE, İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti, Fransa Ulusal Barolar Konseyi’nin ortaklıkları ve İspanya, İtalya, Avusturya, Polonya Ulusal Barolarının katılımları ile gerçekleştirilen Hukuk Eğitimi Yolu ile Barolar Arasında Sivil Diyalogun Geliştirilmesi (Meslek İçi Eğitim Projesi; Bundan Sonra MEP) projesi 17 aylık uygulama dönemi sonunda Kasım 2009 tarihi ile sona ermiştir.

I.             Türk Avukatların İngiltere ve Galler Barosunu ve Fransa Ulusal Barolar Konseyini inceleme Ziyaretleri:

Altı Türk Avukat beşer gün süre ile adı geçen baro birliklerinde incelemelerde bulunarak uygulanan Hukuk Lisans Eğitimi, Staja Başlangıç Dönemi, Staj Eğitimi, Mesleğe Kabul Süreci ve Meslek İçi Eğitim seviyelerini ayrı ayrı inceleyerek birleşik bir rapor sunmuşlardır. Söz Konusu Rapor Ek 1 de bilgilerinize arz edilmiştir.

Rapor incelendiğinde İngiltere ve Fransa’da Ulusal Baro Birliklerinin Hukuk Eğitiminin her aşamasında son derece etkin şekilde denetim, destek ve ihtiyaç duyulan alanlarda direkt eğitimi verme yoluna gittikleri görülmektedir. Bu çerçevede sekiz ilde gerçekleştirilen seminerlerde bariz şekilde Türk avukatlarında Kurumumuzdan bu konuda liderlik rolünü üstlenerek tüm ülkeyi kapsayacak bir sistem hazırlanması isteğinde olduğu görülmüştür.

II.            Yedi Baro Birliğinden Gelen Uzmanların Yerel Barolarda Gerçekleştirdikleri İnceleme Ziyaretleri:

İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Polonya, Avusturya ve CCBE’den ülkemize gelen uzmanlar Ankara, Adana, İstanbul, Elazığ, Denizli, Samsun ve Şanlıurfa illerinde üçer gün süren incelemeler gerçekleştirmiş ve ardından Ankara’da toplanarak iki gün süre ile Türk Avukatlık Eğitim Sistemini analiz etmişlerdir. Bu çerçevede hazırlanan rapor henüz basım aşamasındadır.

Rapor incelendiğinde hemen tüm uzmanların aşağıda spesifik başlıklar altında sunulan konularda hemfikir oldukları görülmektedir.

Raporda, Hukuk Lisans Eğitimi konusunda, tüm öğrencilerin eşit şarlar altında olmadığının altı çizilmiş özellikle Kıbrıs Üniversitelerinde verilen hukuk eğitiminin kalitesi hakkında Türk Avukatlardan yoğun tepki aldıkları belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili bir başka altı çizilen başlık Hukuk Fakültelerinin sayısının (özellikle Özel ve Vakıf üniversitelerinin açılması ile) hızla arttığı ancak eğitim kadrolarının aynı hızla artmadığı, dolayısıyla eğitim kalitesinde düşüşlerin baş göstermesinin kaçınılmaz olduğudur. Bu çerçevede bir akreditasyon sistemi geliştirilerek T.B.B. tarafından her yıl açıklanacak listeler ile hangi üniversitelerden mezun olan öğrencilerin avukatlık yapmaya hak kazanabileceklerinin belirlenmesi tavsiye edilmiştir.

Hazırlanan Raporda Tükiye’de uygulanan Staj Eğitimi Sisteminin Avrupa’daki bir çok örnekten daha gelişmiş ve işlevsel olduğu görüşü bildirilmiştir. Bununla birlikte aşağıda sunulan konularda gelişimin desteklenmesinin yerinde olacağı değerlendirilmiştir.

Staja Başlangıç ve Staj Bitimi aşamalarında bir sınavın olmadığı görülmüştür. Söz konusu aşamalarda sınav uygulaması başarının ölçülmesi bakımından önemli bir veri olmakla birlikte, halen yürürlükteki kanunlar nedeniyle sınav uygulamasına gidilemediği görülmektedir. Bu çerçevede Staj süresinin daha etkin hale getirilmesi ile söz konusu açıklık kapatılabilir.

Çeşitli illerde yapılan incelemeler sonucunda staj eğitiminin standart bir uygulama ile sürdürülemediği görülmüştür. Bunun temel nedeninin Barolar’daki stajyer sayılarında yaşanan büyük farklılaşmalar olduğu anlaşılmıştır. (İstanbul Barosunda 2000 stajyer olmasına rağmen Elazığ Barosunda 10 Stajyer Bulunmaktadır.) Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği’nin mesleğin bekasını ve prestijini arttırarak devam ettirebilmesi için Türkiye çapında uygulanabilecek bir Staj Eğitim Sisteminin geliştirilmesinde lider rolü üstlenmesi zaruri olarak değerlendirilmiştir. 

Staj Eğitim Sisteminin daha etkin hale getirilebilmesi için üniversiteler, halen çalışmakta olan staj eğitim merkezleri ve konuda deneyimli uluslararası kariyer sahibi uzmanlardan faydalanarak T.B.B. bünyesinde bir yapının oluşturulması ve bu merkezin üst olarak kullanılması ile tüm Türkiye çapında faaliyetlerin sürdürülmesi çözüm için kullanılabilecek bir fikir olarak değerlendirilmiştir.

Raporda Meslek İçi Eğitim’in Türkiye’de bir zorunluluk olmadığı belirtilerek, birçok Avrupa ülkesinde halen yaşanılan geçiş döneminin Türkiye’de de yaşandığı; her geçen gün meslek içi eğitimin bir ihtiyaç olduğu konusundaki görüşlerin arttığı belirtilmiştir. Bu çerçevede T.B.B. tarafından Meslek İçi Eğitime yönelik çalışmaların tek elden ve tüm ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilmesinde fayda olacağı gibi Baroların da konudaki rollerinin desteklenmesi tavsiye edilmiştir.

III.           İllerde Gerçekleştirilen Eğitim Ziyaretleri

Proje çerçevesinde İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa, Samsun, Elazığ, Tekirdağ, Denizli barolarında birer günlük seminerler düzenlenmiştir. Bir yabancı ve iki Türk Uzmanın Katılımları ile gerçekleşen seminerlerde etkileşimli bir metot uygulanarak katılımcıların görüş, öneri ve konuya ilişkin fikirlerinin alınmasının önemle üzerinde durulmuştur.

Gerçekleştirilen Seminerlerde tüm katılımcılara değerlendirme formları dağıtılmış, gelen sonuçlar aşağıda istatistiki veriler şu şekildedir;


Seminerlere katılan avukatların 199’u (%64) değerlendirme formu doldurarak proje ofisine iletmiştir. Dolayısı ile örneklemimiz yedi farklı barodan katılan 199 avukattan oluşmakta olup, devam eden süreçte yapacağımız tüm değerlendirmeler bu bağlamda gerçekleştirilecektir.


Seminerlere katılan Erkek-Kadın avukat oranları birbirine oldukça yakın sayıları içermekte dolayısı ile cinsiyetlere ait bir eğilim belirlemekte yeterli bir farklılaşma sağlayamamaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek yorumlama kadın ve erkek avukatlar arasında temel bir eğilim farkı olmadığı ve benzer bakış açıları ile hareket ettikleridir.

Örneklemimiz mesleki kıdem bakımından incelendiğinde çoğunluğun 10 yıldan az deneyimli avukatlar tarafından oluşturulduğu görülmektedir. Stajyer avukatların 60 kişi ile seminerlere en çok ilgi gösteren grup olmaları ilerideki sonuçlar incelenirken akılda tutulması gereken bir değerdir.


Anketler üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda İstanbul ve Ankara illeri dışında kalan illerde daha önce bir seminere katılmış avukatların büyük çoğunluğunun T.B.B. tarafından düzenlenen İnsan Hakları Seminerlerine katıldıkları görülmüştür. Son üç yıl içinde avukatların %36 lık bir kısmının herhangi bir meslek içi eğitim faaliyetine katılmamış olması; katılanların ise büyük çoğunluğunun T.B.B. tarafından düzenlenen seminerlere katılmış olmaları dikkatle üzerinde durulması gereken bir veri olarak ön plana çıkmaktadır.

Seminerlere katılan avukatların %81’i Türkiye’de uygulanan meslek içi eğitim faaliyetlerinin yetersiz ve bilgilendirmeden uzak olduğu görüşüne sahiptir. Bu çerçevede eğitimlerin daha uzmanlaşmış kadrolar tarafından düzenli ve süreli eğitim seminerleri şeklinde hazırlanması bir çok avukat tarafından değerlendirme formlarında belirtilmiştir. Bu bağlamda T.B.B’nden beklenti içinde olunduğu bariz şekilde görülmektedir.


Örneklemimiz içerisinde bulunan 199 avukatın %90’lık bölümü staj eğitimini tamamlamış bir avukatın mesleğe başlamak için yetersiz kaldığını düşünmekte; bu konuda adım atılması gerektiğini savunmaktadır.

Örneklem içerisindeki avukatların %68 lik kısımı Avrupa’da uygulanan sistemlerin Türkiye’de uygulanmasının mümkün olmadığı görüşündedir. Bu noktada temel eğilim bu sistemler baz alınarak kendine özgü yeni bir sistemin geliştirmesi yönündedir.
 

Seminerlerimize katılan avukatların %75’lik kısımı mesleğe kabul sürecinde barolar tarafından sınav yapılması gerektiği görüşündedir. 199 kişilik örneklem içerisinde 60 adet stajyer bulunduğu göz önünde bulundurulursa stajyerlerin önemli bir kısmının doğrudan kendilerine yönelik bir sınav yapılmasını onayladıkları görülmektedir.


Seminerlere katılan avukatların tamamı zorunlu meslek içi eğitimin gerekli olduğunu düşünmektedir.


Örneklemi oluşturan avukatların %69’luk kısmı yıllık 20 saatten fazla meslek içi eğitimin zorunlu olması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2017 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü